مطالعه ویژگی های فیزیکی-مکانیکی فیلمهای تهیه شده از مخلوط پلی اتیلن و نشاسته

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران, تهران, ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری, تهران, ایران

چکیده

در این مطالعه آمیزه هایی از پلی اتیلن با چگالی پایین و نشاسته اصلاح شده با گلیسیرول و نسبت های متفاوتی از نشاسته در گستره 30 تا 100 درصد در یک مخلوط کن داخلی ترکیب و سپس ورقه های نازکی به وسیله ی پرس گرمایی تهیه شدند. در این آمیزه ها از کوپلیمر پلی اتیلن- مالئیک انیدرید به عنوان سازگار کننده به میزان 3درصد وزنی استفاده شد. ویژگی های فیزیکی- مکانیکی شامل افزایش طول در نقطه شکست، استحکام کششی، چگالی، میزان جذب آب و مدول برای ارزیابی اثر مقدار نشاسته در آمیزه، مورد بررسی قرار گرفت. در آمیزه با30 درصد نشاسته بیشترین مقدار افزایش طول در نقطه شکست (68/9 درصد) و در درصد مشابه از نشاسته استحکام کششی مطلوب 10/2 مگا پاسگال به دست آمد. با افزایش مقدار نشاسته در آمیزه، چگالی و میزان جذب آب افزایش می یابد.


کلیدواژه‌ها


[1] Albertson A.C., Karlsson S. and LindbergT., Polymer, 36, 3075-3083, 1995.
[2] Albertsson AC. The shape of the biodegradation Eur Polym J 623–30; 16:1980.
[3] Albertsson AC, Barenstedt C, Karlsson S.Abiotic Acta Polym97–103; 45:1994.
 [4] Cruz-Pinto JJC, Carvalho MES, FerreiraJFA. Chem113–33; 216:1994.
[5] Kwpp LR, Jewell WJ. EnvironTechnol193–8;26:1992

 
[6] نمازی، حسن “ نشاسته و کاربردها “، انتشارات انجمن پلیمر ایران،تهران، صفحه39و40، 1386 
 
[7] Albertsson AC, Karlsson S. . Prog PolymSci177–92;15:1990.
[8] Albertsson AC, Andersson SO, Karlsson S. .Polym Degrad Stab 1987;18:73–87.
[9] Huang J, Shetty AS, Wang M. . Adv PolymTechnol23–30;10:1990

 
[10] Griffin, J.L., assignee. C08 J 003/20. 1977.United States patent 4016117.
[11] Johnson E, Pometto AL, Nikolov ZL.ApplEnviron Microbiol1155–61;59:1993.
[12] Bikiaris D, Prinos J, Koutsopoulos K, Vouroutzis N, Pavlidou E, Frangis N, et al. LDPE/plasticized. Poly DegradStab287–91;59:1998

[13] نمازی، حسن; “ نشاسته و کاربردها “، انتشارات انجمن پلیمر ایران،تهران، صفحه 31و66، 1386 
 [14] حدادی اصل، وحید، «تکنولوژی پلیمرها» ، انتشارات دانشگاهصنعتی امیرکبیر، تهران، صفحه 217،218،213،216،1385.
[15] Baldev Raj.Udaya Sankar k.Siddaramaiah,, Vol.23,No.1,32-45(2004)
[16] Bikiaris,c.Panayiotou, LDPE/StarchJournal
 of Applied Polymer Science, Vol.70,15031521(1998)
[17] P Matzinos,D Bikiaris,S Kokkou,CPanayiotou, Journal ofAppliedPolymerScience,Vol.79,2548-2557(2001)