اثر مخلوط مواد فعال سطحی بر پایداری میکروحباب ها در حضور الکترولیت به منظور تصفیه ی پساب ها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده شیمی ، آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی سطح، تهران، ایران

چکیده

مخلوط دو ماده فعال سطحی CTAB و SDS که به مخلوط کاتانیونیکی مشهور است، بدون نیاز به انرژی خارجی، نانو ساختارها و میکروساختارهایی به نام میسل و سیکل تشکیل می‌دهند. به دلیل اینکه امروزه نانوفناوری در زمینه‌های متفاوت علمی مورد توجه قرار گرفته است، بنابراین سعی خواهد شد با تغییر عامل های متفاوت، اندازه وسیکلهای تشکیل شده در مخلوط کاتانیونیکی مواد فعال سطحی را به سمت نانو هدایت کرد. برای این منظور، تشکیل میسل و جذب مخلوط مواد فعال سطحی هگزا دسیل تری متیل آمونیم برماید (CTAB) و سدیم دو دسیل سولفات (SDS) در فصل مشترک هوا- آب در غلظتهای متفاوت نمک به روش ولتامتری چرخهای و اندازهگیری پتانسیل زتا مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی برای تعیین تاثیر نمک بر روی فرایند میسلی شدن، تفاوت بین اندازه نانوساختارهای میسلی و میکروساختارهای SDS/CTAB و CTAB/SDS در مخلوط های آب/نمک محاسبه شدند. یکی از کاربردهای این نانو ساختارها برای پایدار سازی میکروحباب ها در تصفیه آب است.

کلیدواژه‌ها


[1] E. Scrocco, J.T., Adv. Quantum Chem. MC-Graw Hill, USA; 11. 233-240.1978.
[2] Xu, Q., et al. Journal of Colloid and Interface Science, 332. 208-214. 2009.
[3] Zasadzinski, S.A.W.a.J.A., Langmuir. 13. 5076-5081. 1997
[4] Moss, R.A. and G.O. Bizziogtti, Journal of the American Chemical Society,. 103.6512-6514. 1981
[5] Almgren, M. and S. Rangelov,. Langmuir, 20. 6611-6618. 2004.
[6] سهرابی, ب. بررسی دیاگرام فازی مخلوط مواد فعال سطحی در محلولهای مائی, دانشکده علوم پایه. 1383, دانشگاه تربیت مدرس: تهران.
[7] Sohrabi,B. Javadian,S. and Hashemianzadeh,M. J.Phys.Chem.B 111,10069 -10078, 2007.
[8] تاجیک, ب, مطالعه نانوساختارها و ریز ساختارها در مخلوط مواد فعال سطحی, دانشکده شیمی. 1385, دانشگاه علم وصنعت ایران: تهران.
[9] Bergstrom, M., Langmuir, 12. 2454-2463. 1996.
[10] Junquera, E., Arranz, R. and Aicart, E. Langmuir, 20. 6619-6625. 2004
[11] بازیاری, آ, مطالعه و بررسی نانوساختارها در محلول مایی مواد فعال سطحی دوقلو, دانشکده شیمی. 1388, دانشگاه علم و صنعت ایران: تهران
[12] safran, S.A.p, Physical Review A, 43. 1071-1079. 1991
[13] Akbas, H. and Sidim, T,Colloid Journal, 67. 525-530. 2005.
[14] Penfold, J., et al, Langmuir, 20(4): p. 1269-1283. 2004.
[15] Paria, S. and Khilar, K.C. Advances in Colloid and Interface Science, 110. 75-95. 2004.
[16] Callaghan, A., et al., Langmuir, 9. 3422-3426. 1993.
[17] Jilly James, C.R., Mandal,A.B, Chemical Physics Letters. 405. 84–89. 2005.
[18] Mandal, A.B., Langmuir. 9. 1932-1933. 1993
[19] Shi, J.F.R.a.C.-N., Analytical Chmistry, 60, 1260-1268. 1988.
[20] Ferreira, T.L., Bertotti, M. Journal of Electroanalytical Chemistry, 603. 275–280. 2007.