بورسولفوریک اسید به عنوان کاتالیزوراسیدی جامد در تهیه استرها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان, اهواز, ایران

چکیده

در این مقاله تهیه ی اسید جامد بورسولفوریک اسید، 3(B(OSO3Hگزارش شده است . این اسید جامد، به آسانی از واکنش بوریک اسید (H3BO3)و کلروسولفونیک اسید (ClSO3H) تهیه می شود. اسید جامد به دست آمده بر روی بسترسیلیکاژل تثبیت و کارایی آن در واکنش استریفیکاسیون مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج به دست آمده حاکی از توانایی این اسید جامد در کاتالیز کردن واکنش استریفیکاسیون میان اسیدهای آروماتیک و آلیفاتیک متفاوت و الکل های نوع اول و دوم می است. مدت زمان لازم برای اتمام واکنش ها کوتاه و فراورده ها با بازدهی بالایی ایجاد می شوند.
 

کلیدواژه‌ها


[1] Grma; A. وSolid State Mat. Sci., 1997, 2, 63
[2] Salehi:, P.M. وZolfigol:, A. F. وShirini andBaghbanzadeh. M. Curr. Org. Chem. 2006
[3] Nowal. I, Ziolek. M, Chem. Rev. 1999, 99,36,3
[4] Blanchfield . J. T, Houston .T. A , Wilkinson.B. L ;,Org. Lett., 2004, 6(5), 679-981
[5] Kissling. R. M , Letellier. M. A , Nolan. S. P,Singh . R ; J. Org. Chem., 2004, 69(1), 209 -212
[6] Ishihara . K , Maki. C, Yamamoto. H ; Org.Lett., 2005,7(22), 5047-5050
[7] Lee. A. F, Narasimharao. K , Sridhar. A ,Tavener. S. J, Young. N. A. and Wilson. K,Green Chem., 2006, 8, 790
[8] Brown .D. R , Lee .A. F, Narasimharao. K, Siril P. F, Wilson. K ; J. Catal. 2007 (248)226 -234
[9] Dalai .A. K , Gopinath . R , Kulkarni . M. G,Meher. L. C,; Green Chem. 2006, (8) 1056-1062
[10] Caetano . C. S , Castanheiro. J. E , Fonseca.I. M , Ramos. A. M , Vital. J ;Caral. Commun.2008(9) 1996-1999
[11] Das . J , Ganeshpure. P. A , George. G ;Journal of Molecular Catalysis A: Chemical.2008, 279, 182 -186
[12] Bruce. D. A , Furuta. S , Lopez . D . E ,Goodwin Jr . J. G ; Applied Catalysis A:General . 2008, 339, 76 - 83
[13] Caetano. C. S, Castanheiro . J. E , Fonseca.I. M , Guerreiro . L , Ramos. A. M , Vital .J ;Appl, Catal., A .,2009
[14] K. Nara simharao., A. Sridhar., A. F. Lee., S.J. Tavener., N. A. Young and K. Wilson.,Green Chem., 2006, 8, 790
[15 ] Wilson., K. و Clark .J . H., Pure A PPl.Chem ., 1313(2000)
[16] Ganeshpure., P.A.و George., G. وDas., J.Journal of Molecular Catalysis A: Chemical279(2008)182-186
[17] Schildhauer, T. J. وHoek, I. وKapteijn, F.Moulijn,. J. A. Appplied Catalysis A: General358 (2009) 141-145
[18] Lopez, D.E.و Goodwin Jr, J.G.وBruce, S.Furuta, D. A.وApplied Catalysis A: General339(2008) 76-83
[19] Zolfigol, M. A. وGhaemi, E. و Mad rakian,E.Molecules, 6(2001) 614
[20] Shirini , F. و Zolfigol , M. A.وMallak pour,B. و Mallak pour, S. E.و Haji pour A. R.وBaltork ,I. M. Tetrahedron lett., 43(2002)1555
[21] Shirini, F و Zolfigol M. A.and Abri, A. R. J.Iran. Chem. Soc., (2008), 5, 96
[22] Mirjalili, B. F. و Zolfigol, M. A.و Bamoniri, A.and A. Hazar, J. Braz. Chem., Soc., (2005),16, 877
[23] Zhai, P. و Wang , L.و Liu , C.Zhang ,S. Chem . Eng. J. 2005, 111, 1
 
[24] کری ، ترجمه شریفی مقدم کاخکی ، م .، مرجانی، ک.، محمدی زیارانی، ق.، کلانتری، م.، مهدوی، ح.، 1386، شیمی آلی، تهران، ناشر محراب دانش جلد دوم
 
[25] http://riodb01.ibase.aist.go.jp/sdbs/cgibin/cre_index.cgi?lang=eng
[26] Das. B , Mahender. I , Srinivas . K. V. N.S ; Synthesis 2003, 2479