ساخت و فرمولاسیون ماده افزودنی ضد الکتریسیته ساکن برای گازوییل کم گوگرد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار شیمی آلی، پژوهشکده علوم و فناوری‌های شیمیایی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

2 مربی شیمی آلی، پژوهشکده علوم و فناوری‌های شیمیایی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

3 دانشیار شیمی معدنی، دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده

مواد آلی دارای رسانایی الکتریکی بسیار پایین هستند. در هنگام حمل‌ونقل، الکتریسیته ساکن تولیدی نمی‌تواند دفع شود و لذا خطر آتش‌سوزی و انفجار را به دنبال دارد. گازوییل دارای ترکیب‌های گوگردی است که نقش رسانایی را بر عهده داشته و باعث عدم تجمع بارهای الکتریکی می‌شود. با کاهش مقدار گوگرد برای کاستن اثرات زیست‌محیطی، الکتریسیته ساکن به وجود آمده دفع نشده و لذا برای جلوگیری از خطر آتش‌سوزی و انفجار بایستی مواد افزودنی ضد الکتریسیته ساکن به گازوییل افزوده شود. در این کار پژوهشی مواد افزودنی ضد الکتریسیته ساکن متفاوتی مانند نمک کلسیم و کروم سالیسیلات، کمپلکس کروم و کرومیم اولئات تهیه و در فرمولاسیون‌های جدیدی با گازوییل‌های دارای گوگرد کمتر از ppm 120 (گازوییل پالایشگاه تهران) و بدون گوگرد (گازوییل ایزوماکس پالایشگاه اراک) به‌کار برده شدند. نتیجه‌های به‌دست ‌آمده از آزمون رسانایی نشان دادند که ترکیب‌های ساخته و فرموله شده با نمونه‌ی تجاری از هم‌خوانی مناسبی برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


[1] Wilkes,M. F.;Duncan,D. A.;Carney, S. P.,US Patent, US 6,793,695 B2,2004.
[2] Abdullaeva, N.R.;Ismailov, T.A.;Mamedova, T.A.;Magerramov, R.S.;Veliev, Kh.R.;Abbasov,V.M., Petroleum Chemistry, 51, 299, 2011.
[3] Groysman,A.,“Corrosion in Systems for storage and transportation of petroleum products and biofuels identification, monitoring and solutions”,Springer ISBN: 978-94-007-7883-2, 2014.
[4] https://en.wikipedia.org/wiki/Static_electricity.
[5] Klinberg, A., Adv. Pet. Chem. Refin., 8, 87, 1964.
[6] Thompson, N. E.; Coeur, C.; US Patent, US 4416668, 1983.
[7] A. A. Namazov, V. M. Abbasov, T. A. Mammadova, Kh. R. Valiyev, Kh. H. Kasamanli, Journal of Advances in Chemistry, 11, 3828-3833, 2015.
[8] ATC(Technical Committee of petroleum additive Manufacturers in Europe)“Fuel Additives: Use and Benefits”http://www.atc-europe.org/public/Doc113%202013-11-20.pdf Document 113 September 2013.
[9] Mamedova TA., Talybov AH., Valiyev KhR., Azerbaijan oil industry journal 2011;4;34-38.
[10] Matt,J.;US Patent, US 3758283, 1973.
[11] Gordash, Y. T.; Voloshin,N. L.; Prusak, A. G.; Tambiev, G. G.; Samolysov, A. S. Chemistry & Technology of Fuels and Oils, 22, 268-270, 1986.
[12] Fitzmaurice, C.; Webster, N. W.; US Patent, US 4101567, 1978.
[13] Brannen,W.;Watson, R.;US Patent, 3791805, 1974.
[14] Angelici, R. J.;“Synthesis& Technique in Inorganic Chemistry”, 2nd ed, W. B. Saunders Company, 1977.