شناسایی سموم آلی کلردار در نمونه‌های آب رودخانه به روش میکرواستخراج مایع- مایع پخشی در ستون باریک همراه با کروماتوگرافی گازی یونش شعله

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی- ژئوشیمی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استادیار زمین شناسی- مهندسی، گروه علوم زمین، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 استادیار زمین شناسی- پترولوژی، گروه علوم زمین، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

4 دکترای شیمی تجزیه، پژوهشکده آبزی‌ پروری، شیلات بندرانزلی، گیلان، ایران

5 استادیار زمین شناسی- رسوب شناسی، واحد تالش، دانشگاه پیام نور، گیلان، ایران

چکیده

در این مقاله از روش ساده و کارآمد میکرواستخراج مایع- مایع پخشی برای استخراج و پیش تغلیظ همزمان سموم آلی کلردار (OCPS) در نمونه آب رودخانه با دستگاه کروماتوگرافی یونش شعله استفاده شده است. اثر عامل‌های مؤثر بر میکرواستخراج مانند نوع و حجم حلال‌های پخشی و استخراجی و حجم نمونه آب موردبررسی قرارگرفته و بهینه شده است. مخلوطی از استون به‌عنوان حلال پخشی و هگزان نرمال و تولوئن (1:1) به‌عنوان حلال استخراجی، به محلول آب داخل لوله تزریق و با تشکیل محلول ابری، سموم به فاز آلی انتقال یافته و به بالای ستون رسیدند. درنهایت پس از استخراج و پاک‌سازی 1 میکرو لیتر از نمونه به‌دست ‌آمده به دستگاه کروماتوگرافی گازی با شناساگر یونش شعله تزریق شده و با استفاده از منحنی درجه‌بندی محلول‌های استاندارد، تعیین مقدار شدند. بازیابی نسبی در گستره 89/8 تا 98/6 درصد محاسبه شده است. حد تشخیص و حد تعیین مقدار روش به ترتیب در گستره 0/8 تا 1/5 و 3 تا 4/1 میکروگرم بر لیتر به دست آمد. نتایج نشان داد که روش میکرو استخراج مایع- مایع پخشی همراه با GC-FID روشی با عملکرد ساده، سرعت زیاد، و درصد بازیابی بالاست.

کلیدواژه‌ها


[1] Qu, C. Qi, S. Yang, D. Huang, H. Zhang, J. Chen, W. Keleta Yohannes, H. Hinga Sandy, E. Yang, J. Xing, X., Journal of Geochemical Exploration Volume 149, Pages 43–51; 2015.
[2] Cortada, C. Vidal, L. Pastor, R. Santiago, N. Canals, A, Analytica Chimica Acta, 649, Pages 218–221; 2009.
[3] Arias, o. Rombaldi, C. Souza Caldas, S. Gilberto Prime, E, Journal of Chromatography A, 1360, Pages 66–75; 2014.
[4] Zaater, M. Tahboub, Y. Qasrawy, S., Analytical letters, NO 38, Pages 2231-2245; 2005.
[5] Hu, J. Fu, L. Zhao, X. Liu, X. Wang, H.Wang, X. Dai, L., Analytica Chimica Acta 640, Pages 100–105; 2009.
[6] Page,d. Lacroix, g., Journal of Chromatography A, Volume 757, Issues 1–2, Pages 173–182; 1997.
[7] Psillakis, e. Kalogerakis, n.,TrAC Trends in Analytical Chemistry,Volume 22, Issue 9, Pages 565–574; 2003.
[8] Basheer, C. Lee, H, K. Obbard, J, P., J Chromatogr A 1022, Pages 161-179; 2004.
[9] Rezaee, M. Assadi, Y. Milani Hosseini, M. Aghaee, E. Ahmadi, F. Berijani, S., Journal of Chromatography A, 1116: 1–9; 2006.
[10] Berijani S, Assadi Y, Anbia M, Milani Hosseini MR, Aghaee E., J Chromatogr A. 1123:1-9; 2006.
[11] جاودان خرد، اسلام. اسماعیلی ساری، عباس. بهرامی فر، نادر، فصلنامه علمی محیط‌زیست، شماره 50، ص 39-53؛ 1390
[12] Yu, Y., Li, Y., Shen, Z., Yang, Z., Mo, L., Kong, Y., Lou, I, Chemosphere 114, Pages 136–143; 2014.
[13] Zacharis, K, C., Rotsias, I., Zachariadis,G, P., Zotos, A., Food Chemistry, 134, Pages 1665–1672; 2012.
[14] Zhao, e. Zhao,w.Han, l.Jiang.s.Zhou,z., Journal of Chromatography A,Volume 1175, Issue 1, Pages 137–140; 2007.
[15] Yan, C. H. Wu, H. F., Rapid Communications in Mass Spectrometry, 18, Pages 3015- 3018 (SCI); 2004.
[16] Gaber, S., World Applied Sciences Journal 31 (11), Pages 1911-1916; 2014.
[17] Zeini Jahromi, E. Bidari, A. Assadi, Y. Milani Hosseini, M. Jamali, M., Analytica Chimica Acta, Volume 585, Pages 305–311; 2007.
[18] رحمانی، ماشاالله و یکخوائی، مسعود، نشریه پژوهش‌های کاربردی در شیمی JARC، سال هفتم، شماره 4؛ 1392
[19] Farina, l. Boido, e. Carrau, f. Dellacassa, e., Journal of Chromatography A, Volume 1157, Issues 1–2, Pages 46–50; 2007.
[20] Nagaraju, d. Da Huang, s., Journal of Chromatography A, Volume 1161, Issues 1–2, Pages 89–97; 2007.
[21] Nollet, L., M., Singh Rathore, H., Handbook of Pesticides, Methods of Pesticide Residues Analysis, CRC Press, Taylor & Francis Group 33487-2742; 2009.
[22] خرم، پ.، توسعه‌ی روش جدید میکرواستخراج بر پایه تک قطره‌ی متحرک در لوله‌ی باریک: پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز، 100 صفحه؛ 1389
[23] Barbash, J. E., Tacoma, W. A.,, The Geochemistry of Pesticides, United States Geological Survey USA, 2007
[24] Neves Dias, A., Simão, V., Merib, J., Carasek, E., Talanta, Volume 134, Pages 409-414; 2015.
[25] Environmental Protection Agency (EPA), Method 8081A, Organochlorine pesticides by Gas chromatography; 1996.