آب کافت آنزیمی الیاف نایلون 66 با استفاده از آنزیم پروتئاز

نویسنده

گروه مهندسی نساجی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

چکیده

در سال‌های اخیر زیست‌فناوری کاربردهای فراوانی در واحدهای تکمیل و رنگرزی صنعت نساجی داشته است. آنزیم‌ها ترکیب‌هایی پروتئینی هستند که در بسیاری از واکنش‌های مورد نیاز در فرایندهای نساجی می‌توانند شرکت کنند. این تحقیق به منظور اصلاح ویژگی‌های الیاف نایلون 66 و بررسی ویژگی های متفاوت آن شامل رنگ‌پذیری، جذب رطوبت، تغییرهای سطحی و ثبات‌های رنگی با استفاده از آنزیم پروتئاز انجام شده است. بدین منظور منسوج نایلون 66 ابتدا با غلظت‌های مختلف آنزیم پروتئاز در آب شامل 3%، 6% و 9% عمل شده است. سپس عملیات رنگرزی با رنگزای اسیدی انجام شد. با توجه به نتیجه‌های آزمایش رنگ سنجی مشاهده می‌شود که در نمونه‌های عمل شده با آنزیم و سپس رنگرزی شده با رنگزا، مقدار*L کاهش یافته و با افزایش غلظت آنزیم کاهش بیشتری در مقدار *L مشاهده می‌شود. نتیجه‌های آزمایش رمق کشی رنگزای اسیدی الیاف عمل شده، روند افزایش جذب رنگزاها در الیاف را نشان می‌دهد. با توجه به نتیجه‌های استحکام کششی منسوج، مشاهده می‌شود که فرایند آنزیمی استحکام، مدول و ازدیاد طول تا حد پارگی منسوج را کاهش می‌دهد. بررسی ویژگی های حرارتی نمونه عمل شده با آنزیم، تغییر قابل توجهی را در مقدار آرایش یافتگی لیف در اثر فرایند آنزیمی تا دمای 300 درجه سانتیگراد را نشان نداد. ولی با افزایش میزان حرارت‌دهی نمونه‌ها در محدوده دمایی  300تا 400 درجه بی سانتی گراد کاهش قابل توجهی در دمای تخریب نمونه عمل شده با آنزیم در مقایسه با نمونه عمل نشده مشاهده می‌شود. ثبات شستشویی و نوری نمونه‌های عمل شده با آنزیم مطابق با استانداردISO- 105CO5  و ISO Day light- 105CO5  اندازه‌گیری شد. فرایند آنزیمی پیش از رنگرزی، ثبات‌های شستشویی و نوری نمونه‌های رنگرزی شده را بهبود می‌دهد که می‌تواند در نتیجه افزایش نفوذ رنگزاها به داخل الیاف باشد. 

کلیدواژه‌ها


[1] Atkins, P.; Pauula. J. D.; Physical chemistry. 7th ed.UK: Oxford University Press; 2001.
[2] Galante, Y. M.; Foglietti, D.; Tonin, C.; Innocenti, R.; Ferro, F.; F.;Monteverdi, R.; American Chemical Society; p. 294-305; 305; 1998.
[3] Cavaco-Paulo, A.; ACS Syposium Series; 687. p. 180-180-9; 1998.
[4] Beynon, R. J.; Bond, J. S.; Proteolytic enzymes: a practical acal approach. Oxford: Oxford University Press; 2001.
[5] Heine, E.; Hocker, H.; Rev Prog Coloration; 25:57-63; 1 5 1995.
[6] Duran, N.; Duran, M.; Rev Prog Coloration; 30: 41-4; 2000.
[7] Makinson, R.; Shrinkproofing of wool; NY: Marcel DekDekker; 1979.
[8] Bishop, D. P.; Shen, J.; Heine, E.; Hollfelder, B.; J. Text Inst. Inst.; 89: 546-53; 1998.
[9] Clark; D.; Int. Dyer.; 178:20; 1993.
[10] Nolte, H.; Bishop, D. P.; Hocker, H.; J. Text Inst.; 87:287:212-26; 1996.
[11] Mazzucheti, G.; Vineis, C.; Autex. Res. J.; 5:55-60; 2005.
[12] Kurashiki Spinning Co.; Japanese, P. 58, 144, 105.
[13] Riva, A.; Algaba, I.; Prieto, R.; Color Technol.; 118:59-63, 200 2000.
[14] Riva, A.; Bordas, A. J. M.; Prieto, R.; J. Soc. Dyers Color; 1or; 115:125-9; 1999.
[15] Tsatsaroni, E.; Liakopoulou-kyriakides, M.; Eleftheriadis, I.; DI.; Dyes pigments; 37:307; 1998.
[16] Parvinzadeh, M.; Enzyme and Microbial Technol.; 40:140:1719–1722; 2007.
[17] Ciechańska, D.; Kazimierczak, J.; Fibers & Textiles in EastEastern Europe. 14: 92-95; 2006.
[18] Clark, D.; International Dyer. 178: 20–2; 1993.
[19] Buschle-Diller, G.; Fanter, C.; Loth, F.; Textile Researsearch Journal 69: 244-25; 1999.
[20] Arami, M.; Rahimi, S.; Mivehie, L.; Mazaheri, F.; Mahmoomoodi, N.M.; Journal of Applied Polymer Science; 106: 267-267-275; 2007.
[21] Freddi, G.; Mossotti, R.; Innocenti, R.; Journal of Biotechtechnology; 106: 101-112; 2007.
[22] Gübitz, G.M.; Cavaco-Paulo, A.; Current Opinion in BiotBiotechnology; 14: 577-582; 2003.
[23] Fischer-Colbrie, G.; Heumann, S.; Liebminger, S.; Almanmansa, E.; Cavaco-Paulo, A.; Gübitz, G.M.;and Biotransformation; 22: 341-346; 2004.
[24] Kim, H. R.; Song, W. S.; Fibers and Polymers; 7: 339-343; 343; 2006.
[25] Heumann, S.; Eberl, A.; Pobeheim, H.; Liebminger, S.; Fisc her her-Colbrie, G.; Almansa, E.; Cavaco-Paulo, A.; Gübitz, G.M.G.M.; Journal of Biochemical and Biophysical Method; 39: 839: 89–99; 2006.
[26] Klun, U.; Friedrich, J.; Krzan, A.; Polymer Degradation and and Stability; 79:99–104; 2006.
[27] Deguchi, T.; Kitaoka, Y.; Kakezawa, M.; Nishida, T.; ApplApplied and nvironmental Microbiology; 64: 1366–13711371; 1998.
[28] Deguchi, T.; Kakezawa, M.; Nishida, T.; Applied and EnvrEnvironmental Microbiology; 63: 329–331; 1997.
[29] Silva, C.M.; Cavaco-Paulo, A.; Biocatalysis and Biotranotransformation; 22: 357–60; 2006.
[30] Burkinshaw, S. M.; Bahojb-Allafan; B.; Dyes and Pigmentments; 60: 91–102; 2004.
[31] Franz, G.; Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, 6try, 6th ed., Vol. 13, Wiley-VCH, Weinheim; 359-373; 20032003.
[32] McIntyre, J.E.; Polyester, Acrylic, Polyolefin; Woodheadhead publisher; Cambridge; 20-88; 2003.
[33] Lewin, M.; Handbook of Fiber Chemistry, CRC Press; New New York, 1-26; 2007.
[34] Fourne, F.; Synthetic Fibers: Machines and Equipment, ManManufacture, Properties, Hanser Publishers; Munich, 67-967-94; 1999.Biocatalysis