بررسی نانوکمپلکس آلبومین سرم گاوی-کورکومین به روش طیف‌سنجی فلوئورتابی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم و صنایع غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

2 دانشیار شیمی آلی، گروه شیمی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

3 دانشیار علوم دارویی، مرکز تحقیقات نانوفناوری و گروه فارماسیوتیکس، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

یکی از مهم‌ترین عملکردهای زیستی آلبومین، توانایی پیوند با ترکیبات زیست‌فعال طبیعی و سنتزی است. لذا آلبومین به‌عنوان حامل، برای پیوند با موادی مانند ترکیبات گیاهی با ویژگی‌های درمانی و دارویی گزینه مناسبی به نظر می‌رسد. از سوی دیگر پیشرفت‌های اخیر در زمینه علم نانو و انتقال غذا داروها، مستلزم پژوهش‌های گسترده در زمینه تهیه و بررسی ساختار نانوکمپلکس مواد زیست فعال است. در این مطالعه، برهم‌کنش آلبومین گاوی با کورکومین به‌عنوان یک پلی فنل با خواص دارویی متعدد، به روش آزمون طیف‌سنجی فلوئورتابی حالت پایدار، در pH فیزیولوژیکی، بررسی شده است. در بررسی خاموشی فلوئورتابی دو جزء فلوروفور در آلبومین، ثابت‌پیوندی و تعداد مکان‌های پیوند با کورکومین محاسبه شد. ثابت استرن- ولمر (KSV) و ثابت نرخ فرونشانندگی کورکومین (kq)، به ترتیب M-1  105× 2/88 و M-1 S-1 1014 × 0/58 به دست آمد. ثابت پیوند (Ka)، بر اساس معادله بنسی-هیلدربرند محاسبه و مقدار آن M-1 105 × 2 بود. نسبت استوکیومتری پیوند 1/1 و مقدار °ΔG در تشکیل کمپلکس کورکومین-آلبومین معادل  30/24- kJ mol-1 بود که معرف یک واکنش خود به خودی و گرمازاست. بررسی پتانسیل زتای سوسپانسون حاوی ذرات کمپلکس شده آلبومین- کورکومین، پایداری کمپلکس ایجاد شده را تأیید کرد. تشکیل کمپلکس به روش میکروسکوپ الکترونی موردبررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


[1] Jahanshahi, M.; Mehravar, R.; Dynamic Biochemistry, Process Biotechnology and Molecular Biology, 3(SPEcial issue 2), 1-11, 2009.
[2] Lin, H.; Lan, J.; Guan, M.; Sheng, F.; Zhang, H.; SPEctrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular SPEctroscopy, 73, 936-941, 2009.
[3] Livney, Y.D.; Current Opinion in Colloid & Interface Science, 15, 73–83, 2010.
[4] Elzoghby, A.O.; Samy, W.M.; Elgindy, N.A.; Journal of ControLLEd Release, 157, 168–182, 2012b.
[5] Elzoghby, A.O.; Abo El-Fotoh, W.S.; Elgindy, N.A.; Journal of ControLLEd Release, 161,38–49, 2012a.
[6] Yallapu, M.M.; Jaggi, M.; Chauhan, S.C.; Drug Discovery Today, 17 (1), 71-80, 2012.
[7] Mukerjee, A.; Vishwanatha, J.K.; Anticancer research, 29, 3867- 3876, 2009.
[8] Tcnnesen, H.H.; Greenhill, J.V.; International journal of pharmaceutics, 87, 79-87, 1992.
[9] Beherens, P.Q.; Spiekerman, A.M.; Brown, J.R.; Federation proceedings, 34 (31), 591, 1975.
[10] Lakowicz, J.R.; "Principles of fluorescence spectroscopy", 2nd Edition, Springer, New York; 945, 2004.
[11] Benesi, H.A.; Hildebrand, J.; Journal of the American Chemical Society, 71, 2703-2707, 1949.
[12] Shang, L.; Jiang, X.; Dong, S.; Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 184, 93-97, 2006.
[13] Gupta, S.C.; Prasad, S.; Kim, J.H.; Patchva, S.; Webb, L.J.; Priyadarsini, I.K.; Aggarwal, B.B.; Natural product reports, 28, 1937-1955, 2011.
[14] Bourassa, P.; Kanakis, C.; Tarantilis, P.; Pollissiou, M.; Tajmir-riahi, H.; The Journal of Physical Chemistry B, 114, 3348-3354, 2010.
[15] Yang, M.; Wu, Y.; Li, J.; Zhou, H.; Wang, X.; Journal of agricultural and food chemistry, 61, 7150-7155, 2013.
[16] Leung, M.H.; Kee, T.W.; Langmuir, 25, 5773-5777, 2009.
[17] Zhou, R.; Dong, X.; Song, L.; Jing, H.; Journal of Luminescence, 155, 244-250, 2014.
[18] Kamat, B.; Seetharamappa, J.;. Journal of Photoscience, 11, 29-34, 2004.
[19] Tapal, A.; Tiku, P.K.; Food Chemistry, 130(4), 960-965, 2012.
[20] Teng, Z.; Luo, Y.; Wang, Q.; Journal of agricultural and food chemistry, 60, 2712-2720, 2012.
[21] Du, J.; Ramachandran, C.; Weiner, N.; MüLLEr, D.G.; International Journal of Pharmacy, 127, 273-278, 1996.