جداسازی و شناسایی ترکیبات فرار برگ دو گونه گیاه زیتون و بررسی ویژگی ضد اکسیدانی عصاره های به دست آمده با تغییر شرایط استخراج

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار شیمی تجزیه، گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران

2 کارشناس ارشد شیمی آلی، گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران

3 کارشناس ارشد شیمی و فن آوری اسانس، گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران

چکیده

زیتون یکی از گیاهانی است که افزون بر کاربرد غذایی، ویژگی دارویی نیز دارد. این گیاه گونه های متنوعی دارد و تمام پیکره رویشی و زایشی آن، مواد مؤثره دارد. هدف از این مطالعه، شناسایی ترکیبات فرار برگ دو گونه  زیتون (مانزانیلا و کرونایکی) با توجه به نزدیکی ژنتیکی این دو گیاه و جداسازی ترکیبات آن به روش GC/FID و GC/MS و هم چنین ارزیابی  ظرفیت ضد اکسیدانی عصاره های آنها با توجه به تغییر شرایط استخراج است. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که اتیل استات ، 2-هگزنال و n – اکتیل استات بیشترین درصد اجزای اسانس برگ گونه  کرونایکی را به خود اختصاص می دهند و اجزای عمده اسانس برگ  گونه  مانزانیلا ژرانیل استات ، پارا- سیمن و والریک اسید هستند. هم چنین تمام عصاره های  این برگ ها دارای قدرت قابل توجهی برای مهار  رادیکال 2و2 دی فنیل - 1 -پیکریل هیدرازیل هستند و این توانایی به ترتیب با افزایش قطبیت حلال مورد استفاده برای استخراج، افزایش پیدا کرده است. روش استخراج عصاره نیز تاثیر قابل توجهی بر مقدار ویژگی ضد اکسیدانی داشته است . با توجه به این نتایج به نظر می رسد که عصاره های متفاوت از این گیاه، می توانند به عنوان منبع غنی از ضد اکسیدان ها در پزشکی و صنایع وابسته مورد استفاده قرار گیرند. 

کلیدواژه‌ها


[1] Campeol, E.; Flamini, G.; Cioni, P.L.; Morelli, I.; Cremonini, R.; Ceccarini, L., J. Agric. Food Chem. 51(7), 1994-1999, 2003
[2] Korir, N.K.; Han, J.; Shangguan, L.F.; Wang, C.; Kayesh, E.; Zhang, Y.Y.; Fang, J.G., Crit. Rev. Biotechnol. 33(2), 111–125, 2013
[3] APG-III, An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants, Bot. J. Linn. Soc. 161 (2), 105–121, 2009
[4] Peter, S. Green. In: K. Kubitzki and W. Kadereit. The Families and Genera of Vascular Plants volume VII. Springer-Verlag. 296-306, 2004
[5] میرغضنفری، سیدمهدی؛ صالحی سورمقی، محمدحسین؛ نگار، بهروز؛ خسرویانی. نیوشا؛ همه خواص درمانی و فواید غذایی زیتون, ماهنامه دنیای تغذیه. شماره 160، ص 51، 1394
[6] Zarzuelo, A.; Duarte, J.; Jimenez, J.; Gonzales, M.; Utrilla, MP. Planta Med., 57, 417-419, 1991
[7] Khayyal, MT.; el-Ghazaly, MA.; Abdallah, DM.; Nassar, NN.; Okpanyi, SN.; Kreuter, MH. Arzneimittelforschung, 52,797-802, 2002
[8] Silva, S.; Gomes, L.; Leitão, F.; Coelho, A.V.; Vilas Boas, L. Food Sci. Technol. Int. 12(5), 385–395, 2006
[9] Somova L.I; Shode F.O.; Ramnanan, P.; Nadar A. J. Ethnopharmacol. 84, 299-305, 2003
[10] Campeol, E.; Flamini, G.; Chericoni, S.; Catalano, S. J. Agric. Food Chem. 49, 5409-5411, 2001
[11] Brahmi, F.; Flamini, G.; Issaoui, M.; Dhibi M.; Dabbou S.; Mastouri, M.; Hammami, M. Med Chem Res. 21, 2863–2872, 2012
[12] Swami, S.; Preet, S.; Khanuja, S. Extraction Technologies for Medicinal and Aromatic Plants. International Centre for Science and High Technology, Trieste (2008).
[13] Gill K.; Gupta, R.; Bhise, S.; Bansal, M.; Gill, G. Int J Eng Sci. 4(6), 8-12, 2014
[14] Adams, RP. .Identification of Essential Oil Components by Gas Chromatography Mass Spectroscopy; Allured Publishing: Carol Stream, IL, 1995.