سنتز و بررسی اثر ضد باکتری مشتق جدید تتراآزوکالیکس [4] آرن بر باکتری باسیلوس سرئوس

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای شیمی آلی، دانشکده علوم پایه، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 استاد شیمی آلی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار شیمی آلی، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران

4 دانشیار شیمی آلی، دانشکده علوم پایه، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

در این پژوهش مشتق تترا آزوکالیکس [4] آرن بر پایه 2 و 6- دی آمینو پیریدین به‌وسیله واکنش کوپلینگ آزو میان نمک تترادیازونیوم کالیکس [4] آرن و 2 و 6- دی آمینو پیریدین سنتز شده است. شناسایی ترکیب به‌دست‌ آمده به‌وسیله روش‌های طیف‌سنجی (فروسرخ، فرابنفش، 1HNMR ، ‌13CNMR و جرمی) صورت گرفت. ویژگی ضد باکتری با استفاده از آزمون رقیق‌سازی محیط کشت (broth macrodilution) انجام شد. این بررسی روی چهار سویه استاندارد انتخابی، دو گرم مثبت (باسیلوس سرئوس و استافیلوکوک اورئوس) و دو گرم منفی (اشرشیاکلی و سودو موناس آئروژینوزا) صورت پذیرفت. 

کلیدواژه‌ها


[1] Yazdanbakhsh, M.R.; Yousefi, H.; Mamaghani, M.;. Moradi, E.O; Rassa, Pouramir, H.M.; Bagheri, M.; Journal of Molecular Liquids., 169, 21-26, 2012.
[2] Moradi-Rufchahi, E.O.; Ghanadzadeh-Gilani,A.; Dyes and Pigments., 95, 632-638, 2012.
[3] Moradi-Rufchahi, E.O.; Ghanadzadeh-Gilani,A.; Journal of Molecular Liquids., 160, 160-165, 2011.
[4] Sidir, Y.G.; Sidir, I.; Berber, H.; Tasal, E.; Journal of Molecular Liquids., 162, 148-154, 2011.
[5] Coelho, P.J.; Castro, M.C.R.; Fonseca, A.M.C.; Raposo, M.M.M.; Dyes and Pigments., 92 745-748, 2011.
[6] Haberhauer, G.; Kallweit, C.; Angewandte Chemie International Edition., 49(13), 2418-2421, 2010.
[7] Pietraszkiewicz, M.; Prus, P.; Fabia-Nowski, W.; Pol. J. Chem., 72(6), 1068, 1998.
[8] Lee, H.Y.; Song, X.; Park, H.; Baik, M-H.; Lee, D.; Journal of the American Chemical Society., 132, 12133-12144, 2010.
[9] Sharma, A.K.; Singh, I.; Food Analytical Methods., 2, 311-316, 2009.
[10] Gavathri, C.; Ramalingam, A.; Optik., 119, 409-414, 2008.
[11] Lutfor, M.R.; Hegde, G.; Kumar, S.; Tschierske, C.; Chigrinov, V.G.; Optical Materials., 32, 176-183, 2009.
[12] Gupta, D.; Kumari, S.; Gulrajani, M.L. Color. Technol., 117, 328, 2011.
[13] Gupta, D.; Kumari, S.; Gulrajani, M.L.; Color. Technol., 117, 333, 2011.
[14] Gupta, D.; Colourage., 8, 41, 1999.
[15] Gupta, D.; Colourage., 10, 17, 1999.
[16] Karci, F.; Sener,N; Yamac,M.; SenerI.; Demircali,A.; Deys Pigm., 80, 47, 2009.
[17] Wainwright,M.; Deys Pigm., 76, 582, 2008.
[18] Ispir, E. Deys Pigm. 82, 13,2009.
[19] Xu, H.; Zeng,X.; Bioorg. Med. Chem. Lett. 20, 4193,2010.
