مقایسه عملکرد باکتری‌های مزوفیل و ترموفیل در حذف بیولوژیکی مس از کنسانتره مولیبدنیت مجتمع مس سرچشمه در راکتور بیولیچینگ

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 واحد تحقیقات هیدرومتالورژی امور تحقیق و توسعه مس سرچشمه

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

در بسیاری از موارد در کارخانه تغلیظ مجتمع مس سرچشمه، عیار مس کنسانتره مولیبدنیت از حد مجاز تجاوز می‌کند. این امر سبب کاهش ارزش اقتصادی کنسانتره می‌شود. بنابراین با افزودن میزان مس، کنسانتره کنترل می‌شود. سدیم سیانید ماده‌ای است بسیار سمی و آلودگی محیطی را به‌دنبال دارد. در این پژوهش، امکان‌سنجی استفاده از توان میکروارگانیسم ها در این فرایند مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا پس از نمونه‌گیری از کنسانتره مولیبدنیت مجتمع مس سرچشمه و انجام آنالیزهای شیمیایی و مینرالوژیک، نمونه‌های مورد نظر، تحت فرایند بیولیچینگ به‌وسیله‌ی باکتری های مزوفیل (کشت مخلوط از باکتری های اسیدی تیوباسیلوس فرواکسیدانس، اسیدی تیوباسیلوس تیواکسیدانس و لپتوسپریلم فرواکسیدانس) و ترموفیل(اسیدیانوس بریرلی و سولفولوبوس اسیدوکالداریوس) موجود در بانک میکروبی مرکز تحقیقات مس سرچشمه قرار گرفت. پس از انجام بیولیچینگ در فلاسک‌های متحرک با روش طراحی آزمایش ها، نتیجه‌های حاصل در راکتور بیولیچینگ به‌وسیله‌ی باکتری های ترموفیل و مزوفیل مورد ارزیابی قرار گرفت. نتیجه‌ها نشان داد میزان حذف مس از کنسانتره مولیبدنیت به‌وسیله‌ی باکتری های مزوفیل 50 درصد (دمای 35 درجه، pH برابر 2 و درصد جامد 10 و تلقیح باکتری 12 درصد) و به‌وسیله‌ی باکتری‌های ترموفیل 60 درصد (دمای 65 درجه، pH برابر با 5/1، تلقیح باکتری 12 و درصد جامد 10) است. بنابراین استفاده از روش میکروبی در تعدیل میزان مس کنسانتره مولیبدنیت از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده و از مشکلات زیست محیطی نسبت به سایر روش ها، جلوگیری می نماید.

کلیدواژه‌ها


[1] عسکری زمانی، محمد علی، حل کردن میکروبی کنسانتره مولیبدنیت جهت بازیابی رنیم، پایان نامه جهت اخذ مدرک دکتری، دانشگاه تهران،1385
 
[2] Romano, P., Blazquez, M.L., Ballester, A., Gonzales, F.anF.and Alguacil, F.J., 2001, Vol,14, No.9, Elsevire, Amsterdsterdam, pp. 987-996.
[3] P.Romano, FEMS microbiology letters 196, 2001, pp.7pp.71-75.
[4] Okamoto, H., Nakayama, R., Hiroyoshi, N. and TsunTsunesunekawa, M., 2004, J. Min. and Mater. Process. Inst. JapaJapan, pp.120,592-599.
[5] Schippers, A. and Sand, W., 1999, Applied and Environ ron mental Microbiology, American Society for Microbiol ogy,ogy, pp.319-321.
[6] Lorale, L. Brierley, 1999, Mineral of increasing recalcitracitrance bacterial leaching.
[7] Silverman, M.P. and Lundgren, D.S., 1959, Elsevier, AmeAmesterdam, pp.642-647
[8] Bakhtiari, F., Bioleaching of copper from smelter dust in a in a series of airlift bioreactors, Hydrometallurgy 90 (2008) 40-440-45.

[6] بیولیچینگ غبار الکتروفیلترهای کارخانه ذوب مس سرچشمه در سیستم پیوسته، محم محمد مسینایی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1381