استفاده از گرافیت اصلاح شده با نانو ذرات نیکل به عنوان الکترود در پیل های سوختی متانولی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

الکترود گرافیت اصلاح شده به وسیله ی نانو ذرات نیکل تهیه شده به روش الکترولس برای بررسی اکسایش متانول در محیط بازی مورد استفاده قرار گرفته شده است. برای این منظور فن ولتامتری چرخه ای به کار رفته است. نانو ذرات نیکل ایجاد شده بر روی سطح گرافیت اکسایش متانول را در محیط های بازی بوسیله ی گونه ی (NiOOH)نیکل سه بار مثبت که در طی فرایند اکسایش تولید می شود، کاتالیست می کند. وابستگی جریان پیک اکسایش متانول به غلظت متانول و انواع متفاوت سرعت به کار گرفته شده نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. از اندازه گیری های الکتروشیمیایی مشخص شده است که اکسایش متانول هنگامی آغاز می شود که گونه ی NiOOHبر روی سطح گرافیت تشکیل شده باشد. در ادامه ی این مقاله تعدادی از عامل های فیزیکوشیمیایی که در طی فرایند اکسایش دخالت دارند، محاسبه شده اند.
Ni

کلیدواژه‌ها


[1] Liu Y. Luo S. Wei W. Liu X. Zeng X. Microchimica Acta. 164(3):351-5; 2009.
[2] Nishimura K, Machida K, Journal of Electroanalytical Chemistry and Interfacial Electrochemistry. 251(1):117-25; 1988.
[3] Parsons R, VanderNoot T. Journal of Electroanalytical Chemistry and Interfacial Electrochemistry. 257(1-2):9-45; 1988.
[4] King WD, Corn JD, Murphy OJ, et al. The Journal of Physical Chemistry B. 107(23);5467-74; 2003.
[5] Antolini E. Materials Chemistry and Physics. 78(3):563-73; 2003.
[6] Gonçalves RSe, Azambuja DS, Serpa Lucho AM. Corrosion Science. 44(3):467-79; 2002.
[7] Berchmans S., Gomathi H., Rao GP. Journal of Electroanalytical Chemistry. 394(1-2);267-70; 1995.
[8] El-Shafei AA. Journal of Electroanalytical Chemistry. 471(2):89-95; 1999.
[9] Bard AJ FL., Electrochemical methods. New York: Wiley 2001.
[10] Danaee I., Jafarian M., Forouzandeh F., Gobal F., Mahjani MG. International Journal of Hydrogen Energy. 33(16);4367-76; 2008.
[11] Laviron E. Journal of Electroanalytical Chemistry and Interfacial Electrochemistry. 101(1):19-28. 1979.
[12] Golikand A. N., Asgari M., Maragheh MG, Shahrokhian S. Journal of Electroanalytical Chemistry. 588(1):155-60. 2006
[13] M.A. Abdel Rahim. Khalil; Journal of Power Sources. 134;160-9; 2004.