بررسی ویژگی منگنز نیترات چهار آبه به عنوان کاتالیست سازگار با محیط زیست و ملایم برای سنتز تک ظرف و ساده تتراهیدروپیریدین های چند استخلافی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار شیمی آلی، دانشکده علوم، دانشگاه ولایت، ایرانشهر، ایران

2 دانشیار شیمی آلی، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 دانشجوی دکتری شیمی آلی، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

 اثر کاتالیستی منگنز نیترات چهار آبه به عنوان کاتالیست سازگار با محیط زیست و ملایم برای سنتز تک ظرفی و اقتصادی تترا هیدروپیریدین های چند استخلافی، از واکنش پنج جزئی آمین ها، بتا کتو استر و آلدهیدها مطالعه شده است. روش حاضر دارای چندین مزیت از جمله: غیر سمی، ارزان و قابل دسترس بودن کاتالیست، شرایط سازگار با محیط زیست، جداسازی آسان کاتالیست و بازده بالای فراورده ها است.

کلیدواژه‌ها


[1] Adams, J.D.; Chang, M.-L.; Klaidman, L.; Curr. Med. Chem., 8, 809-814, 2011.
[2] Benkert, O.; Grunder, G.; Wetzel, H.; Pharmacopsychiatry., 25, 254-260, 1992.
[3] Pasre, J.C.; Correia, C.R.D.; Org. Lett., 8, 1657-1660, 2006.
[4] Treadway, J.L.; Mendys, P.; Hoover, D.J.; Opin. Invest. Drugs., 10, 439-454, 2001.
[5] Bursavich, M.G.; West, C.W.; Rich, D.H.; Org. Lett., 3, 2317-2320, 2001.
[6] Bursavich, M.G.; Rich, D.H.; Org. Lett., 3, 2625-2628, 2001.
[7] Nara, S.; Tanaka, R.; Eishima, J.; Hara, M.; Takahashi, Y.; Otaki, S.; Foglesong, R.J.; Hughes, P.F.; Turkington, S.; Kanda, Y.; J. Med. Chem., 46, 2467-2473, 2003.
[8] Mobele, B.I.; Kinahan, T.; Ulysse, L.G.; Gagnier, S.V.; Ironside, M.D.; Knox, G.S.; Mohammadi, F.; Org. Proc. Res. Develop., 10, 914-920, 2006.
[9] Khan, A.T.; Parvin, T.; Choudhury, L.H.; J. Org. Chem., 73, 8398-8402, 2008.
[10] Khan, A.T.; Khan, M.M.; Bannuru, K.K.R.; Tetrahedron 66, 7762-7772, 2010.
[11] Sajadikhah, S.S.; Maghsoodlou, M.T.; Hazeri, N.; Habibi-Khorassani, S.M.; Shams-Najafi, S.J.; Monatsh. Chem., 143, 939-945, 2012.
[12] Mishra, S.; Ghosh, R.; Tetrahedron Lett., 52, 2857-2861, 2011.
[13] Sajadikhah, S.S.; Maghsoodlou, M.T.; Hazeri, N.; Habibi-Khorassani, S.M.; Willis, A.C.; Chin. Chem. Lett., 23, 569-572, 2012.
[14] Pal, S.; Choudhury, L.H.; Parvin. T.; Mol. Divers., 16, 129-143, 2012.
[15] Wang, H.-J.; Mo, L.-P.; Zhang, Z.-H.; ACS. Comb. Sci., 13, 181-185, 2011.
[16] Khan, A.T.; Lal, M.; Khan, M.M.; Tetrahedron Lett., 51, 4419-4424, 2010.
[17] Ghashang, M.; Lett. Org. Chem., 9, 497-502, 2012.
[18] Aboonajmi, J.; Maghsoodlou, M.T.; Hazeri, N.; Lashkari, M.; Kangani, M.; Res. Chem. Intermed., 11, 8057-8065, 2015.
[19] Sajadikhah, S.S.; Hazeri, N.; Maghsoodlou, M.T.; Habibi-Khorassani, S.M.; Willis, A.C.; Res. Chem. Intermed., 40, 723-736, 2014.
[20] Aboonajmi, J.; Maghsoodlou, M.T.; Hazeri, N.; Lashkari, M.; Safarzaei, M.; Shirzaei, M.; Iran. J. Catal., 5, 33-39, 2015.
[21] Lashkari, M.; Maghsoodlou, M.T.; Hazeri, N.; Habibi-Khorassani, S.M.; Sajadikhah, S.S.; Doostmohamadi, R.; Synth. Commun., 43, 635-644, 2013.
[22] Kazemi, E.; Karimi-Jaberi, Z.; Soltanianfard, M.J.; J. App. Res. Chem., 9, 17-24, 2015.
[23] Abaee, M.S.; Mojtahedi, M.M.; Mehraki, E.; J. App. Res. Chem., 9, 37-44, 2015.
[24] Hajjami, M.; Ghorbani-Choghamarani, A.; Khani, Z.; J. App. Res. Chem., 9, 61-70, 2015.
[25] Mouradzadegan, A.; Kiasat, A.R.; Asareh, H.; J. App. Res. Chem., 8, 35-39, 2015.
[26] Mohamadpour, F.; Maghsoodlou, M.T.; Heydari, R.; Lashkari, M.; J. Iran. Chem. Soc., 13, 1549-1560, 2016
[27] Mohamadpour, F.; Maghsoodlou, M.T.; Heydari, R.; Lashkari, M.; Iran. J. Catal., 6, 3, 127-131, 2016.
[28] Mohamadpour, F.; Maghsoodlou, M.T.; Heydari, R.; Lashkari, M.; J. Chem. Pharm. Res., 7, 11, 941-944, 2015.
[29] Nkosi, F.P.; Jafta, C.J.; Kebede, M.; le Roux, L.; Mathe, M.K.; Ozoemena, K.I.; RSC Adv., 5, 41, 32256-32262, 2015.
[30] Baykal, A.; Güner, S.; Demir, A.J.; Alloys Compd., 619, 5-11, 2015.
[31] Milne, J.A.; Cook, R.A.; Biochemistry., 18, 16, 3604-3610, 1979.
[32] Craig, P.A.; Dekker, E.E.; Biochemistry., 25 , 8, 1870–1876, 1986.
[33] Wang, T.S.; Eichler, D.C.; Korn, D.; Biochemistry., 16, 22, 4927-4934, 1977.