شناسنامه علمی نشریه دوره 10، شماره 3، پاییز 1395

شناسنامه علمی شماره


1- احیا فوتوکاتالیستی کارآمدکروم شش ظرفیتی با استفاده از نانوکریستال های تثیبت شده ی ZnO تحت تابش نور: UV اثر هم افزایی زئولیت HZSM-5 به عنوان پایه    (صفحه 5)
محسن حقیقی، فرهاد رحمانی، روح اله دهقانی، اشرف مظاهریو محمد باقر میران زاده
 

2- بررسی اثر روش ساخت بر فعالیت الکترود نیکل/ روتنیم اکسید درفرایند آزاد سازی گاز هیدروژن    (صفحه 17)
اسماعیل آرین خواهو میر قاسم حسینی
 

3- جداسازی و شناسایی ترکیبات فرار برگ دو گونه گیاه زیتون و بررسی ویژگی ضد اکسیدانی عصاره های به دست آمده با تغییر شرایط استخراج    (صفحه 31)
زهرا آقا جانی، فائزه کبیرو علی اصغر انگاشته واحد
 

4- طراحی و ساخت سامانه پیش تغلیظ مناسب به منظور اندازه‌گیری مقادیر اندک ناخالصی‌ها در هیدروژن با خلوص بالا    (صفحه 37)
علی صابری مقدمو وحید خبری
 

5- سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت مغناطیسی هالوسیت نانولوله/ نانوسلولز جهت حذف یون روی از محلول های آبی    (صفحه 47)
رامین محمدعلی تهرانی، اشکان فریدنو فرشته هوشیار
 

6- بررسی ویژگی منگنز نیترات چهار آبه به عنوان کاتالیست سازگار با محیط زیست و ملایم برای سنتز تک ظرف و ساده تتراهیدروپیریدین های چند استخلافی    (صفحه 59)
مجتبی لشکری، رضا حیدری، فرزانه محمدپورو نور الله حاضری


 
7- حذف ارتو تولوییدین ازمحلول آبی با فرایندهای UV/H2O2 و UV/US/H2O2در واکنشگاه های چرخشی ناپیوسته و بررسی متغیرهای عملیاتی     (صفحه 67)
عارف شکری

 

8- تعیین شرایط بهینه برای جذب توریم بر نانوذرات ابرپارامغناطیسی منیتیت اصلاح‌شده، با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)    (صفحه 79)
محمد کریمی، سعید علمدار میلانی و حسین ابوالقاسمی
 

9- مدل سازی و شبیه سازی بلورینگی در نانوچندسازه برپایه پلی پروپیلن/ گرافن در فرایند قالب گیری تزریقی   (صفحه 95)
محمد رضا منافی، پدرام منافی، معصومه شیرزاد10- پوشش دهی پارچه‌های پلی استر و کربن با نیکل-فسفر به روش لایه نشانی الکترولس و بررسی ویژگی آن ها   (صفحه 111)
عباس بشارتی سیدانی