سنتز نانوپودر ZnO دوپه شده با Cu تهیه شده به روش ترکیبی هم‌رسوبی و امواج فراصوت به‌منظور کارگیری در تهیه لاستیک

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در این مطالعه، نانوذرات ZnO دوپه شده با Cu در محلول آبی همگن در حضور سورفاکتانت‌های تریتون x-100 و سدیم دودسیل سولفات (SDS) از طریق روش‌های ترکیبی هم‌رسوبی و تابش فراصوت تهیه شد. اندازه ذرات با استفاده از سورفاکتانت مورد کنترل قرار گرفت. برای بررسی ریخت‌شناسی و تعیین اندازه نانوذرات سنتز شده، به ترتیب از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و پراش پرتو ایکس (XRD) استفاده شد. نتیجه‌های به‌دست‌ آمده از XRD نشان می‌دهد که نانوذرات تهیه شده دارای اندازه ذرات متفاوت در گستره 18 تا nm 32، بدون تغییر ساختار وورتزیت هگزاگونال است. نتیجه‌ها نشان داد که ساختار بلوری هگزاگونال نانوذرات ZnO دوپه شده با Cu با استفاده از روش هم‌رسوبی در pH برابر 12 به‌خوبی شکل می‌گیرد. تنظیم pH با استفاده از محلول سدیم هیدروکسید صورت گرفت. همه نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که Cu دوپه شده بر ویژگی ساختاری ZnO تأثیر قابل‌توجهی دارد. نانو پودر ZnO دوپه شده با Cu می‌تواند به‌عنوان فعال‌کننده در صنعت لاستیک مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها