کاربرد جدید کاتالیتیکی یک پلی اکسومتالات نوع ساندویچی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده شیمی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

2 دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، تهران، ایران

3 دانشکده شیمی، دانشگاه تربیت معلم تهران، ایران

چکیده

اکاربرد جدید کاتالیستی یک پلی اکسومتالات نوع ساندویچی، K12[As2W18U3O74].21H2O، در سنتز
14- آریل-H 14- دی بنزو[j,a] زانتنها، از طریق واکنش تراکمی سه جزئی β-نفتول و آلدهیدهای آروماتیک بررسی شده است. این روش دارای مزایای بازده خوب، زمان واکنش کوتاه و فعالیت قابل توجه و مجدد کاتالیست است. بهترین نتیجه ها مربوط به حالتی است که واکنش در محیط بدون حلال و تابش ماکروویو انجام شده است
 

کلیدواژه‌ها


[1] Hideo, T; Chem. Abstr.; 95, 80922b; 1981.
[2] Khorramabadi-zad, A. Kazemi, Z. Amini Rudbari, H; J. Korean Chem. Soc.; 46, 541; 2002.
[3] Sarma, R. J. Baruah, J. B; Dyes Pigm.; 64, 91; 2005.
[4] Khorramabadi-Zad, A. Akbari, S. A. Shiri, A. Veisi, H; J. Chem. Res.; 277; 2005.
[5] Rajitha, B. Kumar, B. S. Reddy, Y. T. Reddy, P. N. Sreenivasulu, N; Tetrahedron Lett.; 46, 8691; 2005.
[6] Ko, S. Yao, C. F; Tetrahedron Lett.; 47: 8827; 2006.
[7] Bigdeli, M. A. Heravi, M. M. Mahdavinia, G. H; J. Mol. Catal. A; 275, 25; 2007.
[8] Shakibaei, G. I. Mirzaei, P. Bazgir, A; Appl. Catal. A; 325, 188; 2007.
[9] Su, W. Yang, D. Jin, C. Zhang, B; Tetrahedron Lett.; 49, 3391; 2008.
[10 Dabiri, M. Baghbanzadeh, M. Shakourinikcheh, M. Arzroomchilar, E; Bio Org. Med. Chem. Lett.; 18, 436; 2008.
[11] Sharifi, A. Abaee, S. Tavakoli, A. Mirzaei, M. Zolfagharei, A; Synth. Commun.; 38, 2965; 2008.