بررسی ریز ساختار پلی اتیلن سبک به روش طیف بینی زیر قرمز و جزء به جزء کردن شویشی دمای افزاینده

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشکده شیمی، پردیس علوم، دانشگاه تهران

چکیده

پلی اتیلن سبک (LDPE) یکی از ترموپلاستیک های خانواده پلی اتیلن است که کاربردهای گسترده ای به ویژه در تهیه فیلم های بسته­ بندی دارد. برخلاف ظاهر شیمیایی بسیار ساده، پلی اتیلن سبک ساختار مولکولی بسیار پیچیده ­ای دارد. در این پروژه مهم ترین جنبه ریز­ساختار یک گرید داخلی پلی اتیلن سبک یعنی انواع شاخه های جانبی کوتاه و تعداد آن ها به کمک فن های طیف بینی زیر قرمز و گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC) و همینطور یک روش جدید به نام جزء به جزء کردن شویشی دمای افزاینده (TREF) که برای تجزیه پلیمرهای بلوری و نیم بلوری توسعه یافته است، بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


[1]. Willbourn, A. H. J Polym Sci 34, 569-597;1959.
[2]. McRae, M. A.; Maddams, W. F. MacromolChem 177, 449-459; 1976.
[3]. Bovey, F. A.; Schilling, F. C.; McCrackin,F. L.; Wagner, H. L. Macromolecules.
[4]. Axelson, D. E.; Levy, G. C.; Mandelkern,L. Macromolecules.
[5]. Sugimura, Y.; Usami, T.; Nagaya, T.;Tsuge, S. Macromolecules 14.
[6]. Wild, L. Adv Polym Sci 45, 1-47; 1990.
[7]. Monrabal, B. J Appl Polym Sci 52, 491-499;1994.
[8]. Fox, J. J. and Martin, A. E., Proc. Royal. Soc(London) A 175, 208-***; 1940.
[9]. Wild, L.; Ryle, T. R.; Knobeloch, D. C.;Peat, I. R. J Polym Sci Polym Phys Ed 20,441- ; 1982.
[10]. Usami, T.; Takayama, S. Polym J 16,731-738; 1984.
[11]. ASTM D 2238–92; Standard TestMethod for Absorbance of Polyethylenedue to Methyl Groups at 1378 cm-1;
American Society for Testing and Materials:West Conshohocken, PA, 1992.
[12]. Odian, G., Principles of polymerization,John Wiley & Sons Inc, USA.