بررسی خواص لومینسانس کمپلکس‌های آهن(II) و بیتیازول

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

کمپلکس‌های آهن(II)- تریس بیتیازول با استفاده از لیگاند 4،'4-بیتیازول (tib) تهیه و شناسایی شدند که عبارت‌اند از: 
 (1) [Fe(bit)][FeBr4](Br) و  (2) [Fe(bit)3(NO3)2]  این کمپلکس‌ها به همراه کمپلکس  (3 )Fe(dmbit)3][FeBr4]2] ، 
(tibmd = 2،'2-دی متیل-4،'4-بیتیازول) ویژگی‌های طیفی ویژه‌ی سیستم‌های دی ایمین و آهن(II) را نشان می‌دهند، به جز این که کمپلکس‌های آهن(II)، به طور معمول نشر لومینسانس قابل ملاحظه‌ای ندارند ولی کمپلکس‌های مورد مطالعه در پژوهش حاضر، این نشر را به وضوح نشان می‌دهند. طول موج بیشینه نشر برای کمپلکس‌های 1 تا 3 به ترتیب در 425، 420 و mn 450 دیده می‌شود. منشای نشر در کمپلکس‌های فلزی آرایش d6، مورد بحث قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


[1] Holder, E.; Langeveld, B. M. W.; Schubert, U. S.; Adv. Mater.; 17, 1109-1121 (2005).
[2] Evans, R. C.; Douglas, P.; Winscom. C. J.; Coord. Chem. Rev.; 250, 2093-2126 (2006).
[3] Ogawa, M.; Nakamura, T.; Mori J.; Kuroda K.; J. Phys. Chem. B; 104, 8554-8556 (2000).
[4] von Arx, M. E.; Burattini, E.; Hauser, A.; van Pieterson, L.; Pellaux, R.; Decurtins, S.; J. Phys. Chem. A; 104, 883-893 (2000).
[5] Onggo, D.; Scudder, M. L.; Craig, D. C.; Goodwin, H. A.; Aust. J. Chem.; 53, 153-158 (2000).
[6] Abedi, A.; Amani, V.; Safari, N.; Acta Cryst.; E67, m311–m312 (2011).
[7] Khavasi, H. R.; Abedi, A.; Amani, V.; Notash, B.; Safari, N.; Polyhedron; 27, 1848-1854 (2008).
[8] Abedi, A.; Safari, N.; Amani, V.; Khavasi, H. R.; Dalton Trans; accepted (2011).
[9] Wang, S.; Shao, M.-W.; Shao, G.; Wang, H.; Cheng, L.; Chem. Phys. Let.; 460, 200-204 (2008).
[10] Benhamideche, C; Boutarfaia, A.; Poulain, M.; J. Non-Ox.Gls.; 1, 261-265 (2009).
[11] Kober, E. M.; Sullivan. B. P.; Meyer, T. J.; Inorg. Chem.; 23, 2098-2104 (1984).
[12] Clausen, C. A.; Good, M. L.; Inorg. Chem.; 9, 220-223 (1970).
[13] Amani, V.; Safari, N.; Khavasi, H. R.; Mirzaie, P.; Polyhedron; 26, 4908-4914 (2007).
[14] Goebbert, D. J.; Garand, E.; Wende, T.; Bergmann, R.; Meijer, G.; Asmis, K. R.; Neumark, D. M.; J. Phys. Chem. A; 113, 7584-7592 (2009).