سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت مغناطیسی هالوسیت نانولوله/ نانوسلولز جهت حذف یون روی از محلول های آبی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار شیمی تجزیه، گروه شیمی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد شیمی تجزیه ،گروه شیمی، واحدیادگارامام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش، کامپوزیت مغناطیسی هالوسیت نانولوله/ نانوسلولز (M-NC/HNT) سنتز شد و به عنوان نانوجاذب برای حذف یون روی از محلول های آبی مورد مطالعه قرار گرفت. نانولوله معدنیHNT با داشتن خواص منحصر به فرد برای نخستین بار در این پژوهش به همراه نانوسلولز پس از مغناطیسی شدن به صورت نانوکامپوزیت مورد استفاده قرار گرفت. بررسی و شناسایی این نانوکامپوزیت به کمک روش های طیف سنجی فروسرخ تبدیلفوریه (FT-IR)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و پراش پرتو ایکس (XRD) انجام گرفت. برای اندازه گیری مغناطیس پذیری از روش مغناطیس سنجی ارتعاش نمونه (VSM) استفاده شد. اثر عامل های موثر در فرایند حذف یون روی مانند، pH، مقدارجاذب، زمان تماس، غلظت اولیه فلز و دما، مطالعه و مقادیر بهینه تعیین شد. داده تعادل جذب به خوبی با مدل همدمای فروندلیچ منطبق شد. نتایج نشان داد که کامپوزیت (M-NC/HNT) می تواند با بازده 4/94 درصد برای حذف یون روی از پساب صنعتی مورد استفاده قرار گیرد. نتایج این پژوهش نشان داد نانوجاذب پیشنهادی با پایداری بالا می تواند به راحتی بازیابی و مورد استفاده مجدد قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها


[1] ر، کتال،کاربرد پلی پیرول برای حذف فلزهای سنگین کروم و روی( و حذف نیترات در آب، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، .1390
[2] Xing, L; Ni, W; Huo, P; Lu, Z; Liu, X; Luo, Y; Yan, Y; Appl. Surface Sci.; 259, 698-794; 2012.
[3] Dong, Y; Liu, Zh; Chen, L; J. Radioana Nucl, Chem.; 4, 29; 2012.
[4] Yang, S; Zong, P; Hu, J; Sheng, G; Wang, Q; Wang, X; J. Chem. Eng.; 214, 376–385; 2013.
[5] Duan, J; Liu, R; Chen, T; Zhang, B; Liu, J; Desalin; 293, 46–52; 2012.
[6] Ge, F; Li, M. M;Ye, H; Zhao, B. X; J. Hazard. Mater.; 7, 154-231; 2009.
[7] Ghorbani, M; H. Eisazadeh and A.A. Ghoreyshi.; 3, 66-71; 2012.
[8] Mahmoudian, Sh; Wahita, M; Ismailc, A.F; Yussufd. A.A; J. Carbo. Poly.; 88, 1251-1257; 2012.
[9] Omraei, M; Esfandian, H; Katal, R; J. Elsevier. 15, 248-256; 2011.
[10] Nakagatio, A.N; Iwamaoto, S; Yano, H; Appl. Phys. Mater. Sci. Proc.; 80, 93-97; 2009.
[11] Dong, Y; Liu, Zh; Chen, L; J. Rad. Nucl. Chem.; 292, 435-443; 2012.
[12] Zhou, W.W; Tang, K.B; Zeng, S.Y. Y; Qi, X; Nanotech.; 19, 560-602; 2008.
[13] Gurgel, L.V; Junior, O.K; Gil, P.P; Gil, L.F; Bio. Tech.; 99, 3077-3083; 2011.
[14] Zhou, W.W; Tang, K.B; Zeng, S.Y; Qi, Y.X; Nanotech.; 19, 560-602; 2008.
[15] Luo, P; Zhao, Y.F; Zhang, B; Liu, J.D; Yang, Y; Liu, J; Water Research; 44, 1489-1497; 2010.
[16] Tierrablanca, E; Garcia, J; Roman, P; Silva, R; Appl. Catalys.; 381, 267- 273; 2010.
[17] Lee, J; Sun, Q; Deng, Y; J. Bio. Mat.; 2, 162-168; 2008.
[18] Nakagatio, A.N; Iwamaoto, S; Yano, H; Appl. Phys. Mater. Sci. Proc.; 80, 93-97; 2009.
[19] Xie, Y.F; Qian, D.Y; Wu, D.L; Ma, X.F; Chem. Eng. J. ; 168, 959-963; 2011.
[20] Fan, L; Luo, Ch; Sun, M; Qiu, H; J. Mater. Chem.; 22, 1033; 2012.
[21] A. Shukla, P. Dubey, J.L. Margrave, J. Haz. Mater. 95 (2002) 137.
[22] H. Fan, D.D. Shao, J. Hu, X.K. Wang, Surf. Sci. 602 (2008) 778.
[23] S. Mitra. The chemistry of soil processes, John Wiley & Sons, New York, (2003).
[24] D.L. Zhao, S.H. Chen, S.B. Yang, X. Yang, Chem. Eng. J. 166 (2011) 1010.
[25] D. Xu, C.L. Chen, X.L. Tan, J. Hu, X.K Wang, Appl. Geochem.22(2007) 2892.