به کارگیری نانو بلور Mg(OH)2/MgO در اکسایش هوازی آلدئیدها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشکده داروسازی، گروه شیمی داروئی

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، اهواز

چکیده

اکسایش آلدئیدها به کربوکسیلیک اسیدهای مربوط یکی از مهم ترین واکنش های رایج در شیمی آلی است. افزون بر این,روش های متنوع بیشمار و راحت برای اکسایش آلدئیدها مانند اکسایش بایر- ویلیگر، واکنش کانیزارو و اکسایش به وسیله ی کاتالیست های فلزی گزارش شده است. برای این منظور اکسیدانت های متفاوتی مانند t-BuOOH، H2O2 و O2 جهت اکسایش کاتالیتیکی آلدئیدها به کربوکسیلیک اسیدهای مربوط به کار برده شد. به ویژه اکسایش به وسیله ی مولکول اکسیژن بسیار متداول است. زیرا ارزان، مؤثر و دارای طبیعت دوستدار محیط است. برای رسیدن به فراورده های مطلوب با بازده بالا در کمترین زمان و کاتالیست های قابل بازیافت، راه های زیادی وجود دارد. فرآیندهای کاتالیتیکی در صنعت، به وسیله یکاتالیست های ناهمگن نسبت به کاتالیست های همگن به دلیل سهولت دسترسی، تهیه آسان و بازیافت مجدد بیشتر مورد توجه است. در این پژوهش کاربرد نانوبلورهای Mg(OH)2/MgO برای اکسایش مناسب آلدئید ها به اسیدهای مربوط در مجاور هوا گزارش شده است.


کلیدواژه‌ها


[1] March, J., Smith, M., , Adv. Org. Chem.,Reac., Mech. Struct., Wiley, 1158,2005.
[2] Mannam, S., Sekar, G., Tetrahedron. Lett.,49, 1083- 1086, 2008. 
[3] Zhou, X. T., Ji, H. B., Yuan, Q. L., Xu, J. Ch., Pei, L. X., Wang, L. F., ChineseChemical Lett., 18, 926- 928, 2007.
[4] Joseph, J. K., Jain, S. L., Sain, B., Catal.Commun., 8, 83- 87, 2007.
[5] Yang, K., Yoon, K., Choi, K., Lee, H., Microelectronic. Engineering., 86, 22282231, 2009.
[6] Kantam, M. L., Ranganath, K. V. S., Mahendar, K., Chakrapani, L., Choudary, B. M., Tetrahedron. Lett., 48, 7646- 7649,2007.
[7] L. Yan, J. Zhuang, X. Sun, Z. Deng, Y. Li, Materials Chemistry and Physics, 76, 119-122, 2002.
[8] Sato, k., Hyodo, M., Takagi, J., Aoki, M., Noyori, R., Tetrahedron. Lett.,41, 1439-1442, 2000.
[9] Mannam, S., Sekar, G., Tetrahedron. Lett.,49, 1083- 1086, 2008.
[10] Howarth, J., Tetrahedron. Lett., 41, 6627-6629, 2000.
[11] Lim, M., Yoon, Ch. M., An, G., Rhee, H.,Tetrahedron. Lett., 48, 3835- 3839, 2007.
 [12] Mukhopadhyay, Ch., Datta, A., CatalysisCommun., 9, 2588- 2592, 2008.