بررسی همگرایی رفتار رئولوژیکی آمیزهای لاستیکی بر پایه SBR/NR با نتیجه های به دست آمده از ATR – FTIR

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

چکیده

در این پژوهش، آنالیز آمیزه های لاستیکی بر پایه NR/SBR با استفاده از تکنیک طیف سنجی
 (ATR–FTIR (Attenuated Total Internal Reflection Fourier Transform Infraredانجام گرفته است. با استفاده از شدت پیک های شاخص برگرفته از نمونه های لاستیکی پیرولیز شده در طیف ATR–FTIR مدلی بر اساس تغییر در شدت پیک های مذکور با تغییر در نسبت NR/SBR در آمیزه استخراج شد. صحت و دقت مدل ارایه شده بر اساس آمیزه های مرجع مورد آزمون قرار گرفت که نتایج مناسبی را در بر داشت. همچنین بر اساس ویژگی ها رئولوژیکی، مدل تعاملی سه گانه، بین ترکیب درصد الاستومر در آمیزه ها، شاخص های برگرفته از طیف ATR – FTIR و ویژگی ها رئولوژیکی و کششی استخراج گردید. نتیجه های به دست آمده نشان داد که ارتباط معنی داری بین ویژگی ها رئولوژیکی و شاخص های برگرفته از طیف ATR–FTIR آمیزه ها وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


[1] Lee, Y.S., Lee, W.-K., Cho, S.-G., Kim, I., Ha, C.-S. J; Anal. Appl. Pyrolysis; vol 78, 85–94, 2007
[2] MacKillop, D.A; Anal. Chem, vol 40, 607–9, 1968.
[3] Zhengchun, Y., Guoliang, F., Yu, M., Cairong G., Haihong X; American Laboratory, vol 40, num 11, 2008 .
[4] Ghilarducci, A; Cerveny, S; Salva, H; Matteo, C. L; Marzocca, A. J; elastomer and plastics KGK Kautschuk Gummi Kunststoffe vol 54, 382-386, 2001.
[5] Shivakumar, E., Das, C.K., Pandey, K.N., Alam, S., Mathur, G.N; Macromol. Res, vol 1, 81, 2005.
[6] Coleman, M.M., Painter, P.C; Journal of Applied Polymer Science, vol. 8, 69–101, 1986.
[7] Painter, P.C., Coleman, M.M., Koenig, J.L; John Wiley & Son Inc., New York, 1982.
[8] Coleman M.M., Painter P.C; Appl. Spect. 255, 1984.
[9] Ghebremeskel, G.N., Shield, S.R; Rubber World, vol 26, 227, 2003.
[10] Shield, S.R; Ghebremeskel, G.N; J. Appl. Polym. Sci. vol 88, 1653, 2003.
[11] Shield, S. R., Ghebremeskel, G. N; Journal of Applied Polymer Science, Vol. 88, 1653–1658, 2003.
[12] Smith C. G., Nyquist, R. A., Smith P. B., Pasztor A. J., Martin Jr., Martin, S. J; Analitical Chemistry, Vol. 63, No. 12, 1991.
[13] Dutra R. C. L., Diniz M. F., Ribeiro A. P., Lourenço V. L., Cassu S. N., M. F. P. Azevedo; Ciência e Tecnologia, vol 14, n° 5, p. 334-338, 2004.
[14] Application Note – 0603, MIRacle ATR, Product Data Sheet, PIKE Technologies, 2005.
[15] Fernandez-Berridi, M.J., Gonz´alez, N., Mugica, A., Bernicot. C; Thermochimica Acta vol 444, 65–70, 2006.
[16] Chakraborty, S., bandyopadhyay, S., Ameta, R., Mukhopadhyay, R., Deuri, A. S; Polymer Testing Vol. 26, 38 – 41, 2007.
[17] Moldovan, Z., Ionescu, F., Vasilescu, I., Litescu, S., Rado, G. L; Analele Universitătii din Bucuresti-Chimie, Anul XVI (serie nouă), vol. I, 49-57, 2007.
[18] Lee, Y. S., Lee, W., Cho, S., Kim, I., Ha, C; J. Anal. Appl. Pyrolysis Vol.78, 85–94, 2007.