استفاده از میکرو استخراج مایع- مایع درون سرنگ برای پیش‌تغلیظ و استخراج نفتالن سولفونات‌ها از آب دریا و تعیین آن‌ها به روش طیف‌نورسنجی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار شیمی تجزیه، گروه شیمی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران

2 استاد شیمی تجزیه، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی دریا، گروه شیمی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران

چکیده

در این پژوهش، یک روش حساس و کم‌هزینه برای تعیین سریع مقدار نفتالن سولفونات‌ها در آب دریا ارائه شده است. نخست به‌وسیله واکنش با تترابوتیل آمونیم این ترکیبات به‌صورت زوج یون درآورده شدند، سپس با 250 میکرولیتر تولوئن در حضور 500 میکرولیتر متانول به‌عنوان حلال پخشی و با استفاده از روش میکرواستخراج مایع- مایع درون سرنگ استخراج، به‌طور هم‌زمان تغلیظ شدند. اندازه‌گیری غلظت آن‌ها با طیف‌نورسنج مجهز به میکروکووت در طول‌موج 230 نانومتر در برابر محلول‌های استاندارد انجام پذیرفت. عامل‌هایی که روی کارایی استخراج اثر می‌گذارند از قبیل pH، نوع و حجم حلال استخراجی و پخشی و مقدار تترابوتیل آمونیم (عامل زوج یون) بررسی و بهینه شدند. تحت شرایط بهینه، عامل تغلیظ برای 1- نفتالن سولفونات 142 و گستره دینامیکی خطی روش برای این آنالیت 0/1 تا 0/75 میکروگرم بر لیتر به دست آمد. حد تشخیص روش برای این ترکیب 30/0 میکروگرم بر لیتر محاسبه شد. بازیابی نسبی کل نفتالن سولفونات‌ها از آب دریا با افزودن 20 میکروگرم بر لیتر از آن‌ها، بین 6/87 تا 5/98 درصد به‌دست آمد. روش پیشنهادی به‌طور موفقیت‌آمیزی برای تعیین نفتالن سولفونات کل از آب دریای خلیج چابهار به‌کار رفت.

کلیدواژه‌ها


[1] Hashemi, S.H.; Kaykhaii, M.; Tabehzar, F.; J. Iran Chem Soc. 13, 733-741, 2016.
[2] Caro, E.; Marcé, R.M.; Cormack, P.A.G.; Sherrington, D.C.; Borrull, F.; J. Chromatogr. A 1047, 175-180, 2004.
[3] Nottebohm, M.; Licha, T.; J. Chromatogr. Sci. 50, 477-481, 2012.
[4] Olmez -Hanci, T.; Kartal, Z.; Arslan-Alaton, İ.; J. Environ. Manage. 99, 44-51, 2012.
[5] Gianotti, V.; Gosetti, F.; Polati, S.; Gennaro, M.C.; Chemosphere 67, 1993-1999, 2007
[6] Gimeno, R.A.; Beltrán, J.L.; Marcé, R.M.; Borrull, F.; J. Chromatogr. A 890, 289-294, 2000.
[7] Olmez-Hanci, T.; Arslan-Alaton, I.; Orhon, D.; Karahan, O.; Cokgor, E.U.; Insel, G.;
Bioresour. Technol. 102, 5589-5595, 2011.
[8] Lange, F.; Furrer, R.; Brauch, H.; Polar
Aromatic Sulfonates and Their Relevance to Waterworks: RIWA 2000.
[9] Hashemi, S.H.; Kaykhaii M.; Tabehzar, F.; J. Chil. Chem. Soc. Accepted for publication.
[10] Kim, I.S.; Sasinos, F.I.; Rishi, D.K.;
Stephens, R.D.; Brown, M.A.; J. Chromatogr. A 589, 177-183, 1991.
[11] Liu, C.H.; Ding, W.H.; J. Chin. Chem. Soc. 49, 349-354, 2002.
[12] Liu, C.H.; Ding, W. H.; J. Chromatogr. A 926, 341-346, 2001.
[13] رحمانی، ماشاءالله؛ کیخوائی، مسعود؛ نشریه پژوهش‌های کاربردی در شیمی، شماره 4، صفحه‌ی 25 تا 33، 1392.
[14] Kaykhaii, M.; Sargazi, M.; Spectrochim. Acta A Mol. Biomol. Spectrosc. 121, 173-179, 2014.
[15] Cruz-Vera, M.; Lucena, R.; Cardena, S.; Valcarcel, M.; J. Chromatogr. A 1216, 6459-6465, 2009.
[16] Gonzalez, A.; Avivar, J.; Cerdà, V., J.
Chromatogr. A 1413, 1-8, 2015.
[17] Suarez, R.; Horstkotte, B.; Duarte C.M.; Cerdà, V.; Anal. Chem. 84, 9462-9469, 2012.
[18] Hashemi, S.H.; Kaykhaii, M.; Crit. Rev. Anal. Chem. 19, 1-11, 2016.