[20] Manvar, A.; Bavishi, A.; Radadiya, A.; Patel, J.; Vora, V.; Dodia, N.; Rawal, K.; Shah, A.; Bioorg. Med. Chem. Lett., 21, 4728, 2011.
[21] Gutsche, C.D.; Acc. Chem.Res., 16, 161, 1983.
[22] shinkai, S.; pure APPL. Chem., 59, 425, 1987.
[23] Gutstch, C.D.; Calixarenes Revisited, The Royal Society of Chemistry, Cambridge, 1998
[24] Chen, X.L.; He, X.W.; Hu, X.B.; Analyst., 124(12), 1787,1992.
[25] Pietraszkiewicz, M.; Prus, P.; Fabia-Nowski, W.; Pol. J. Chem., 72(6), 1068, 1998.
[26] Zieg, M.; ler, I.; poor, B.; kubinyi, M.; Grofcsik, A.; Grun, A.; Bitter, I.; J. Mol. Structure., 650, 39-44, 2003.
[27] Mohammed-Zieg ler,I.; kubinyi, M.; Grofcsik, A.; Grun, A.; Bitter, I.; J. Mol. structure., 480/481, 289, 1999.
[28] Jorgensen, M.; krebs,F.C.; J.chem. soc.,perkin Trans, 2(9), 1929, 2000.
[29] Li, H.B.; Hu, H.Z.; Gao, Z.N.; Chen-Chines, y.y.; J. Anal. Chem., 30(3), 318, 2002.
[30] Grofcsik, A.; Baranyai, P.; Bitter, I.; Grun, A.; koszegi, E.; kabinyi, M.; Pul, K.; Videoczy, T.; J. Mol. struct., 614, 69-73, 2002.
[31] Rashidi – Ranjbar, P.; Taghvaei – Ganjali, S.; Shabani, B.; Akbari, K.; molecules. 5. 941-944, 2000.
[32] Taghvaei – Ganjali, S.; Modjallal, A.; Acta chim. Slov. 48, 427-430, 2001
[33] Taghvaei-Ganjali,S.; Shafai,M.; Khosravi,M.; Acta Chim.slov.49,903-908,2002
[34] Arvand- Barmchi, M.; Mousavi, M.F.; Zanjanchi, M.A.; Shamsipour, M.; S. Taghvaei- Ganjali, S.; Analytical letters. 35, 5, 2002.
[35] Taghvaei – Ganjali, S.; Mohammad Ali khalilzadeh, M.; Tahvildari, K.; Khosravi, M.; Asian journal of chemistry 19. 1494-1498, 2007
[36] Taghvaei-Ganjali,S.; Zadmard,R.; Superamolecular Chemistry.51,1-5,2007.
[37] Zadmard, R.; Taghvaei – Ganjali, S.; Gorji, B.; Chem. Asian J., 4, 1458, 2009.
[38] Hosseini, M.; Taghvaei – Ganjali, S.; Ganjali. M.R.; intern. J. Environ. Anal. Chem., 89, 6, 407, 2009
[39] de fatima, A.; Fernandes. S.A; sabino, A.A. curr. Drug Discovery Technol.6,151, 2009.
[40] Rodik, R.V.; Boyko, V. I.;Kalchenko, V.I.curr. Med. Chem.16, 1630, 2009.
[41] Yo.T.,Fujiwara; k., otsuka, M., Jp10203906, 1998.
[42] Lamartin, R.; Tsukada.; wilson, D.; Shirata, A.C.R. chim. 5, 163-169, 2002.
[43] (a) Fletcher, S.; Hamilton, A.D.Curr. Pin. Chem. Biol. 9, 632, 2005.
(b)Peczuh, M.W; Hamilton, A.D. Chem. Rev. 100, 2479, 2000.
[44] Rodik, R.V.; Boyko, V. I.;Kalchenko, V.I.curr. Med. Chem. 16, 1630, 2009.
[45] E. J Baron, S.M. Finegold, Bailey and scotts’diagnosic microbiology, 8th E d., Philadelphia Toronto, 363-407, 1990.
[46] Gutsche, C.D.; Iqbal. M.; Stewart, D. J. org. chem, 51, 724, 1986.