کوپلیمریزاسیون پیوندی پلی‌کلروپرن با متیل متا اکریلات به منظور کاربرد آن به عنوان چسب تک جزئی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

چکیده

سنتز و شناسایی کوپلیمر پیوندی به دست آمده از واکنش پلی متیل متا اکریلات با پلی کلروپرن در این مقاله تشریح شده است. این سنتز در حضور بنزوئیل پر اکساید بعنوان آغازگر، در دمای90 درجه سانتی گراد و در فشار 1 اتمسفر و در یک محیط بی اثر به مدت 3 ساعت صورت گرفته است. کوپلیمر پیوندی سنتز شده به وسیله ی روش های طیف سنجی IR و 1H NMR مورد شناسائی قرار گرفت. پس از سنتز،جداسازی و خالص سازی کوپلیمر پیوندی، جهت بهبود برخی از ویژگی ها فیزیکی– مکانیکی آن، ترکیبات رزین فنولیک گرما فعال، عامل چسبندگی، اکسید منیزیم و اکسید روی فعال به کوپلیمر پیوندی در فرمول بندی جدید اضافه شد. از ترکیب به دست آمده به عنوان چسب تک جزئی بر روی نمونه های چرمی استفاده گردید و مقاومت برشی و مقاومت در برابر پوسته- پوسته شدن آن با چسب‎های دو جزئی معمولی مورد مقایسه قرارگرفت.

کلیدواژه‌ها


[1] Olabisi, O; Roberson, L.M; Shaw, M.T; Polymer-Polymer Miscibility, Tribological behavior of polymer nanocomposites produced by dispersion of nanofillers in molten thermoplastics; Academic. Press, New York, Sec. 2, Chap.7 (1979).
[2] Paul, D.R; Newman, S; Polymer Blend, Crystallization behaviour of poly(phenylene sulphide)/polystyrene blend; Academic Press, New York, Chap.6 (1978).
[3] Bhowmick, A.K; Chiba, T; Inous, T; J. Appl. Polym. Sci. 50 2055 (1993).
[4] Ceresa, R.J; Block and Grfat Copolymerization; Wiley, New York, Vol. 1 (1976).
[5] Severine, F; Pegorao, M; Di La Laride Andew; Macromolecular Chemie, 190 177 (1991).
[6] Jannasch, P; Wessler, B; J. Polym. Sci. Chem. Ed.A, 33 1465 (1995).
[7] Elangovan, V.J; Saccubai, S; J. Appl. Polym. Sci., 44, 2179 (1992).
[8] Dakova, B; Carbonnelle, Ph; Lamberts, L; Evers, M; Electrochim. Acta 37 2077 (1992).
[9] Keown Robert, W; Wilimington, DE; Process for the preparation of chloroprene solution suitable for contact adhesives, U S Patent 4136671, May 29, (1979).
[10] Koch, S; Manual for the rubber industry, Farbenfabriken Bayer AG, Lerekusem, Germany, (1972).
[11] Srinivasan, K.S.Y; Radhakrishnan, N; Kuttralam Pillai, M; J. Appl. Polym. Sci. 37, 1551 (1989).
[12] SATRA Adhesive test method, AM 1-22 (1972).
[13] Specification for permanent rubber based adhesive for footwear industry, IS 4663 (1968).
[14] Periyakaruppan, Pr; Footwear and Engineering, Dissertation M. tech., Anna University, Madras, India, Jan, (1994).
[15] Jou, C-H; Yun, S-M.L; Hwang, M-C; Yu, D-G; Chou,W-L; Lee, J-S; Yang, M-E; Polym. Adv. Technol., 18, 235-239 (2007).
[16] Buchenska, J; J. Appl. Polym. Sci., 65, 1955-1966 (1997).
[17] Bhattacharya, S.D; Inamda, M.S; J. Appl. Polym. Sci.103, 1152-1165 (2007).