بررسی کاتالیست‌های سبز وسازگار با محیط زیست برای سنتز 1-آمیدوآلکیل 2-نفتول‌ها و 1-تیوآمیدوآلکیل 2-نفتول‌ها به عنوان ترکیب‌های فعال زیستی به صورت تک ظرفی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار شیمی آلی، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 استادیار شیمی آلی، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

3 کارشناسی ارشد شیمی آلی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

4 دانشجوی دکترای شیمی آلی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

1-آمیدو آلکیل 2-نفتول‌ها و 1-تیوآمیدو آلکیل 2-نفتول‌ها ترکیباتی هستند که بعضی از آن‌ها دارای وی‍ژگی زیستی و دارویی هستند. مشتق‌های این ترکیب‌ها به دلیل فعالیت زیستی و دارویی خود دارای اهمیت فوق العاده ای هستند. هم چنین این ترکیب‌ها در کاهش فشار خون و درمان بیماری‌های قلبی-عروقی مؤثر هستند. در این پروژه پژوهشی سنتز ترکیب‌های 1-آمیدو آلکیل 2-نفتول‌ها و 1-تیوآمیدو آلکیل 2-نفتول‌ها با استفاده از دو کاتالیست سبز، مؤثر، ارزان و در دسترس ملامین تری سولفونیک اسید و سیتریک اسید در شرایط بدون استفاده از هرگونه حلال آلی از طریق واکنش تک ظرفی و چند جزیی آلدهیدها با β-نفتول و استامید یا تیواستامید مورد بررسی قرار گرفته است. این واکنش‌های در شرایطی بسیار ساده در دمای 100 درجه سانتی‌گراد انجام شده و فراورده‌های با خلوص بالا (بدون نیاز به هیچ گونه روش خالص‌سازی) و بازده خوب تا عالی به دست می‌آیند. استفاده از مواد غیر سمی و ارزان، سازگار بودن این روش با محیط زیست و ساده بودن جداسازی فراورده‌ها از مهم‌ترین مزایای این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها


[1] J. Luo, Q. Zhang, Monatsh fur Chemie, 142 (2011) 923.
[2] P. Salehi, M. Dabiri, M. A. Zolfigol, M. Baghbanzadeh, Synlett, 7 (2005) 1155.
[3] A. Supale G. S. Gokavi J. Chem. Sci. 122 (2010) 189.
[4] A. Y. Shen, C. T. Tsai C. L. Chen, Eur. J. Med. Chem. 34 (1999) 877.
[5] a) B. Das, K. Laxminarayana, B. Ravikanth, R. Rao, J. Mol. Catal. A: Chem. 261 (2007) 180; b) R. R. Nagawade, D.B. Shinde, Mendeleev Commun. 17 (2007) 299.
[6] H.R. Shaterian, H. Yarahmadi, Tetrahedron Lett. 49 (2008) 1297.
[7] G. Srihari, M. Nagaraju, M. M. Murthy, Helv. Chim. Acta. 90 (2007) 1497.
[8] A. Kumar, A.; M.S. Rao, I. Ahmad, B. Khungar, Can. J. Chem. 87 (2009) 714.
[9] A. Ghorbani-Choghamarani, T. Taghipour, G. Azadi, J. Chin. Chem. Soc. 60 (2013) 1202.
[10] A. Ghorbani-Choghamarani, G. Azadi, RSC Adv. 5 (2015) 9752.
[11] A. Ghorbani-Choghamarani, M. Norouzi, J. Mol. Catal. A-Chemical 395 (2015) 172.
[12] F. Shirini, M.A. Zolfigol, J. Albadi, J. Iran. Chem. Soc. 7 (2010) 895.
[13] S. Sheik Mansoor, K. Aswin, K. Logaiya, S. P. N. Sudhan, Journal of King Saud University - Science, (2013) 191.
[14] R. H. Vekariya, K. D. Patel, Hitesh D. Patel, RSC Adv., 5 (2015) 90819.
[15] A. Ghorbani-Choghamarani, T. Taghipour, G. Azadi, J. Chin. Chem. Soc. 60 (2013), 1202.
[16] K. A. Shaikh, U. N. Chaudhar, V. B. Ningdale, J. Appl. Chem. 7 (2014), 90.
[17] A. Dorehgiraee H. Khabazzadeh, K. Saidi, Arkivoc (2009) 303.
[18] Z. Karimi, M. Jokar, S. Z. Abbasi, J. Chem., (2013) 1.
[19] A. Sharisa, S. Esmati, Mahdi Gholamhoseini nazari, J. Chem. Sci. 124 (2012) 9271.
[20] H. A. A. Almahy, Res. J. App. Sci. 6 (2011) 464.
[21] B. F. Mirjalili, A. Bamoniri, M. A. Mirhoseini, J. N. S. 2 (2012) 241.
[22] Z. Karimi-Jaberi, M. Jokar, S. Z. Abbasi, J. Chem. 2013 (2013) 5.