اندازه‌گیری دیوران به روش میکرو استخراج شناورسازی کربن دی‌اکسید

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد شیمی تجزیه، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لرستان، ایران

2 استادیار شیمی تجزیه، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لرستان، ایران

چکیده

شناورسازی کربن دی‌اکسید حل شده بعد از میکرو استخراج امولسیون‌سازی (DCF-EME) و اندازه‌گیری با دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC) برای پیش تغلیظ و اندازه‌گیری علف‌کش دیوران در نمونه آب‌های سطحی در زمین‌های کشاورزی منطقه ونائی شهرستان بروجرد استفاده شد. روش DCF-EME بر اساس جداسازی ساده و سریع حلال آلی با چگالی کمتر از محلول آبی با افزودن محلول 1 مولار HCl به محلول آبی نمونه اشباع از NaHCO3 که حاوی آنالیت موردنظر بود صورت گرفت. حباب‌های کربن دی‌اکسید در محلول که تولید آن با امواج فراصوت نیز تشدید شده بود، باعث جمع شدن حلال استخراجی پخش‌شده، در سطح نمونه آبی در قسمت مویینه سل استخراجی طراحی‌شده، می‌شد. تحت شرایط بهینه، گستره خطی منحنی درجه‌بندی در گستره 6 تا ng.l-1 5000 با ضرایب تعیین (R2) 999/0 در نمونه آبی به دست آمد. حد تشخیص (LOD) و حد قابل‌اندازه‌گیری (LOQ) روش به ترتیب در گستره 6 و ng.l-1 20 و فاکتورهای پیش تغلیظ 338 به دست آمد. کارایی روش پیشنهاد شده برای استخراج و تعیین دیوران در نمونه آب‌های سطحی مورد ارزیابی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


[1] Preziosi, P.; Pure Appl. Chem.70 (9), 1617-1631, 1998.
[2] xu, H.Z.; Jia, N.; Ren, R.; environ. sci. magnag., 83-85, 30, 2005.
[3] Gianessi, L.P.; 69(10), 1099-1105, 2013.
[4] Wessels, J.; Van der Veen, R.; 19, 548-549, 1956.
[5] Giacomazzi, S.; Cochet, N.; a review. Chemosphere., 56(11),1021-1032, 2004.
[6] Louchart, X.; Voltz, M.; Andrieux, P. Comptes Rendus de l'Académie des Sciences-Series IIA-Earth and Planetary Science., 331(7), 475-481, 2000.
[7] Fild, J.A.; Reed, R.L.; Sawyer, T.E.; Grippith, S.M.; wigington, P.; J. Qual., 32, 171-179, 2003.
[8] Alva, A.; Singh, M.; 45(3), 365-374, 1990.
[9] Tworkoski, T.J.; Welker, W.; vass, G.D.; technol, 14, 365-374, 1990
[10] Gooddy, D.C.; Chilton, P.J.; Harrison, I.; Weed Technol., 14, 191-196, 2000.
[11] Rouchaud, J.; Neus, R.; Bulcke, K.; Cools, K.; Eelen, H.; Dekkeres, T.; Arch. Environ.contam. toxicol., 39, 60-50, 2002.
[12] Louchart, X.; Voltz, M.; Andrieux, P.; 331(7), 475-481, 2000.
[13] Malato, S.; Balanco, J.; caceres, J.; fernundez-Alba, A.R.; Agueru, A.; Rodriguez, Today, 76, 209-220, 2002.
[14] Tunc, S.; Duman, O.; Soylu, I.; Bozoglan, B.K.; 273, 36-43, 2014.
[15] Tunc, S.; Duman, O.; Soylu, I.; Bozoglan, B.K.; 151, 22-28, 2014.
[16] Wang, Y,P.; Zhang, G.W.; Wang, L.H.; Pestic, Biochem, phys.,108, 66-73, 2014.
[17] Hayes, J.R.; pesticidied in man, Williams and wilkins, Baltimore, MD., 33, 141-175, 2003.
[18] Hodge, H.C.; Downs, W.L.; Panner, B.; Smith, D.; Maynard, E.; Clayton, J.J.; Rohodes, R.; Food Cosm,Toxicol., 5, 513-19, 2000.
[19] Rezaee, M.; Assadi, Y.; Milani-Hosseini M.R.; Aghaee, E.; Ahmadi, F.; Berijani, S.; J. Chromatogr., A 1116, 2006.
[20] Molaei, S.; Saleh A.; Ghoulipour, V.; Seidi, S.; J. Chromatography A., 1388, 280–285, 2015.
[21] Mugadza, T.; Nyokong, T.; Facile, Talanta., 81, 1373–1379, 2010.
[22] Chen, H.; Rao, H.; Yang, J.; Qiao, Y.; Part B., 1532-4109, 2015.
[23] Saleh, A.; Sheijooni-Fumani, N.; Molaei, S.; J. Chromatography A., 14, 1356, 32-37, 2014.