تهیه و شناسایی چند کاتالیست اسیدی جامد و کاربرد کاتالیتیکی آنها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، تهران، ایران

2 دانشکده شیمی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

3 دانشکده شیمی، دانشگاه تربیت معلم تهران، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه، تهیه دی بوتیل فتالات از طریق واکنش استری شدن در مجاور چند کاتالیست اسیدی جامد بوده است. کاتالیست های مورد استفاده چند پلی اکسومتالات فلز واسطه به عنوان کاتالیست های موثر و دوستدار محیط زیست با ساختارهای کگین:
K3[PMo6W6O40]، K3[PMo12O40]، K4[SiMo12O40]، K4[SiW12O40]، Na7[PW11O39]، ولز - داوسن: [K6[P2W18O62 و پرایسلر:[K14[NaP5W30O110 هستند. پلی اکسو متالات های یاد شده تهیه و سپس شناسایی شدند. همچنین، واکنش پذیری این کاتالیست ها در تهیه دی بوتیل فتالات مطالعه و مقایسه شد. در میان کاتالیست های اسیدی مورد استفاده، [K3[PMo6W6O40 بهترین واکنش پذیری و بازده را در مقایسه با کاتالیست های دیگر نشان داده است.

کلیدواژه‌ها


1. Anastas, P. T. and Kirchhoff, M. M.; Accoun. Chem. Res; 35,686, (2002).
2. Sheldon, R. A. and Downing, R. S.; Appl. Catal. A: Gen; 189, 163, 1999.
3. Mitsutani, A.; Catal. Today; 73, 57, 2002.
4. Kazanskii, L. P. Torchenkova, E. A. and Spitsyn, V. I.; Russ. Chem. Rev; 43, 37, 1974.
5. Kozhevnikow, I. V. and Matveev, K. I.; Russ. Chem. Rev; 51, 1075, 1982.
6. Ono, Y.; Perspective in catalysis, (Blackwell Scientific Publications), London, 1992.
7. Hu, C. Hashimoto, M. Okuhara, T. and Misono, M.; J. Catal; 143, 437, 1993.
8. Okuhara, T. Kasai, A. and Misono, M.; Catalyst; 22, 226, 1980.
9. Yamada, T.; Peterotech (Tokyo); 13, 627, 1990.
10. Aoshima, A. Tonomura, S. and Yamamatsu, S.; Adv. Technol; 2, 127, 1990.
11. Okuhara, T.; Chem. Rev; 102, 3641, 2002.
12. Mizuno, N. and Misono, M.; Chem. Rev; 98, 199, 1998.
13. Mori, H. Mizuno, N. and Misono, M.; J. Catal; 131, 133, 1990.
14. Lim, S. S. Kim, Y. H. Park, G. I. Lee, W. Y. Song, I. K. and Yong, H. K.; Catal. Lett; 60, 199, 1999.
15. Kim, H. Jung, J. C. Park, D. R. Lee, J. Cho, K. M. Park, S. Lee, S. H. and Song, I. K.; Korean J. Chem. Eng; 25, 231, 2008.
16. Baronetti, G. Briand, L. Sedran, U. and Thomas, H.; Appl. Catal. A: Gen; 172, 265, 1998.
17. Matkovic, S. R. Valle, G. M. Gambaro, L. A. and Briand, L. E.; Catal. Today; 133, 192, 2008.
18. Briand, L. E. Baronetti, G. T. and Thomas, H. J.; Appl. Catal. A; 256, 37, 2003.
19. Arabi, M. Mohammadpour Amini, M. Abedini, M. Nemati, A. and Alizadeh, M.; J. Mol. Catal. A: Chem; 200, 105, 2003.