شناسنامه علمی نشریه دوره 10، شماره 1، بهار 13951- بررسی کاتالیست‌های سبز وسازگار با محیط زیست برای سنتز 1-آمیدوآلکیل 2-نفتول‌ها و 1-تیوآمیدوآلکیل 2-نفتول‌ها به عنوان ترکیب‌های فعال زیستی به صورت تک ظرفی   (صفحه 5)
آرش قربانی چقامارانی، مریم حجامی، آرزو رستمی و گوهر آزادی 


2- تأثیر نسبت اوره به نیترات در سنتز احتراقی نانوکاتالیست CuO/ZnO/Al2O3 برای استفاده در تولید هیدروژن از متانول   (صفحه 13)
رضا شکرانی، محمد حقیقی، حسین عجمین، و مظفر عبدالهی‌فر 


3- مدل‌سازی و بیشینه‌سازی انتقال حرارت جابه‌جایی طبیعی در محفظه بسته پرشده با نانوسیال   (صفحه 23)
محمود صبور و محمد قلم‌باز 


4- مطالعه برهم‌کنش بین پلی‌آنیلین کایرال بارگذاری شده با اسید آمینه و ماکرو مولکول زیستی DNA و بررسی ویژگی فلوئورتابی کمپلکس پلی آنیلین چند یونی سنتز شده   (صفحه 43)
فاطمه شاه کرمی، بنفشه گرجی و رضا زادمرد 


5- بررسی اثر ناخالصی لانتانیم اکسید بر ویژگی حسگری نانو ساختار گل مانند روی اکسید   (صفحه 53)
نغمه فعال همدانی، علیرضا محجوب، عباسعلی خدادادی، اکرم حسینیان 


6- تولید پایه کاتالیستی آلومینا با استفاده از آلومینیم هیدروکسید و محلول سدیم آلومینات   (صفحه 59)
مصطفی محمودیان، احد قائمی، پرویز کلیدی، رضا سلیمی و حامد رشیدی 


7- سنتز مشتقات جدیدی از پیرانوکرومن‌ها و بررسی ویژگی ضد باکتری آن‌ها   (صفحه 65)
منظربانو اثنی عشری اصفهانی، اسماعیل وصالی، زهرا رستگار و زهرا اسدی 


8- بررسی برهم کنش مولکول بنزن و یون‌های سدیم با نانولوله‌های کربنی مدل‌سازی شده به عنوان حامل‌های دارو   (صفحه 73)
پویا کریمی و علی ابراهیمی