بررسی نانوکاتالیست‌های Ni2P و Ni2P-Mo بر پایه‌ی نانولوله‌های کربنی (CNTs) برای فرایند گوگردزدایی از گازوییل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 ژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

2 دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

چکیده

ترکیب‌های گوگردی موجود در مواد نفتی از آلاینده‌های قوی محیط زیست هستند. از این رو، پژوهش‌های گسترده‌ای برای حذف گوگرد از فراورده‌های نفتی انجام شده است. یکی از روش‌های گوگردزدایی متداول، استفاده از واکنش‌های شیمیایی کاتالیتیکی است. در این راستا، با بهره‌گیری از فناوری‌نانو، کاتالیست‌های بسیاری ساخته شده‌اند. در این پژوهش نیز از نانوکاتالیست‌های Ni2P و Ni2P-Mo بر پایه‌ی نانولوله‌های کربنی (CNTs) برای نخستین بار در فرایند گوگردزدایی از گازوییل استفاده شد. این نانوکاتالیست‌ها با روش تلقیح تهیه می‌شوند. برای شناسایی نمونه‌های ساخته شده از روش‌هایی مانند پراش پرتو XRD) X)، تجزیه‌ی عنصری EDX، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، اندازه‌گیری مساحت سطح به روش BET و برای ارزش‌یابی فعالیت نانوکاتالیست‌ها از آزمون‌های واکنشگاهی برای فرایند گوگردزدایی از گازوییل ساخت پالایشگاه تهران استفاده شد. تأثیر عامل‌هایی مانند نوع فلز نشانده شده بر روی پایه و دمای فرایند نیز مورد بررسی و ارزشیابی قرار گرفت. نتیجه‌های به دست آمده از آزمون‌ها نشان دادند که نانوکاتالیستNi2P-Mo/CNTs فعال‌تر از نانوکاتالیست Ni2P/CNTs است. هرچند که نانوکاتالیست Ni2P/CNTs آسان‌تر تهیه می‌شود و قبل از شروع فرایند گوگردزدایی، نیازی به سولفیده شدن ندارد.

کلیدواژه‌ها


[1] Sundaramurthy, V., Dalai, A.K., Adjaye, J, Appl. Catal. A: General, 311, 155-163 (2006).
[2] Ferdous, D., Dalai, A.k., Adjaye, J., Appl. Catal. A: General, 260, 153-162 (2004).
[3] Wang, Ch., Zhou, G., Liu, H., Wu, J., Qiu, Y., Duan, W, J. Phys. Chem, 110, 10266-10271 (2006).
[4] Jacobsen, J.H., Topsoe, H., Catalysis Letters, 63, 179-183 (1999).
[5] Prins, R., De Beer, V. H. J., Somorjai, G. A., Catal. Rev. Sci, 31, 1-8 (1989).
[6] Oyama, S. T., J. Catal, 216, 343-352 (2003).
[7] Ledoux, M. J., Michaux, O., Agostini, G., J. Catal, 102, 275-288 (1986).
[8] Mangnus, P.J., Riezebos, A., Van Langeveld, A.D., Moulijn, J. A., J. Catal, 151, 178-191 (1995).
[9] Frimmel, J., Zarazil, M., J. Catal, 167, 286-295 (1997).
[10] Quartaro, J., Mignard, S., Kaztelan, S., J. Catal, 192, 307-315 (2000).
[11] Cecilia, J.A., Infants-Molina, A., Rodriguez-Castellon, E., Jimenez-Lopez., A., J. Catal, 263, 4-15 (2009).
[12] Qiang, G., Thomas, N.K., Shu-Guo, M., Vasileios, G., Christopher, T., Koichi, S., Catal. Today, 164, 538-543 (2011).
[13] Abu, I., Smith, K., J. Catal, 241, 356-366 (2006).
[14] Kiani, M., Aghabozorg, H.R., Jafari Jozani, K., Rashidi, A., Mohsennia, M., Catal. Comunication,
Submitted.