پوشش دهی پارچه‌های پلی استر و کربن با نیکل-فسفر به روش لایه نشانی الکترولس و بررسی ویژگی آن ها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار شیمی تجزیه، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش پس از پوشش دهی پارچه‌های پلی استر و کربن با لایه ای از نیکل-فسفر به روش الکترولس، ویژگی آن ها مورد بررسی قرار گرفت. مقاومت سطحی، ریخت شناسی، ضخامت پوشش، ترکیب شیمیایی پوشش و پایداری در برابر عوامل محیطی (شستشو و تابش فرابنفش) پارچه ها ارزیابی شد. با انجام پوشش دهی مقاومت سطحی پارچه پلی استر به cm2/Ω 20 و مقاومت سطحی پارچه کربن به cm2/Ω 9/1 کاهش یافت. ریخت شناسی و ضخامت پوشش الیاف با میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد که ذرات نیکل با میانگین ضخامت لایه µ 3/1 میکرون بطور یکنواخت و به شکل ساختارهای گرهی روی سطح الیاف پوشش داده شده اند. بر اساس توزیع انرژی طیفی پرتو ایکس، درصد نیکل در پارچه های پلی استر و کربن به ترتیب 48/75% و 28/67% ارزیابی شد. بررسی تلفات بازگشتی امواج در فرکانس های متفاوت نشان داد که پارچه کربنی پوشش داده شده بانیکل-فسفر در فرکانس‌ GHz75/10 با مقدارتلفات بازگشتی dB 33-، می تواند 95/99% امواج برخورد کند. پارچه پلی استر پوشش داده شده با نیکل-فسفر نیز در فرکانس‌ GHz 9/11 با میزان تلفات بازگشتیdB  5/18-، نیز می تواند 59/98% امواج برخورد کند. نتایج به دست آمده نشان داد پارچه های پوشش دهی شده افزون بر کارایی بالا درتضعیف امواج دارای مزایایی چون یکنواختی لایه پوشش و پایداری بالا در برابر عوامل محیطی هستند.

کلیدواژه‌ها


[1] Miller,J.; F-117 Stealth Fighter, Midland Counties Publications, 1990.
[2]Roh, J. S.;Chi,Y. S.;Kang,T. J.; Textile Research Journal, 78, 825-835, 2008.
[3] Saville, P.; Review of Radar Absorbing Materials.Defence R&D Canada (DRDC) Atlantic Technical Memorandum (TM) 2005-003,DRDC Atlantic, 2005.
[4] JV RamanaRao, Introduction to camouflage and deception, Defence Scientific Information & Documentation Centre(DESIDOC), Defence R&D Organisation, Delhi-110 054, 1999.
[5] Lu, Y.; Applied Surface Science, 225, 8430-8434, 2009.
[6] Rounghui,G.;“A study of optimizing processes for metalized textile design application”, PhD Thesis University of Hong Kong, 2010.
[7] Schlesinger, M.;“Modern electroplating”, WILEY, USA, 2010.
[8] AATCC Test Method 76-2000, Electrical Surface Resistivity of Fabrics, American Association of Textile Chemists and Colorists (AATCC) Test Methods and Procedures, USA, 85, 101-102, 2004.
[9]ISO Test Method 105-B01, Textiles-Tests for colour fastness Colour fastness to light:Daylight, the international organization for standardization (ISO), 1994.
[10] Guo, R. H.; Jiang, S. Q.; Yuen, C. W. M.; Ng, M. C. F.; journal of Materials Science: Materials in Electronics, 20, 735-740, 2009.
[11] Jiang, S. X.;Guo, R. H.; Surface and Coating Technology, 205, 4272-4279, 2011.
[12]. Rajaguru, J. C.; Au, C.; Duke, M.; Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 55, 782-789, 2012.