اندازه‌گیری افلوکساسین با روش میکرواستخراج امولسیون‌سازی به کمک امواج فراصوت به‌وسیله دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد شیمی تجزیه، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 استادیار شیمی تجزیه، گروه شیمی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

چکیده

در این پژوهش، یک روش ساده و سریع برای اندازه‌گیری افلوکساسین توسعه داده شده است. افلوکساسین آنتی‌بیوتیکی است که برای درمان عفونت‌های باکتریایی استفاده می‌شود. روش میکرواستخراج امولسیون‌سازی به کمک امواج فراصوت (USAEME) بر اساس به‌کارگیری حلال‌های آلی سنگین‌تر از آب به همراه تجزیه با دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) برای اندازه‌گیری افلوکساسین استفاده شد. به این منظور، µl 150 حلال کلروفرم به‌عنوان حلال استخراجی به‌آرامی به داخل ظرف سانتریفوژ که حاوی ml 10 نمونه آبی بود، در داخل حمام التراسونیک تزریق شد. امولسیون تشکیل شده در فاز آبی به‌وسیله سانتریفوژ با سرعت 5000 دور بر دقیقه از فاز آبی جدا شده و µl 20 از فاز آلی جدا شده که حاوی افلوکساسین استخراج شده بود، برای تجزیه به دستگاه HPLC مجهز به آشکارساز UV/Vis در طول‌موج nm 290، تزریق شد. عامل‌های مؤثر بر فرایند میکرواستخراج USAEME مانند نوع و حجم حلال استخراجی مورد بهینه‌سازی قرار گرفتند. در شرایط بهینه به‌دست آمده، منحنی کالیبراسیون در گستره 10 تا µg l-1 1000 خطی شد. حد تشخیص (LOD) و حد اندازه‌گیری کمی (LOQ) به ترتیب µg l-1 7 و 23 و عامل پیش تغلیظ 27 به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


[1] محتشمی، رضا؛ “داروهای ژنریک ایران و دسته‌بندی داروها”، انتشارات آثار سبحان، ایران، چاپ هفتم، صفحه‌ی 155، 1395.
[2] Fabre D, Bressolle F, Kinowski, JM, Bouvet O, Paganin F, Galtier M. J. Pharm. Biomed. Anal., 12, 1463-1469, 1994. 146
[3] Macek J, Ptacek. P. J. Chromatogr. B 673, 316-319, 2007.
[4] Cheng GW, Wu HL, Huang YL. Anal. Chim. Acta 616, 230-234, 2008.
[5] Lillenberg M, Yurchenko, S., Kipper, K., Herodes, K., Pihl, V., Sepp, K., Lohmus, R., Nei, L.; J. Chromatogr. A 1216, 5949–5954, 2009.
[6] See, K.L., Elbashir, A.A., Saad, B., Alia, A.S.M., Aboul-Enein, H.Y.; Biomed. Chromatogr. 23, 1283–1290, 2009.
[7] Xie, H.Y., Wang, Z.R., Fu, Z.F.; J. Pharma. Anal. 4, 412-416, 2014.
[8] Horstkötter, C., Blaschke, G.; J. Chromatogr. B 754, 169-178, 2001.
[9] Byrro, R.M.D., de Oliveira Fulgencio, G., da Silva Cunha, A., Cesar, I.C., Cellini, P.R., Pianetti, G.A.; J. Pharma. Biomed. Anal. 70 544-548, 2012.
[10] Regueiro, J., Llompart, M., Garcia-Jares, C., Garcia-Monteagudo, J.C., Cela, R.; J. Chromatogr. A 1190, 27-38, 2008.
[11] Saleh, A., Yamini, Y., Faraji,.M, Rezaee, M., Ghambarian. M.; J. Chromatogr. A. 1216, 6673, 2009.
[12] Aghamohammadi M., Shahdousti, P., Harooni, B.; Microchem. J. 124, 188, 2016.
[13] Shahdousti, P., Aghamohammadi, M., Seidi, Sh., Harooni, B., Kalhor. H.; J. Iran. Chem. Soc. 12, 1757, 2015.
[14] Aghamohammadi, M., Faraji, M., Shahdousti, P., Kalhor, H., Saleh. A.; Phytochem. Anal. 26, 209, 2015.
[15] Lide D.R.; “CRC Handbook of Chemistry and Physics”, CRC Press, USA; 84th ed. CH 3:4-572, 2004.
[16] Rostagno, M.A., Prado, J.M.; “Natural Product Extraction: Principles and Applications”, Royal Society of Chemistry, UK; 89-112, 2013.
[17] Annunziata, A., Constantino, L., D’Errico, G., Paduano, L., Vitagliano, V.; J. Colloid Interface Sci. 216, 1999, 16.
[18] Zhao, T., Guan, X., Tang, W., Ma, Y., Zhang, H.; Anal. Chim. Acta. 853, 2015, 668.
[19] Yan, H., Wang, H., Qin, X., Liu, B., Du, J.; J. Pharma. Biomed. Anal. 54, 2011, 53.
[20] Manbohi, A., Ahmadi, S. H.; Anal. Chim. Acta. 885, 2015,114.
[21] Xia, Q., Yang, Y., Liu, M.; Spectrochim. Acta: Mol. Biomol. Spectrosc. 96, 2012, 358.
[22] Gao, W., Chen, G., Chen, Y., Zhang, X., Yin, Y., Hu, Z.; J. Chromatogr. B 879, 2011, 291.