بررسی ویژگی کاتالیستی L-پیرولیدین-2-کربوکسیلیک اسید-4-هیدروژن سولفات تثبیت‌شده بر روی سیلیکاژل در سنتز ایمیدازول‌های 3 و 4 استخلافی بدون حضور حلال

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار شیمی آلی، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه ایلام، ایران

2 کارشناس ارشد شیمی آلی، دانشکده علوم، دانشگاه ایلام، ایران

چکیده

در این پژوهش قابلیت کاتالیستی L-پیرولیدین-2-کربوکسیلیک اسید-4-هیدروژن سولفات تثبیت‌شده بر روی سیلیکاژل در شرایط بدون حلال برای تهیه ایمیدازول‌های 2،4،5-سه استخلافی از طریق واکنش تراکمی حلقوی شدن سه جزیی بنزیل، انواع متفاوتی از آلدهید‌ها و استات آمونیم بررسی شده است. افزون بر آن، از این کاتالیست برای سنتز چهار جزیی ایمیدازول‌های 1،2،4،5-چهار استخلافی به‌صورت تک ظرفی نیز استفاده شده است. نتیجه‌های به‌دست‌آمده نشان دادند که این واکنش‌های سنتزی بسیار ساده بوده و با بازده‌های خوب مشتقات ایمیدازول را تولید می‌کنند. از مزایای کلیدی این روش، حذف حلال‌های آلی، استفاده از کاتالیست غیرفلزی و بی‌خطر برای محیط‌زیست و خالص‌سازی فراورده‌ها با روشی غیر از کروماتوگرافی است.

کلیدواژه‌ها