روشی ساده و نوین برای استخراج مقادیر ناچیز سورفاکتانت سدیم دودسیل سولفات موجود در آمونیم پرکلرات و شناسایی کیفی آن با طیف‌سنجی FT-IR

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، پژوهشکده علوم و فناوری‌های نوین، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران

2 دانشیار شیمی آلی، پژوهشکده علوم و فناوری‌های نوین، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران

چکیده

جداسازی و استخراج سورفاکتانت‌های موجود در مخلوط‌های حاوی مواد معدنی محلول در آب، به دلیل حلالیت بسیار زیاد سورفکتانت‌ها در حلال آب به‌طور معمول با دشواری همراه است. در این پژوهش مقادیر بسیار ناچیز سورفاکتانت سدیم دودسیل سولفات از محلول آبی آمونیم پرکلرات به روش ایجاد کف، استخراج و سپس با طیف‌سنجی FT-IR شناسایی کیفی شده است. نتیجه‌ها نشان داد که در طول فرایند استخراج، سدیم دودسیل سولفات موجود در مخلوط آبی آمونیم پرکلرات تحت واکنش تعویض کاتیون قرارگرفته و به آمونیم دودسیل سولفات تبدیل شده است.

کلیدواژه‌ها


[1] Guy Broze; Handbook of Detergents, Part A – Properties Marcel Dekker, Inc, USA; 10; 1999
[2] Thomas M. Schmitt; Analysis Surfactants (Surfactant Science Series Volume 96) Marcel Dekker, Inc, USA;131; 2001
[3] Richard J. Lewis, Sr; Hawley's Condensed Chemical Dictionary,15th ed;71; 2007
[4] PradyotPatnaik; A Comprehensive Guide to the Hazardous Properties of Chemical Substances, John Wiley & Sons, USA, 3th ed; 707; 2007
[5] Bretherick’s; Handbook of Reactive Chemical Hazards, 6th ed, Volume 1; 1385; 1999