شناسنامه علمی نشریه دوره 10، شماره 2، تابستان 1395

شناسنامه علمی شماره


1- سنتز و شناسایی ترکیب جدید  2-نیتروژن، 6-نیتروژن دی( تیازول-2-ایل)پیریدین-2و6-دی کربوکسیلامید و کاربرد آن در حذف Cd2+ و Zn2+ از پساب‌های صنعتی     (صفحه 5)
کیومرث زرگوش، محمدرسول سهرابی، امیر عبدالملکی و کوروش فیروز
 

2- کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیشگویی بازده استخراج یون‌های روی از نمونه‌های حقیقی با استفاده از مولکول نگاری بسپاری     (صفحه 13)
سید حسین هاشمی، مسعود کیخوائی، مجید میرمقدم و محمد شاکری
 

3- امکان‌سنجی تصفیه‌پذیری پساب واحد نمک‌زدایی نفت خام برای تزریق به چاه دفع     (صفحه 23)
مهدی سلیمانی و سپهر صدیقی
 

4- ساخت نانو کاتالیست ZrO2 بر پایه‌ی گاما آلومینا به روش مایسل معکوس برای تهیه هیدروژن در فرایند خودگرمایی اتانول     (صفحه 43)
روشنک لطفی، سعید عابدینی‌خرمی، فرشته مطیعی، شهرام مرادی ‌دهقی و پیروز درخشی
 

5- اندازه‌گیری دیوران به روش میکرو استخراج شناورسازی کربن دی‌اکسید     (صفحه 53)
بهرنگ هارونی برد شاهی، محمد آقامحمدی و رضوان شجاعی
 

6- تهیه حسگر زیستی گلوکز با به‌کارگیری الکترود کربن شیشه‌ای اصلاح‌شده با نانولوله‌های کربن و پلیمر 4-آمینوتیوفنول     (صفحه 59)
محمد علی کامیابی و صدیقه شریفی راد
 
7- تهیه نانوکاتالیست Cr/MCM-41 به روش آب گرمایی یک مرحله‌ای و بررسی فعالیت کاتالیستی آن در هیدروژن گیری از اتان به اتیلن در حضور کربن دی‌اکسید     (صفحه 65)
المیرا اصغری، محمد حقیقی و فرهاد رحمانی
 

8- بررسی جذب شیمیایی ترکیبات گوگردی با استفاده از کاتالیست رینی نیکل برای کاهش گوگرد کل از میعانات گازی     (صفحه 73)
 حسین کریمی آشتیانی، علی اکبر میران بیگی، اکبر زنده نام و امیر وحید