نانو بلور سریم اکسید/آلومینا: کاتالیست کارآمد برای اکسایش الکل های بنزیلی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان، اهواز

چکیده

اکسایش الکل ها یکی از واکنش های مهم در سنتزهای آلی است. برخی از این واکنش ها می بایست تحت شرایط سخت از قبیل دما و فشار اکسیژن بالا انجام پذیرند. در بسیاری از موارد واکنش ها در حلال های نامطلوب برای محیط زیست انجام می شود. با توجه به این محدودیت ها علاقه به انجام واکنش های بی خطر اکسایش کاتالیستی الکل ها با استفاده از مولکول اکسیژن یا هوا به عنوان اکسید کننده در حلال وجود دارد. در ادامه پژوهش های ما در خصوص اکسایش مشتقات بنزیل الکل، مخلوطی از نانو بلور سریم اکسید و آلومینای خنثی را به عنوان کاتالیست کارآمد گزارش کرده ایم.

کلیدواژه‌ها


1] March, J., Smith, M., 2005, March,s Advanced Organic CheChemistry : Reachion S, Mechanisms, and Structure, FouFourth Eddition, Wiley, part two.
[2] Jose A.Rodrigues, Marcos Ferandez- Garcia, 2007, synthesthesis, Properties, and Applications of oxide Nanomaterialsrials, A John Wiley & Sound INC, Poblication, part V: InduIndustrial/Technilogical Applications of oxide Nanomateriaterials, Chapter 14 – 22.
[3] T.Mollat,A.Baiker.,2004,Chem,Rev.104.3037.
[4] Z.Opre, J. D. Grunwaldt, M. Maciehewski, D. Ferri, T. MalMallat, A.Baiker.,2005,J.Catal.230.406.
[5] C.D.Pina,E.Falletta,M.RoSSi.,2008,J.Catal.260.384.
[6] G.Cainelli, G. Cardillo, 1984, Chromium oxidants in organiganic chemistry,Springer verlag,Berlin.
[7] R. A. Shelaon, I. W. C. E. Ardnas, G. J. T. Brik, A. Dijksmanman., 2002, Acc. Chem. Res. 35. 774.
[8] W. Dai, LRen, X. Yang, J. Xu, H. Li, H. He, K. Fan., 2004, J. CJ. Catal. 228. 80.
[9] J. Shen, W. Shan, Y. Ahang, J. Du, H. Xu, K. Fan,W.SheShen, Y. Tang., 2006, J. Catal. 237. 94.
[10] R. Yamamoto, Y. Sawayama, H. Shibahara, Y. Ichihashi, S. NS. Nishiyama, S. Tsuruya., 2005. 234. 308.
[11] D. Nakashima, Y. Ichihashi, S. Nishiyama, S. tsuruya., 2002006, J. Mol. Catal. A. 259. 108.
[12] A. N. Pestryakov, V. P. Petranovskii, A. Knopgericke., 2002003, Catal. Commun. 4. 327.
[13] A. N. Pestyakov, N. E. Bogdanchikova, A. Knop-Gericke., 2002004, Catal. Today. 91. 49.
[14] O. V. Magaev, A. S. Knyazev, O. V. Vodyankina, N. V.Doro feevfeeva, A. N. Salanov, A. I. Boronlin., 2008, Appl.Catal. ComCommun. 4. 327.
[15] S. Miao, Z. Liu, Z. Miao, B. HanK. Dig, G. An, Y. Xie., 2002009, micropor. Mesopor. Mater. 117. 386-390.
[16] C. D. Pina, E. Falletta, M. Rossi., 2008, J. Catal. 260. 384-386.386.
[17] J. Mao, M. Deng, Q. Xue, L. Chen, Ylu., 2009, Catal.CmCommun. 10. 1376-1379.
[18] Q. Tang, X. Gong. C. Wu, Y. Chen, A. Borgna. Y. Yang., 2002009. Catal. Commun. 10. 1122-1126.
[19] M. Zahmakiran, S. Ozkar., 2010, Mater. Chem. Phys. 121. 359 359-363.
[20] V. Vk , Ivanov, F. Yu. Sharik , O. S. Polezhaeva , and AcadAcademician Yu. D. Tret yakov Doklady chemistry, 2006,2006, Vol. 411, Part2, pp. 223-225.
[21] Lionel Delaude and Pierre Laszlo . J. Org. Chem. 1996, 61, 661, 6360 – 6370.
[22] A.V. biradar, M. K. Dongare, S. B. umbarkar, Tetrahedron.dron.Lett, 2009, 50, 2885.
[23] X. Wang, H. Kawanami., 2008, Appl. Catal. A: Gen. 349. 349. 86-90.
[24] T. Nishimura, T. Onoue, K. Ohe, S. Uemura., 1998, Tetrohe rohedron. Lett. 39. 6011-6014.
[25] T. Kawobata, Y. Shinozuka, Y. Ohishi, T. Shishido, K. Taka TakakiK. Takehira., 2005, J. Mol. Catal. A. Chem. 236. 206-2206-215.