تحلیل منطقه انجام واکنش در تقطیر کاتالیستی به وسیله ی روش بازه سینی های واکنشی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

در صورتی که واکنش به خوبی کنترل شود و در شرایط فشار و دمای مناسب رخ دهد ، می توان از برج های تقطیر واکنشی استفاده بهینه تری کرد. از آنجایی که فشار و دمای عملیاتی برج، تعیین کنندة فشار و دمای واکنش است. بنابراین ناحیه واکنشی باید درنقطه ای از برج قرار گیرد که بهترین شرایط را برای انجام واکنش داشته باشد. از سوی دیگر نرخ انجام واکنش وابستگی شدیدی به میزان وجود واکنشگر ها در این ناحیه دارد. در این پژوهش با استفاده از یک روش کارآمد, ناحیه واکنشی در محل مناسب قرار داده شد، که نتیجه های به دست آمده نشان دادند در صورت وجود واکنش های تعادلی در برج، قرار گرفتن ناحیه واکنشی در نزدیکی خروجی های برج، اثر سودمندی دارد و در موردهایی که واکنش نامطلوب در برج وجود داشته باشد, می توان با دور کردن ناحیه واکنشی از واکنشگرهای مورد نیاز برای واکنش نامطلوب، موردهای خوبی گرفت. 

کلیدواژه‌ها


[1] Fuchigami, J.; Chem. Eng, Japan.; 23, pp534-558; 1990.
[2] Taylor, R.; Krishna, R.; Chemical Engneering Science.; 55, pp 5183-5229; 2000.
[3] Venkatarman, S.; Chan, W.K.; Boston, J.F.; Chemical Engineering Progress.; 86,pp45-54; 1990.
[4] Rouzineau, D., Prevost, M., Meyer, EFCE Distillation & Absorption Working Party,Cedex, France, 2000. 
[5] Lee, J.H.; Dudukovic, M. P.; Chem.Engng.; 23, pp 159-172;1998.
[6] Amikar, H. J.; Rao, T. S. and Bodhe, J.;Chromatogr.; 47, pp 265-271. 1970
[7] Suzuki, I; Yagi.; H; Komatsu, H & Hirata;;J. Chem. Eng, Japan.; 4, pp 26-33; 1971.
[8] Komatsu, H.; J. Chem. Engng Japan.; 10,pp 292-297; 1977.
[9] Chang, Y. A.; Seader, J.D.; Comput. Chem.Eng.; 12, pp 1243-1255; 1988.
[10] Suzuki, I.; Komatsu. H & Hirata, M.; J. Chem. Engng Japan.; 3, pp 152160;1970.
[11] Chakraborty, A.; Thesis.; Texas A&MUniversity.; pp 5-9, 2004.
[12] Toppinen, S.; Rantakyla,T.; Salmi, T.; Ai tamaa, J.; Catalysis Today; 38, pp 2330;1997.
[13] Parmalianat, A.; Mezzapica, A.; Crisafu li, C.; React. Kinet. Catal. Lett.; 19, pp155-160; 1982.
[14] Carlson, E.C.; Chemical EngineeringProgress.; 9, pp 35-46; 1996.