تهیه و استفاده از گرافن اکسید به‌منظور حذف رنگینه‌ی راکتیو قرمز ۱۹۵ و راکتیو آبی ۱۹ از محیط‌های آبی

نویسندگان

1 استادیار شیمی تجزیه، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 استادیار شیمی تجزیه، دانشگاه پیام نور، قزوین، ایران

چکیده

امروزه رشد روزافزون فعالیت‌های صنعتی، باعث ورود مقادیر زیادی از آلاینده‌ها به منابع آب شده است. از جمله آلاینده‌ها می‌توان به مواد رنگ‌زا که در پساب صنایع نساجی فراوان یافت می‌شود، اشاره کرد. با توجه به سمی بودن این آلاینده‌ها، حذف آن‌ها از منابع آب ضروری است. در این پژوهش، نانوجاذب گرافن‌اکسید تهیه شده و کارایی آن به‌منظور حذف دو رنگ‌زای راکتیو آنیونی، راکتیو قرمز ۱۹۵ و راکتیو آبی ۱۹ به‌عنوان ترکیبات مدل از محیط‌های آبی موردبررسی قرار گرفته است و عامل‌های متفاوت مانند pH محلول، زمان تماس جاذب با محلول رنگ‌زا و جرم جاذب بر بازده جذب بهینه شدند. همچنین مدل سینتیکی و هم‌دماهای فرایند جذب موردمطالعه قرار گرفت. نتیجه‌های به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که سینتیک واکنش جذب هر دو رنگ‌زا از مدل شبه مرتبه‌ی دوم پیروی می‌کند فرایند جذب راکتیو قرمز ۱۹۵ از مدل تمکین پیروی می‌کند درحالی‌که فرایند جذب راکتیو آبی ۱۹ تطابق خوبی با به هم‌دما لانگمویر دارد.

کلیدواژه‌ها


[1] پورصابری، طاهره; حسنی سعدی، مصطفی; پژوهشگاه صنعت نفت تهران، مجله‌ی مطالعات در دنیای رنگ، شماره 2،
ص 42، 1390
[2] Modirshahla, N.; Behnajady, M.A.; Ghanbary, F.; Dyes Pigm., 73, 305-310, 2007.
[3] Dreyer, D.R., Park, S., Bielawski, C.W.; Chem. Soci. Reviews, 39, 228-240, 2010.
[4] Xu, J., Lv, H., Yang, S.T.; Reviews Inorg. Chem., 33, 139-160, 2013.
[5] Ramesha, G.K.; Vijaya Kumara, A.; Muralidhara, H.B.; Sampath, S.; J. Colloid Interface Sci., 361, 270-277, 2011.
[6] Debnath, S.; Maity, A.; Pillay, K.; J. Environ. Chem. Engin., 2, 260-272, 2014.
[7] Ayazi, Z.; Monsef Khoshhesab, Z.; Norouzi, S.; Desal. Water Treat., (2016) DOI: 10.1080/19443994.2016.1157705.
[8] Freeman, S. H.; Sokolwaska, J.; Progr. Colour., 29, 8-22, 1999.
[9] Cockett S. R.; Hilton, K. A.; The dyeing of cellulosic fibers and related processes, London: Hill, 1961.
[10] Renfrew, H.; Reactive dyes for textile fibers. Society of Dyers and Colorists, West Yorkshire, 1999.
[11] Soleimani-Gorgani, A.; Taylor, J. A.; Progr. Color, Color. Coatings, 4, 7-14, 2011.
[12] Soleimani-Gorgani, A.; Taylor, J. A.; Dyes Pigm., 68, 109-117, 2006.
[13] Biolchi, F.; Kawabata, A.; Taylor, J. A.; Color. Technol., 122, 153-156, 2006.
[14] Dursun, A. Y.; Tepe, O.; J. Hazard. Mater., 194, 303-311, 2011.
[15] Siddique, M.; Robina, F.; Ashraf, S.; J. Chem. Soci., 33, 284-293, 2011.
[16] Omidinia, E.; Shadjou, N.; Hasanzadeh, M.; Mater. Sci. Engin. C, 226, 189-197, 2013.
[17] Kyzas, G. Z.; Travlou, N. A.; Kalogirou, O.; Materials, 6, 1360-1376, 2013.
[18] Alexander, L., Klug, H.P.; J. Appl. Phys., 21, 137-142, 1950.
[19] Dikin, D.A., Stankovich, S., Zimney, E.J., Piner, R.D., Dommett, G.H.B., Evmenenco, G., Nguyen, S.T., Ruoff, R.S.; Nature, 448, 457-460, 2007.
[20] Deng, J. H.; Zhang, X. R.; Zeng, G. M.; Chem. Engin. J., 226, 189-200, 2013.
[21] Okubo, M.; Ichikawa, K.; Tsujihiro M.; He, Y.; Colloid Polym. Sci., 268, 791-796, 1990.
[22] Lagergren, S.; Handlingar, 24, 1-39, 1898.
[23] Rengaraj, S.; Kim, Y.; Joo, C. K.; Yi, J.; J. Colloid Interface Sci., 273, 14-21, 2004.
[24] Freundlich, H. M.; J. Phys. Chem., 57, 385-470, 1906.
[25] Langmuir, I.; J. Amer. Chem. Soc., 38, 2221-2295, 1916.
[26] Temkin, M.J., Pyzhev, V.; Acta Physiochim., 12, 217–222, 1940.