تهیه و به کارگیری هاردنرهای دارای گروه های ایمیدی در پخت رزین اپوکسی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

مقاومت شیمیایی زیاد، استحکام، چسبندگی، تورق پذیری و سادگی قالب گیری پلیمرهای اپوکسی، کاربرد آن ها را به عنوان روکش های محافظ، چسب و یا کامپوزیت افزایش می دهد. معمول ترین پیش پلیمرهای اپوکسی از واکنش بیس فنل A و اپی کلروهیدرین تهیه می شود که به وسیله ی هاردنر های متفاوت پخت می شوند. در این مقاله سعی شده است دی آمین های حاوی گروه ایمیدی را سنتز کرده و خواص پلی ایمیدها را که به عنوان پلیمرهای مقاوم اکسایشی حرارتی و از دسته پلیمرهای فراعملکرد شناخته شده اند در پلیمر اپوکسی گنجاند. بنابراین از واکنش3،1- دی آمینو بنزن با پیروملیتیک دی انیدرید و 4،'4 هگزافلوئور ایزو پروپیلیدین دی فتالیک انیدرید، دو دی آمین دی ایمید جدید سنتز شد و ساختار آن ها به وسیله ی طیف سنجی های زیر قرمز و 1H NMR مورد تایید قرار گرفت. پخت پیش پلیمر اپوکسی به‌وسیله‌ی دی آمین های سنتز شده انجام شد و نتیجه ها از نظر زمان، دمای پخت، حلالیت و گران‌روی پلیمر اپوکسی بعد از پخت بررسی شد. همچنین مقاومت حرارتی اپوکسی رزین بعد از پخت به وسیله ی دو روش گرماسنجی پویشی- تفاضلی و آنالیز گرما وزن سنجی مورد بررسی گرفت. نتیجه ها نشان می دهد که رزین پخت شده با هاردنر حاوی گروه پیروملیتیک دی انیدرید از پایداری حرارتی بیشتری برخوردار است و همچنین مدت زمان پخت رزین با این هاردنر نیز بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


[1] Clayton, A.; Epoxy Resins Chemistry and Technology 2nd 2nd Ed, Marcel Dekker, New York; 204-150, 1998.
[2] Paul, F.; Epoxy Resine Technology,115-445, 1968.
[3] Koning, C.; Teeuwen, L.; Meijer, EW.; Polymer;35,48-53,153,1989.
[4] Zvetkov, V.L.; Polymer; 42, 68-75, 2003.
[5] Gillham, J.K.; Benci, J.A.; Polymer;48,24-30,2000.
[6] Yang, C.P.; Chen, R.S.; Hung, K.S.; Polymer;12,42-45, 2001.
[7] Imai, Y.; M, Kakimoto, A.; Jeong, H.; Polymer; 29,1 29,1691(1991).
[8] Ren H., Sun J., Zhao Q., Zhou Q., Ling Q., Polymer; 49, 549, 5249-5253,2008.
[9] Jain, P.; Choudhary, V.; Varma, I.K.; European Polymer JournJournal; 39, 181 – 187,2003.
[10] Liaw, D.; Liaw,B.; Polymer;42,839-45,2001.
[11] Shiotani, A.; Kohda, M.; Polymer; 63,84-89,2004.
[12] Young, M.; Wartewig, S.; Lellinger, D.; Polymer; 35,535,52-58,2001.
[13] Sandler, S.R.; Polymer Synthesis, Academic Press, INC INC USA; 48,80 – 84,1971.
[14] Mehdipour-Ataei, S.; Bahri-laleh, N.; A Review, Iranian nian Polymer Journal; 17, 125-127,2008.
[15] Agag, T.; Takeichi, T.; Polymer; 40, 6557-6563,1999.
[16] Mehdipour-Ataei, S.; Amirshaghaghi, A.; Polymer; 53,1153,1185-1189,2004.
[17] Kamal, M.R.; Sourour, S.; Polymer; 13,59-64,2004.