طراحی و ساخت میکرواستخراج فاز جامد بر پایه نانوکامپوزیت اکسید روی-پلی آنیلین به‌منظور استخراج دی اکسان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار شیمی تجزیه، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، قم، ایران

2 کارشناس ارشد شیمی تجزیه، گروه شیمی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران

چکیده

 امروزه بسیاری از حلال‌های آلی و آلاینده‌ها از جمله دی‌اکسان که در غذا و آب‌های آشامیدنی نفوذ کرده‌اند، باعث ایجاد جهش‌های ژنتیکی و بیماری‌های سخت مانند سرطان می‌شوند. میکرو استخراج فاز جامد به‌عنوان یک فناوری جدید برای جداسازی آلاینده‌ها معرفی شده‌اند. در این پژوهش ابتدا نانو صفحه‌های اکسید روی با روش آب گرمایی بر روی فیبر سیلیکای ذوب شده سنتز، سپس با استفاده از روش تبخیری، پلی آنیلین بر روی نانو صفحه‌ها جذب شده‌اند. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد که اندازه نانو کامپوزیت مذکور بین 21/5 تا 37/6 نانومتر است. صفحه نانو کامپوزیت اکسید روی- پلی آنیلین به‌عنوان یک پوشش جدید برای استخراج دی‌اکسان در میکرو استخراج فاز جامد استفاده شده است. بهینه‌سازی عامل‌های استخراج به‌وسیله طراحی آزمایش و با کروماتوگرافی گازی انجام گرفت که درنهایت دمای استخراج 90 درجه سانتی‌گراد، زمان استخراج 50 دقیقه، مقدار نمک 15 درصد و زمان واجذب 20 دقیقه به دست آمد. گستره خطی روش، تحت شرایط بهینه در گستره غلظتی 5 تا 100 نانوگرم بر میلی‌لیتر بود. نتایج نشان داد که این روش دارای حد تشخیص 0/5 نانوگرم بر میلی‌لیتر و درصد انحراف استاندارد نسبی 13 درصد (4 تکرار) و بازیابی نسبی در غلظت‌های 40، 100 و 150 نانوگرم بر میلی‌لیتر، 97 تا 101 درصد است.

کلیدواژه‌ها


[1] Grimmett P.E., Munch J.W., J. Chromatogr. Sci., 47: 31-39 (2009).
[2] Li M, Conlon P, Fiorenza S, Vitale R.J., Alvarez P.J.J., Ground Water Monit. R., 31(4): 70–76 (2011).
[3] Salafranca J., Domeno C., Fernandez C., Nern C, Anal. Chim. Acta,477: 257–267 (2003).
[4] Llompart M., Li K., Fingas M., Talanta,48:451–459 (1999).
[5] Chen J., Zou J., Zeng J., Song X., Ji J., Wang Y., Ha J., Chen X., Anal. Chim. Acta,678: 44–49 (2010).
[6] Stashenko E.E., Puertas M.A., Salgar W., Delgado W., Martinez J. R., J. Chromatogr. A,886: 175–181 (2000).
[7] Kataoka H., LordH.L., Pawliszyn J., J. Chromatogr. A,880: 35–62 (2000).
[8] Shearrow A.M., Bhansali S., Malik A., J. Chromatogr. A,1216: 6349–6355 (2009).
[9] Hsieh Y.N., Huang P.C., Sun I.W., Whang T.J., Hsu C.Y., Huang H.H., Kuei C.H., Anal. Chim. Acta,557: 321–328 (2006).
[10] Zhao F., Meng Y., Anderson J.L., J. Chromatogr. A,1208: 1–9 (2008).
[11] Xiao C.H., Liu Z.L., Wang Z.Y., Wu C.Y., Han H.M., Chromatographia,52:803–809 (2000).
[12] Wang Y.L., Gao Y.L., Wang P.P., Shang H., Pan S.Y., Li X.J., Talanta,115: 920–927 (2013).
[13] Mehdinia A., Aziz-Zanjani MO., Trends. Anal. Chem,42: 205–215(2013).
[14] Bagheri H., Ayazi Z., Naderi M., Anal. Chim. Acta,767: 1-13 (2013).
[15] Budziak D., Martendal E., Carasek E., Microchim. Acta,164: 197–202 (2009).
[16] Alizadeh R., Najafi N.M., Mohammad Ali Poursani E., J. Pharm. Biomed. Anal,70: 492– 498 (2012).
[17] Jafari M.T., Saraji M., Sherafatmand H., Anal. Chim.Acta,814: 69– 78 (2014).
[18] Du W., Zhao F., Zeng B., J. Chromatogr. A,1216: 3751–3757 (2009).
[19] Bagheri H., Roostaie A., J. Chromatogr. A,1238: 22–29 (2012).
[20] Abolghasemi M.M., Yousefi V., J. Sep. Sci,37: 120–126 (2014).
[21] Asadollahzadeh H., Noroozian E., Maghsoudi S., Anal. Chim. Acta,669: 32–38 (2010).
[22] Zou J., Song X.H., Ji J.J., Xu W.C., Chen J.M., Jiang Y.Q., Wang Y.R., Chen X., J. Sep. Sci,34: 2765–2772 (2011).
[23] Wang D., Wang Q., Zhang Z., Chen G., Analyst,137: 476-480 (2012).
[24] Zeng J., Liu H., Chen J., Huang J., Yu J., Wang Y., Chen X., Analyst,137:4295-4301 (2012).
[25] Alizadeh R., Mashkouri Najafia N., Kharrazi S., Anal. Chim. Acta, 689: 117–121 (2011).
[26] Alizadeh R., Khodaei Kashkoei P., Kazemipour M., Anal. Bioanal. Chem. 408:3727–3736 (2016).
[27] Cao B., Cai W., J. Phys. Chem. C, 112: 680-685 (2008). [28] Gao S., Jia X., Yang S., Li Z., Jiang K., J. Solid State Chem,184: 764-769(2011).
[28] Cao B., Cai W., J. Phys. Chem. C,112: 680-685 (2008).
[29] Bor Fuh C., Lai M., Tsai H.Y., Chang C.M.,J. Chromatogr. A,1071: 141–145 (2005).
[30] Shirey R.E., Linton C.M., J. Chromatogr. Sci,44: 444-450 (2006).