کاربرد نانو ذرات مغناطیسی آهن اکسید عامل‌دار شده با 8- هیدروکسی کینولین برای پیش‌تغلیظ یون‌های +Zn2 پیش از اندازه‌گیری اسپکتروفتومتری

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران

2 استادیار شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران

چکیده

در این پژوهش یک روش جدید برای استخراج فاز جامد و پیش‌تغلیظ مقادیر ناچیز یون‌های Zn2+ از محلول آبی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 پوشش داده شده با سیلیکا و اصلاح شده با 8- هیدروکسی کینولین (Fe3O4@SiO2-8-HQ) به‌عنوان جاذب پیش از اندازه‌گیری طیف‌سنجی با واکنشگر دیتیزون تشریح شده است. جاذب مغناطیسی به‌وسیله روش‌های SEM و FT-IR مشخصه‌یابی شد. همه آزمایش‌های جذب درون یک سامانه ناپیوسته انجام شدند. جاذب مغناطیسی حامل Zn2+ به‌آسانی با استفاده از یک میدان مغناطیسی خارجی از محلول‌های آبی جدا شد و یون‌های روی جذب شده با استفاده از یک محلول اسیدی واجذب شد. عوامل گوناگون مؤثر بر بازیابی آنالیت همانند pH محلول، زمان تماس، مقدار جاذب، حجم نمونه، غلظت و حجم محلول واجذب کننده، و یون‌های خارجی موردبررسی قرار گرفت. داده‌های جذبی تجربی به‌خوبی با مدل هم‌دمای لانگمویر مطابقت داشتند. مطالعات سینتیکی نشان دادند که جذب سطحی از مدل شبه مرتبه دوم پیروی می‌کند. تحت شرایط بهینه، عامل غنی‌سازی، حد تشخیص و انحراف استاندارد نسبی برای اندازه‌گیری μg l–1 ) Zn2+ 50/0) به‌ترتیب برابر 84، μg l–1 2/7 و 2/93% به دست آمد. روش پیشنهادی با موفقیت برای اندازه‌گیری Zn2+ در نمونه‌های حقیقی آب و پساب به کار گرفته شد.

کلیدواژه‌ها


[1] Tajik, S.; Taher, M.A.; Desalination, 278, 57–64, 2011.
[2] Krężel, A.; Maret, W.; Arch. Biochem. Biophys., 2016, in press ( doi: 10.1016/j.abb.2016.04.010).
[3] Li, J.; Yin, C.; Huo, F.; Dyes Pigments, 131, 100–133, 2016.
[4] Yılmaz, S.; Tokalıoğlu, S.; Şahan, S.; Ülgen, A.; Şahan, A.; Soykan, C.; J. Trace Elem. Med. Bio., 27, 85– 90, 2013.
[5] Roushani, M.; Abbasi, S.; Khani, H.; Sahraei, R.; Food Chem., 173, 266–273, 2015.
[6] Chen, S.-Y.; Chang, C.-N.; Li, C.-L.; Jane Tsai, S.-J.; Anal. Chim. Acta, 550, 156–163, 2005.
[7] Peña-Vázquez, E.; Villanueva-Alonso, J.; Bermejo-Barrera, P.; J. Anal. At. Spectrom., 22, 642–649, 2007.
[8] Wälle, M.; Koch, J.; Günther, D.; J. Anal. At. Spectrom., 23, 1285–1289, 2008.
[9] Rastegarzadeh, S.; Rezaei, V.; Sens. Actuators B: Chem., 129, 327–331, 2008.
[10] Gumus, G.; Filik, H.; Demirata, B.; Anal. Chim. Acta, 547, 138–143, 2005.
[11] Patnaik, P.; “Dean's Analytical chemistry Handbook”, 2nd Edition, McGraw-Hill, USA, 6.34, 2004.
[12] Marczenko, Z.; Blacerzak, M.; “Separation, Preconcentration and Spectrophotometry in Inorganic Analysis”, 1st Edition, Elsevier, Netherlands, 467– 470, 2000.
[13] Ghaedi, M.; Niknam, K.; Shokrollahi, A.; Niknam, E.; Rajabi, H.R.; Soylak, M.; J. Hazard. Mater., 155, 121–127, 2008.
[14] Ghaedi, M.; Niknam, K.; Shokrollahi, A.; Niknam, E.; Ghaedi, H.; Soylak, M.; J. Hazard. Mater., 158, 131–136, 2008.
[15] Khajeh, M.; J. Hazard. Mater., 172, 385–389, 2009.
[16] Zhu, X.; Chang, X.; Cui, Y.; Zou, X.; Yang, D.; Hu, Z.; Microchem. J., 86, 189–194, 2007.
[17] Hajialigol, S.; Taher, M.A.; Malekpour, A.; J. AOAC Int., 91, 1446–1452, 2008.
[18] Mostafavi, A.; Afzali, D.; Taher, M.A.; Anal. Sci., 22, 849–853, 2006.
[19] Kagaya, S.; Maeba, E.; Inoue, Y.; Kamichatani, W.; Kajiwara, T.; Yanai, H.; Saito, M.; Tohda, K.; Talanta, 79, 146–152, 2009.
[20] Tuzen, M.; Saygi, K.O.; Soylak, M.M.; J. Hazard. Mater., 152, 632–639, 2008.
[21] Karimi, M.A.; Mohammadi, S.Z.; Mohadesi, A.; Hatefi-Mehrjardi, A.; Mazloum-Ardakani, M.; Sotudehnia Korani, L.; Askarpour Kabir, A.; Sci. Iran. F, 18, 790–796, 2011.
[22] Bagheri, A.; Behbahani, M.; Amini, M.M.; Sadeghi, O.; Tootoonchi, A.; Dahaghi, Z.; Microchim. Acta, 178, 261–268, 2012.
[23] Karim, M.A.; Hatefi-Mehrjardi, A.; Askarpour Kabir, A.; Croat. Chem. Acta, 87, 129–136, 2014.
[24] [24] Wang, Y.; Luo, X.; Tang, J.; Hu, X.; Xu, Q.; Yang, C.; Anal. Chim. Acta, 713, 92– 96, 2012.
[25] Sun, L.; Zhang, C.; Chen, L.; Liu, J.; Jin, H.; Xu, H.; Ding, L.; Anal. Chim. Acta, 638, 162–168, 2009.
[26] Karatapanis, A.E.; Fiamegos, Y.; Stalikas, C.D.; Talanta, 84, 834–839, 2011.
[27] Zhai, Y.; Duan, S.; He, Q.; Yang, X.; Han, Q.; Microchim. Acta, 169, 353–360, 2010.
[28] Bruno, T.J.; Svoronos, P.D.N.; Handbook of basic tables for chemical analysis, 2nd Edition, CRC Press, USA, 387- 401, 2003.
[29] Tan, I.A.W.; Ahmad, A.L.; Hameed, B.H.; J. Hazard. Mater., 164, 473–482, 2009.
[30] Emadi, M.; Shams, E.; J. Iran Chem. Soc., 10, 325–332, 2013.
[31] Hao, Y.M.; Chen, M.; Hu, Z.B.; J. Hazard. Mater., 184, 392–399, 2010.
[32] Sadeghi-Kiakhani, M.; Arami, M.; Gharanjig, K.; J. Environ. Chem. Eng., 1, 406–415, 2013.
[33] Rahmani, A.; Zavvar Mousavi, H.; Fazli, M.; Desalination, 253, 94–100, 2010.
[34] Foo, K.Y.; Hameed, B.H.; Chem. Eng. J., 156, 2–10, 2010.