مطالعه برهم کنش رنگ دانه های آنیونی با سیستم مزوپور: برجذب و کاربرد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

2 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت

چکیده

وارد شدن رنگ دانه های آلی در ساختار مزوپورها افزون بر حذف آن ها به وسیله ی بر جذب، می تواند سیستم های هیبریدی ایجاد کند که در زمینه های حسگری، شناساگری، لیزر و الکترونیک نوری به کار روند. در این پژوهش از مزوپور41- MCMو رنگ دانه ی کنگورد (CR) با اعمال شرایط مناسب سیستم های41- CR/MCM تهیه شد. از روش‌های BET، DRS ،UV-Vis ،XRD  و FTIR در بررسی ویژگی های ساختاری ترکیب‌ها استفاده شد. برای بررسی نقش سورفکتانت نمونه های 41- MCM تعویض یونی شده، 41- MCM گرمادهی شده و 41- MCM اصلاح شده به‌وسیله‌ی آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان تهیه شد. مزوپور اصلاح شده مقرهای جذب مناسبی را برای برهم کنش بین سطح جامد و CR فراهم می کند. هم دماهای لانگمویر و فرندلیخ نیز مورد بررسی قرار گرفته اند و ثابت های آن‌ها به دست آمده اند. سیستم 41- MCM حاوی کنگورد می تواند به عنوان شناساگر pH و حسگر گازهای آمونیاک و کلریدریک اسید به‌کار رود. 

کلیدواژه‌ها


[1] G. Mckay, Am. Dyestuff. 68 (1979) 29.
[2] I.D. Mall, V.C. Srivastava, G.V.A. Kumar, I.M. Mishra, CollColloids Surf. 278 (2006) 175.
[3] Y. Wong, J. Yu, Water Res. 33 (1999) 3512.
[4] K.G Bhattacharyya, A. Sharma, J. Environ. Manage. 71 (200(2004) 217.
[5] F.A. Pavan, S.L.P. Dias, E. Lima, E.V. Benvenutti, Dyes and and Pigments 76 (2008) 64.
[6] M. Nasiruddin Khan, U. Zareen, J. Iran. Chem. Soc. 1 (200(2004) 152.
[7] C.T. Kresge, M.E. Leonowicz, W.J. Roth, J.C. Vartvli, J.S. J.S. Beck, Nature 359 (1992) 710.
[8] G. Scholz-Ekloff,, D. Wohrle, B. Wan Duffel, R.A. SchSchoonheydt, Micropor. Mesopor. Mater.(2002) 91.
[9] B.J. Scott, G. Wimesbergetr, G.D. Stucky, Chem. Mater. 1er. 13 (2001) 3140.
[10] I. Morigachi, M. Honda, T. Ohkubo, Y. Mawatari, Y. TevTevaoka, Catal. Tody. 90 (2004) 297.
[11] P.C.H. Mitchell, Chem. Ind. (1991) 308.
[12] M.A. Zanjanchi, A. Ebrahimian, Z. Alimohamadi, Opt. MatMater. 29 (2007) 794.
 

[13] مهرداد اکبری توچالی، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، 1382، دانشگاه گیلان
[14] T.Z. Ren, Z.Y. Yuan, B.L. Su, Colloids Surf. A 300 (200(2007) 79.
[15] J.C. Vartuli, K.D. Schmidt, C.T. Kresge, W.J. Roth, M.E. LeoLeonowics, S.B. McCullen, S.D. Hellring, J.S. Beck, J.L. SchlSchlenker, D.H. Olson, E.W. Sheppard, Stud. Surf. Sci.taCatal. 84 (1994).
[16] B.P. Feuston, J.B. Higgins, J. Phys. Chem. 98 (1994) 4454459.
[17] X.B. Lu, H. Wang, R. He, J. Mol Catal. 186 (2002) 33.