کاربرد نانو ذرات مس اکسید در سنتز مشتقات پیرازولوفتالازین در اثر واکنش چندجزیی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد شیمی آلی، گروه شیمی، واحد فیروزآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزآباد، فارس، ایران

2 استادیار شیمی آلی، گروه شیمی، واحد فیروزآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزآباد، فارس، ایران

3 استادیار شیمی معدنی، گروه شیمی، واحد فیروزآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزآباد، فارس، ایران

چکیده

در این پژوهش در اثر واکنش چهارجزیی بین فتالیک انیدرید، هیدرازین هیدرات، مالونونیتریل و آلدهیدهای متفاوت، ترکیبات هتروسیکل پیرازولوفتالازین در حضور نانو ذرات مس اکسید در شرایط بازروانی در حلال اتانول تهیه شده است. استفاده از کاتالیست غیر سمی و در ابعاد نانو، روش کار آسان، زمان واکنش کوتاه، بازده بالا و جداسازی راحت فراورده‌ها بدون نیاز به کروماتوگرافی و شرایط دوستدار محیط‌زیست از مزایای روش ارایه‌ شده است. نتیجه‌های به‌دست‌ آمده نشان داد که در حضور 0/1 گرم نانوکاتالیست تهیه شده، پیرازولوفتالازین موردنظر با بازده 80 تا 93% به دست می‌آید.

کلیدواژه‌ها


[1] Singh, M. S.; Chowdhury, S.; RSC Adv.,2, 4547-4592, 2012.
[2] Dhakshinamoorthy, A.; Garcia, H.; Chem. S°C. Rev., 43, 5750-5765, 2014.
[3] Majumder, A.; Gupta, R.; Jain, A.; Green Chem. Lett. Rev., 6, 151-182, 2013.
[4] Linng, V.W.; Tan, J.P.K.; Leong, J.; Voo, Z.X.; Hedrick, J.L.; Yang, Y.Y.; Macromolecules, 47, 1285–1291, 2014.
[5] Jain, R. P.; Vederas, J. C.; Bioorg. Med. Chem. Lett., 14, 3655–3658, 2004.
[6] Zhang, L.; Guan, L. P.; Sun, X. Y.; Wei, C. X.; Chai, K. Y.; Quan, Z. S.; Chem. Biol. Drug Des., 73, 313-319, 2009.
[7] Sinkkonen, J.; Ovcharenko, V.; Zelenin, K. N.; Bezhan, I. P.; Chakchir, B. A.; Al-Assar, F.; Pihlaja, K. Eur. J. Org. Chem., 2046-2053, 2002.
[8] Raghuvanshi, D.S.; Singh, K.N.; Tetrahedron Lett.,52, 5702–5705, 2011.
[9] Ghahremanzadeh, R.; Shakibaei, G.I.; Bazgir, A.; Synlett,8, 1129–1132, 2008.
[10] Nabid, M.R.; Rezaei, S.J.T.; Ghahremanzadeh, R.; Bazgir, A.; Ultrason. Son°Chem.,17, 159-161, 2010.
[11] Reddy, M.V.; Jeong, Y.T.; Tetrahedron Lett.,54, 3546-3549, 2013.
[12] Azarifar, A.; Nejat-Yami, R.; Azarifar, D.; J. Iran. Chem. S°C., 10, 297-306, 2013.
[13] Shah, N.M.; Patel, M.P.; Patel, R.G.; J. Heter°Cyclic Chem., 49, 1310-1316, 2012.
[14] Mosaddegh, E.; Hassankhani, A.; Tetrahedron Lett.,52, 488-490, 2011.
[15] Torkiana, L.; Dabiri, M.; Salehi, P.; Bararjanian, M.; Helv. Chim. Acta, 94, 1416-1425, 2011.
[16] Song, S.H.; Zhong, J.; He, Y.H.; Guan, Z.; Tetrahedron Lett.,53, 7075-7077, 2012.
[17] Shaterian, H.R.; Mohammadnia, M.; J. Mol. Liq., 173, 55-61, 2012.
[18] Safaei-Ghomi, J.; Shahbazi-Alavi, H.; Ziarati, A.; Teymuri, R.; Saberi, M.R.; Chinese Chem. Lett., 25, 401-405, 2014.
[19] Shaterian, H.R.; Mohammadnia, M.; Res. Chem. Intermed., 40, 371-383, 2014.
[20] Ahmadi, S. J.; Sadjadi, S.; Hosseinpour, M.; Monatsh. Chem., 142, 1163-1168, 2011.
[21] Mohammadnezhad, J.; Akbari, J.; Heydari, A.; Alirezapour, B.; Bull. Korean Chem. S°C., 32, 3853-3854, 2011.
[22] Karimi-Jaberi, Z.; Pooladian, B.; Synth. Commun.,43, 1188-1199, 2013.
[23] Karimi-Jaberi, Z.; Azadi, M.; Res. Chem. Intermed., 41, 6741–6747, 2015.
[24] Abdesheikhi, M.; Karimi-Jaberi, Z.; J. Chem. Research, 39, 482-483, 2015.
[25] Ranjbar-Karimi, R.; Bazmandegan-Shamilia, A.; Aslania, A.; Kaviani, K.; PHysica B: Condensed Matter, 405, 3096–3100, 2010.