حسگر الکتروشیمیایی مبتنی بر پلیمرهای قالب مولکولی برای تعیین داروی دیازپام

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 دانشیار شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش، یک حسگر الکتروشیمیایی مبتنی بر الکترود خمیر کربن (CP) اصلاح شده با پلیمر قالب مولکولی (MIP)، برای تعیین داروی دیازپام (DZ) تهیه شد. ذرات پلیمر قالب‌گیری شده مولکولی با روش پلیمریزاسیون رسوبی تهیه شده و سپس از آن‌ها به‌عنوان عنصر شناسایی در ساخت حسگر استفاده شد. هم‌چنین به‌منظور مقایسه، ذرات پلیمر قالب‌گیری نشده (NIP) نیز به روش مشابه ولی در غیاب مولکول‌های دیازپام سنتز شدند. تصاویر SEM پلیمرهای تهیه شده نشان داد که ذرات MIP به‌دست‌آمده دارای ابعادی در گستره 100 تا nm 300 هستند. روش‌های ولتامتری چرخه‌ای (CV) و ولتامتری موج مربعی (SWV) برای بررسی رفتار الکتروشیمیایی و اندازه‌گیری‌های کمی مورداستفاده قرار گرفتند. نتیجه‌های به‌دست‌آمده نشان داد که الکترود MIP-CP توانایی بسیار بیشتری را برای شناسایی دیازپام، نسبت به NIP-CP دارد. اثر برخی ازعامل‌های مؤثر بر پاسخ حسگر، از قبیل ترکیب الکترود، شرایط استخراج و هم‌چنین شرایط اندازه‌گیری الکتروشیمیایی موردبررسی قرار گرفت و سپس منحنی درجه‌بندی رسم شد. جریان پیک در گستره‌ی M 6-10× 8/00 – 8-10 × 4/00 با غلظت دیازپام رابطه‌ی خطی نشان داد و حد تشخیص نیز برابر M 8-10×1/94 به دست آمد. انحراف استاندارد نسبی برای پنج بار اندازه‌گیری محلول M 7-10× 5/00 دیازپام 3/48% به‌دست آمد. حسگر تهیه شده به‌طور موفقیت‌آمیزی برای تعیین دیازپام در نمونه‌ی سرم خون انسان مورداستفاده قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها