استفاده از مزوپور سیلیسی15 -SBA عامل ­دار شده با گروه عاملی آمینی برای حذف انتخابی آنیون­ ها در محیط آبی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

مزوپور سیلیسی SBA-15 به کمک 3- آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان (APTES) و HCl به نمک NH3+ -SBA-15 تبدیل شد. ساختار ماده سنتز شده به وسیله ی
XRD ، TG و FTIR بررسی شد. اثر برخی فاکتورها مانند pH ، غلظت و زمان هم ­زدن، به منظور بهینه ­سازی میزان جذب آنیون های مولیبدات و کرومات مورد بررسی قرار گرفت. زمان جذب کمتر از 5 دقیقه بود. برای بازیابی جاذب از شستشو با نمـک NaCl استفاده شد. نتیجه ها نشان دادند که نمونه بازیابی شده تا 5 بار قدرت جذب خود را حفظ
می کند.

کلیدواژه‌ها


[1] Beck,J.s.,Vartali,J.C.,Roth,N.J,1992, J.AMchem.Soc,?Vol.S &,No.114,pp.10834-1010843
[2] Zhao, D.,Feng,J.,Huo,Q.,Melosh,N.,Fredrikson,G.,Chemelka,B.,Stucky,G.D.,1998,Trblock vol.s.&, No.279,pp.548-552.
[3] Lam, F.K., yeung, K.L., Mckag, G.,2007,Vol.s.& , No.100,PP.191-201.
[4] Hattori, T.,Ebigase, T., inaki, satsama, A.,2000, Vol.s.&, No.129,PP.837-844.
[5] Mariachong, A.s. Zhao, X.s. , 2004, Vol.s.&,No.237, PP.398-404.
[6] Shah.p.,V.Ramaswamy,A.,Lazar,K.,2004,vol.s.&,No.237,PP.398-404.
[7] Zhao,L.,Jiaguo,y.,2006,Vol.s.&.304PP.84-91.
[8] Taewook, K., younggeun, P., Kyungnee,C., Jeong, S., Jongheopy, 2004, Vol.s.&,No.14,PP.1043-1049.
[9] Hong,y., Ran,X.,Xiaoming., Fengting,L.,Gangtao,10,2007,journal hazardous materials.
[10] Bois,L.,Rohhomme,A.,Ribes,A.,pais,BRaffin,G.,Tessier,F.,2003,Vol.s.&,No.221,PP 221-230.