ساخت الکترود سوربات گزین بر پایه PVC

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

اسیدهای آلی و نمک‌های آن‌ها به دلیل توانایی در جلوگیری از رشد میکروارگانیسم‌ها درصنایع مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرند. یکی از این ترکیب‌ها پتاسیم سوربات است. در این پژوهش مشخص شد که می‌توان از ترکیب سوربات جیوه(Hg2(sorbate)2 ) (I) به عنوان یونوفر مناسب برای الکترود شناساگرغشایی بر پایه PVC حساس به یون سوربات در محیط آبی استفاده شود. پلی وینیل کلراید (Poly vinyl chloride: PVC) به عنوان بافت پلیمری، تری متیل دسیل آمونیوم برمید (Trimethyl Decyl Ammonium Bromide: TMDAB) به عنوان افزودنی یونی و دی اکتیل فتالات (Dioctyl Phthalate: DOP)، استوفنون (Acetophenon: AP) و استونیتریل (Acetonitryl: AN) به عنوان پلاستی سایزر بررسی شدند. بهترین نتیجه‌ها زمانی مشاهده شد که غشاهایی با ترکیب درصد 33:2:2:63 از PVC : Ionophor : IonicAdditive : AP ساخته شد. این الکترود در گستره‌ غلظتی مناسبی از یون سورباتM
(10-5×4/5 –  10-1×1)، با شیب نرنستی 57/87mV∕dec کار می‌کند. حد تشخیص پایین الکترود  5-10×2  M است. همچنین الکترود پیشنهادی به طور موفقیت آمیزی برای اندازه‌گیری سوربات پتاسیم موجود در نمونه سس مایونز به کار گرفته شده است.
 

کلیدواژه‌ها


[1] Eastman Chemical Company; Sorbic Acid and Potassium Sorbate as Cosmetic Preservatives, Printed in U.S.A.; 1-17; April 1998.
[2] FAO/WHO, AOAC, JECFA
[3] AOAC Official Methode of Analysis; AOAC Official Methode, 974.10; AOAC Official Methode of Analysis, 47. 3.; 37, 25; 2000.
[4] Molina A. R., Alonso E. V., Cordero M T. S., de Torres A. G., Pavon J. M. C.; Laboratory Robotics and Automation.; 11(5), 299-303; 1999.
[5] AOAC Official Methode of Analysis, AOAC Official Methode, 983.16.; AOAC Official Methode of Analysis, 47. 3. 05; 9; 2000.
[6] De Luca C., Passi S., Quattrucci E.; Food Additives and Contaminants, 12(1), 1-7; 1995.
[7] Mihyar G. F., Yousif A. K., Yamani M. I.; Journal of Food Composition and Analysis, 12, 53-61; 1999.
[8] Hannisdal A.; Z Lebensmittel Untersuchung Forschung, 194, 517-519; 1992.
[9] Kantasubrata J., Imamkhasani S.; ASEAN Food Journal, 6(4), 155-158; 1991.
[10] Santini A. O., Pezza H. R., Carloni-Filho J., Sequinel R., Pezza L.; Food Chemistry, 115 ,1563–1567; 2009.
[11] Umezawa Y., Bühlmann P., Umezawa k., Tohada K., Amemiya S.; IUPAC, Pure Appl. Chem., 72, 1851-2082; 2000.
[12] Bakker E., Pretsch E., Bühlmann P.; Anal. Chem. 72, 1127-1133; 2000.