تهیه‌ی نانو ذرات هم‌بسپار و به‌کارگیری آن به‌عنوان حامل برای بررسی رهایش داروی آکاربوز

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار شیمی آلی، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 کارشناسی ارشد فیتوشیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

در این کار پژوهشی نخست هم‌بسپارهای پایه متاکریلات که دارای مایع یونی متیل ایمیدازولیم هستند، از واکنش کلرواتیل متاکریلات و متیل ایمیدازول تکپار مایع یونی تهیه شد. و سپس بسپارش رادیکالی این تکپار با تکپار متاکریلیک اسید با نسبت‌های متفاوت در حضور و بدون حضور عامل پیونددهنده عرضی یعنی بیس آکریلامید انجام شد. درصد پیونددهنده به ترتیب سه و پنج درصد بوده و نسبت تکپارها در هم‌بسپارها 1:1 و 3:1 انتخاب شدند. در مرحله بعد داروی آکاربوز بر روی هم‌بسپارهای سنتز شده بارگیری شد. سپس هم‌بسپارهای حاوی دارو تحت فرایند خشک‌کردن انجمادی قرار گرفت درنهایت هم‌بسپارهای حاوی نانو ذرات مربوطه تهیه شد. که در مرحله بعد آزادسازی داروی آکاربوز از این حامل نانو در دو محیط مشابه روده و معده موردبررسی قرار گرفت. درصد آزادسازی دارو در محیط مشابه روده نسبت به معده بیشتر بوده که از نقطه‌نظر دارورسانی می‌تواند دارای اهمیت باشد.

کلیدواژه‌ها


[1] J. Tan, Z.D. Liu, Y.C. Lu, J.H. Xu, G.S. Luo, Process intensification of H2O2 extraction using gas–liquid–liquid microdispersion system,The Journal of Separation and Purification Technology, 2011, Volume 80, Issue 2, Pages 225-234
[2] Charles S. Brunner, Senior Consultant, Challenges and Opportunities in Emerging Drug Delivery Technologies, product genesis, 2004,Volume70,Pages 1-5.
[3] Martin, F. J., Microfabricated Drug Delivery Systems: Concepts to Improve Clinical BenefitBiomedical Microdevices, Kluwer Academic Publishers, 2001, Volume 97,pp.77 – 82.
[4] Mullin, R, Priming the Pipeline, Chemical and Engineering News, 2004,, Volume 82, Number 07, pp. 23-36.
[5] Henry, C. M., Synthetic Receptors Pull Molecules into Cells, Chemical and Engineering News, 2003, Volume 81, Number 34, pp.38.
[6] Bunichiro Yamada, Per B. Zetterlund, Eriko Sato, Utility of propenyl groups in free radical polymerization: Effects of steric hindrance on formation and reaction behavior as versatile intermediates,Progress in Polymer Science, 2006, Volume 31, Issue 10, Pages 835-877.
[7] KhutoryanskiyVV.Hydrogen-bonded inter polymer complexes as materials for pharmaceutical applications. Int J Pharm 2007;334(1-2):15-26. 10.1016/j.ijpharm.2007.01.037
[8] [8] Abd El-Rehim HA, Hegazy ESA, Hamed AA, Swilem AE. Controlling the size and swellability of stimuli-responsive polyvinylpyrrolidone–poly (acrylic acid) nanogels synthesized by gamma radiation-induced template polymerization. Eur Polym J 2013;49(3):601-12. doi: 10.1016/j.eurpolymj.2012.12.002
[9] Eskandani M, Hamishehkar H, Ezzati Nazhad Dolatabadi J. Cyto/Genotoxicity study of polyoxyethylene (20) sorbitan monolaurate (tween 20). DNA Cell Biol 2013;32(9):498-503. doi: 10.1089/dna.2013.2059
[10] Xiao XC, Chu LY, Chen WM, Zhu JH. Monodispersed thermoresponsive hydrogel microspheres with a volume phase transition driven by hydrogen bonding. Polymer 2005;46(9):3199-209. doi: 10.1016/j.polymer.2005.01.075
[11] Yallapu MM, Jaggi M, Chauhan SC. Design and engineering of nanogels for cancer treatment. Drug Discov Today 2011;16(9-10):457-63. doi: 10.1016/j.drudis.2011.03.004
[12] White, J. W. The pharmacological reduction of blood glucose in patients with type-2 diabetes mellitus
[13] Foster, D. W., Diabetes Mellitus, In Harrison's Principles of Internal Medicine 14th edition, (Isselbacher, K.J., Braunwald, E., Wilson, J.D., Martin, J.B., Fauci, A.S. and Kasper, D.L., eds)
[14] McGraw-HillInc (Health Professions Division), 1998, pp 2060-2080.
[15] Eskandani M, Nazemiyeh H. Self-reporter shikonin-Act-loaded solid lipid nanoparticle: formulation, physicochemical characterization and geno/cytotoxicity evaluation. Eur J Pharm Sci 2014;59:49-57. doi: 10.1016/j.ejps.2014.04.009
[16] P. Srinivas T. Sumapriya. Exemestane loaded polymeric nanoparticles for oral delivery. Int. J. Nano Dimens. 5(6): 539-548 (Special Issue) 2014 ISSN: 2008-8868
[17] Burc Y., Erem B., I˙mran V., Murat S. U., (2010), Alternative oral exemestane formulation: Improved dissolution and permeation Int. J. of Pharm. 398: 137–145.
[18] Naik J.B., Mokale V.J., (2012), Formulation and evaluation of Repaglinide nanoparticles as a sustained release carriers. Novel Science. Int. J. of Pharmac. Sci. 1: 259-266.
[19] Prakash B., Hariom U., Sajeev Ch., (2011), Brimonidine Tartrate–Eudragit Long-Acting Nanoparticles: Formulation, Optimization, In Vitro and In Vivo Evaluation. AAPS Pharm. Sci. Tech. 12: 1087–1101.
[20] I Bwatanglang; F Mohammad; NA Jusof. J Chem Pharm Res.,2014, 6(11), 821-844.
[21] I Fratoddi; I Venditti; C Cametti; C Palocci; L Chronopoulou; M Marino; F Acconcia; MV Russo. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2012, 93, 59-66.
[22] D Georgieva; B Kostova; S Ivanova; D Rachev; V Tzankova; M Kondeva-Burdina; D Christova. J Pharm Sci., 2014, 103(8), 2406-2413.
[23] Yao RS, You QD, Liu PJ, Xu YF. Synthesis and pH-induced phase transition behavior of PAA/PVA nanogels in aqueous media. J Appl Polym Sci 2009;111(1):358-62. doi: 10.1002/app.29078
[24] Sudre G, Tran Y, Creton C, Hourdet D. pH/Temperature control of interpolymer complexation between poly(acrylic acid) and weak polybases in aqueous solutions. Polymer 2012;53(2):379-85. doi: 10.1016/j.polymer.2011.11.055
[25] Argentiere S, Blasi L, Ciccarella G, Barbarella G, Cingolani R, Gigli G. Nanogels of poly(acrylic acid): Uptake and release behavior with fluorescent oligothiophene-labeled bovine serum albumin. J Appl Polym Sci 2010;116(5):2808-15. doi: 10.1002/app.31691