به‌کارگیری پرکننده‌های بر پایه ارتو سیلیکات در ساخت آمیزه‌های لاستیکی تایر خودرو به‌منظور کاهش پدیده حرارت

نویسندگان

1 کارشناس ارشد شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد شیمی آلی، گروه شیمی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار شیمی کاربردی، گروه شیمی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اثرات مخرب دوده به‌عنوان پرکننده غالب در آمیزه‌های لاستیکی بر روی محیط‌زیست و همچنین افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی در تایرهای ساخته شده با این پرکننده، در این پژوهش از پرکننده معدنی با پایه سیلیکاتی که از معادن داخل ایران به دست آمد به‌عنوان جایگزین بخشی از دوده (30%) استفاده شد. اندازه ذرات بر اساس روش تفرق دینامیک نور (DLS) اندازه‌گیری و به‌منظور بررسی گروه‌های عاملی پرکننده معدنی روش IR (فروسرخ) به کار گرفته شد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهند که ویژگی‌های رئولوژی آمیزه‌های پرشده با پرکننده معدنی بر پایه سیلیکاتی از شرایط خوبی در مقایسه با آمیزه مرجع برخوردارند. اما نکته قابل‌توجه که از روی نمودار DMTA (آنالیز حرارتی مکانیکی و دینامیکی) به دست می‌آید، افت قابل‌توجه tanδ (ضریب اتلاف) در دمای C° ۷۰ مربوط به آمیزه پرشده با پرکننده معدنی در مقایسه با آمیزه مرجع (پرشده با دوده) است که بیانگر کاهش حرارت اندوزی در آمیزه با tanδ کوچک‌تر (آمیزه پرشده با پرکننده سیلیکاتی) است. به‌بیان‌دیگر، تایرهای ساخته شده با این پرکننده به دلیل حرارت اندوزی پایین‌تر مصرف سوخت کمتری را خواهند داشت.

کلیدواژه‌ها


[1] Tavakoli,M.;Keshavarzi, M.R.;Iranian Rubber magazine, 18, 33-41,2014
[2] Ghoreishy M.H.R, Soltani.S.and Etemadi A.H, Iran J Polym Sci Technol., 23(3), 247-254, 2010
[3] Chakraborty, S.K.; Sabharwal, S.; Das, p.k.; sarma, k.s.; manjula, A.; J. Appl. Poly.Sci, 122, 3227-3236, 2011
[4] Chen, C.; Liu, P.; Lu, C.; Chem.Eng. J. 144, 509-513, 2008
[5] Hafezi, M.K.; Nouri, S.; Ziaei, F.; Azim, H.R.; J.Elastomers and Plastics, 39, 151-163, 2007
[6] Shiva M and Atashi H, Iran J Polym Sci Technol., 187-201, 2010
[7] Wang M J,Wolf S and Donnet J B, Rub Chem Technol.,559-579,1991
[8] Evstratov, V.; Reznikovski, M.; Smirnova,L.; Sakhhinovabi, N.; ’The mechanism of wear of tread rubbers,’ Abrasion of rubber, Maclaren, London, 45-63, 1967.
[9] Fukahori, Y.; Yamazaki, H.; Wear, 171, 195-202, 1994
[10] Ramlee, N.A.; Ratnam, C.T.; Alias, N.H.; Rahman, M.F.A.; International Journal of Science, 6, 24-30, 2014
[11] Siqingaowa, z.; Garidi, Y.H.; Front Chem.China, 277-280,2006
[12] Ratnam, C.; Zaman,K.; Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms,152, 335-342, 1999.
[13] Ratnam, C.T.; Nasir, M.; Baharin, A.;Zaman,K.; Journal of applied polymer sciens, 81, 1914-1925, 2001.
[14] Karim, J.; Ahmad, A.; Abdullah, I.; Dahlan, H.; Journal of sol-gel science and technology, 62,7-12, 2012.
[15] Jon, N.; Abdullah, I.; Othaman, R.; Sains Malasysiana, 42,469-473,2013.
[16] Jowdar, E.; Beheshty, M.; Atai, M.; Science and Technology, 24, 83-92,2011.
[17] Pham T H, Hanafi I and Azanam S H, Polym Testing.,539-544,2001.
[18] Wolf S and Wang M.J, Rub Chem Technol., 329-342,1992
[19] Yu,X.; Meng, D.;Liu, C.; He, X.; Wang, Y.; Xie,J.; Mater.Lett.86,112-114,2012.
[20] Li,c.;Yu,z.; Fang,S.;Wang,H.;Gui,Y.;Xu,J.; J.ALLOY COMPD.475,718-722,2009.
[21] Gatti L, Tire Technol Int.; 39-45,2001.
[22] Bice J A.E.,Paktar S.D and Okel T.A, Rub World., 58-67,1997
[23] Rattanasom N, Saowapark T and Deeprasertkul C,Polym Test., 367-377,2007
[24] Brown R, Marcel Dekker. Inc., Polymer Testing, 171-223,1999.
[25] Choi S-S, Polym Test., 21,201-208., 2002.
[26] Gent, A.; Rubber chemistry and technology,62, 750-756, 2008
[27] Marzocca, A.; J. Erupean Polymer, 43,2682-2689,2007
[28] یداللهی، ا. "بررسی خواص مکانیکی و دینامیکی و اتلاف انرژی در آمیزه‌های رویه تایر با دوپرکننده دوده و سیلیکا ". اولین همایش ملی تکنولو ژی های نوین در شیمی،1393