تولید بیودیزل از روغن گلرنگ و بررسی ویژگی های مخلوط 20درصد آن با سوخت دیزل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده

بیودیزل از انرژی های پاک و تجدید پذیر بوده که استفاده از آن به عنوان یک جایگزین مناسب برای سوخت دیزل در سراسر جهان در حال گسترش است. بیودیزل می تواند به صورت 100% خالص یا به صورت مخلوط با سوخت دیزل مورد استفاده قرار گیرد. در این پژوهش دانه گلرنگ به عنوان یک ماده اولیه مناسب جهت تولید بیودیزل انتخاب و پس از استخراج روغن و انجام واکنش ترانس استرکردن ویژگی های فیزیکی و شیمیایی بیودیزل و مخلوط 20درصد آن با سوخت دیزل با انجام آزمون های استاندارد سوخت مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتیجه های به دست آمده مخلوط 20 درصد بهترین نتیجه ها را نسبت به بیودیزل خالص گلرنگ و سوخت دیزل خالص نشان داده و همه ویژگی های آن در محدوده مجاز استانداردهای EN14214 و ASTM D6751 قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


[1] Fukuda.H, Kondo. A, Noda. H. Journal of Bioscienceence and bioengineering, 92: 405-416, (2001).
[2] United States Environmental Protection Agency Draft TechTechnical Report, EPA420-P-02001, (2002).
[3] Geller. DP, Goodrum. JW, Fuel, 83, 2351–2356, (2004).
[4] Roger C. Prince, Christine Haitmanek, Catherine Coyle Lee,Lee, Chemosphere 71, 1446–1451, (2008).
[5] بررسی قابلیت‌های تولید دانه‌های روغنی ، روزنامه اطلاعات، قابل دسترس در در www.ettelaat.com، (24 بهمن 1387).
[6] ابولحسنی. خیراله، سعیدی. قدرت اله، علوم وفنون کشاورزی و منابع طبیعی، سال دسال دهم، شماره سوم(ب)، 407-418، (پاییز 1385).
[7] هاشمی تنکابنی. سید ابراهیم، آزمایش روغن ها و چربی ها، مرکر نشر دانشگاهی، چاپ چاپ اول (1364).

[8] http://vegburner.co.uk/oils.htm
[9] SUSI. H , AHN.A.S, Journal of American Oil Chemical SociSociety, vol 43, 479-483, (1966).
[10] Guillen. M.D, Cabo.N, J Sci Food Agrc, 75, 1-11, (1997).
[11] Canakci. M, Sanli.H, J Ind Microbiol Biotechnol 35, 431–431–441,(2008).
[12] Szybist .J.P, Song. J, Alam. M, Boehman A.L, Fuel Process cess Technol 88,679–691, (2007).
[13] Keskin. A, Guru. M, Altiparmak.D, Aydin. K, Renewableable Energy 33, 553–557, (2008).
[14] Karavalakis. G, Stournas. S, Bakeas. E, Atmospheric EnviEnvironment 43,1745–1752, (2009).
[15] Eevera. T, Rajendran. K, Saradha. S, Renewable Energy, 34, 34, 762-765, (2009).
[16] Ahindra Nag, Biofuels Refining and Performance, MC-grawgraw hill, USA, 152-154, (2008).
[17] Krisnangkura. K, Journal of American Oil Chemical SociSociety, 63, 552–3, (1986).
[18] Nabi. N, Rahman. M, Akhter. S, Applied Thermal Engineerneering 29, 2265–2270, (2009).
[19] Kinast. J.A, Report of National Renewable Energy Laboratoratory (NREL) /SR-510-31460, (2003).
[20] National Renewable Energy Laboratory (NREL). www.nrel.nrel. gov.