بررسی تاثیر توزیع جرم ملکولی در واکس های محافظ بر رفتار مهاجرتی ضد ازونانت ها در آمیزه های لاستیکی بر پایه NR/BR

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده شیمی، دانشکده آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 دانشکده شیمی، دانشکده آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران و باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده

پارافین واکس ها در مصنوعات لاستیکی قادر به مهاجرت به سطح هستند که توسط آن یک لایه محافظ در برابر حمله ازونی را در سطح به وجود می آورند. در این تحقیق 5 واکس متفاوت به وسیله ی کروماتوگرافی گازی (GC) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده از کروماتوگرافی گازی با خواص فیزیکی متفاوت آمیزه های لاستیکی بر پایهNR/BR مورد مقایسه قرار گرفتند. اثر میزان روغن موجود بر رفتار مهاجرتی ضد ازونانت ها در آمیزه های لاستیکی ولکانیزه شده در زمانهای متفاوت و شرایط متفاوت نگهداری در اتاقک زمانمندی بررسی شد. داده های به دست آمده نشان داد با افزایش میزان روغن موجود در پارافین واکس، مقاومت ازونی ، سایش و خستگی در آمیزه های لاستیک بر پایه NR/BR کاهش می یابد.
 

کلیدواژه‌ها


[1] Nah S.H, Thomas A.Gt; Rubber Chem.Technol; 54, (2), 255, (1981)
[2] Lederer D.A, Fath M.A, Rubber Chem.Technol; 54(2), 415, (1981)
[3] Dimauro P.J, paris H.I, Fath M.A; Rubber Chem. Technol; 52(5), 973, (1979)
[4] Sulekha P.B, Joseph R, Prathapan;j.Appl.polym. Sci; 81(9), 2183(2001)
[5] Cataldo F, Polym. Deg. Stab, 72 (2), 278(2001)
[6] Mafi M,yazdani F, Farhadi F.A;9th Iran Chemical Engineering Conference
[7] Sosa J.m, and Lombana L, and Petit L. j of chromatography .157, 371-377(1996)
[8] Farhadi, F., Nikraftar, S. and Aminian, H., Final Research Report to Vice Chancellor of Research, Sharif University of Technology, Petroleum and Chem. Eng. Dept, 1996
[9] Latlimel R, Hooser P; Rubber Chem and Technology, 56,431(1983)
[10] Layer RW, Lattimer RP; Rubber Chem Technol, 63, 426 ( 1990)
[11] Cataldo F ; Polymer Degradation and Stability,72, 287-296 (2001)
[12] Choi S.S, Im S.H, Park J.H, Kim J.S; polymer Testing 28,696-701(2009)
[13] Mhlongo F.M, Luyt A.S, Van Sittert C.G.C.E, Polymer Degradation and Stability; 73,151-155(2001)
[14] Luyt A.S, Krupa I, Thermochimica Acta; 467,117-120(2008)
[15] Choi S.S, Elastomer; 34(2), 147(1999)
[16] Choi S.S, J.Appl.polym Sci; 71 (142), 1987(1999)
[17] Choi S.S, Chem.soc; 19(10), 1121(1998)
[18] Hofmann: rubber industries engineering & research CO; 797-807(1380)
[19] John S.Dick; basic rubber testing: rubber industries engineering & research CO: 77-96 (1388)
[20] مطیعی، فرشته. بیگ دلی، تانیا; صنعت لاستیک ایران; شماره 61 ، صفحه 47-54 ، 1390.