تهیه حسگر الکتروشیمیایی بر پایه خمیر کربن اصلاح‌شده با استیل فروسن برای اندازه‌گیری D-پنیسیل آمین

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار شیمی تجزیه، گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم‌شهر، قائم‌شهر، ایران

2 کارشناسی ارشد شیمی تجزیه، گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم‌شهر، قائم‌شهر، ایران

چکیده

در کار حاضر، یک حسگر الکتروشیمیایی برای D-پنیسیل آمین به‌وسیله خمیر کربن اصلاح‌شده با استیل فروسن تهیه شد. برای نخستین بار رفتار الکتروشیمیایی D-پنیسیل آمین در سطح الکترود خمیر کربن اصلاح‌شده با استیل فروسن به کمک روش ولتامتری چرخه‌ای و کرونوآمپرومتری بررسی شد. نتیجه‌های تجربی بیانگر آن است که الکترود اصلاح‌شده، اثرات الکتروکاتالیستی روی اکسایش D-پنیسیل آمین دارد و در نتیجه با افزایش مشخصی در پاسخ جریان دماغه آندی همراه است. تحت شرایط بهینه، جریان دماغه آندی وابستگی خطی خوبی نسبت به غلظت D-پنیسیل آمین در گستره غلظتی 0/07 تا 1 میلی‌مولار و 0/002 تا 0/022 میلی‌مولار به ترتیب به کمک روش ولتامتری چرخه‌ای و آمپرومتری نشان داد. حد آشکارسازی (3 برابر انحراف استاندارد) نیز برابر با 0/05 و 0/001 میلی‌مولار محاسبه شد. برخی عامل سینتیکی مانند ثابت سرعت کاتالیستی محاسبه شد (k برابر با cm3 mol-1 s-1 2/88). سادگی، ارزانی، حساسیت بالا، تکرارپذیری خوب الکترود همراه با حد تشخیص پایین از جمله ویژگی‌های برجسته این الکترود است.

کلیدواژه‌ها


[1] Chong, C.R.; Auld, D.S.; Biochem., 39, 7580-7588, 2000.
[2] Cervantes, G.; Moreno, V.; Molins, E.; Quiros, M.; Polyhedron, 17, 3343-3350, 1998.
[3] Klein, D.; Lichtmannegger, J.; Heinzmann, U.; Summer, K.H.; J. Hepatol, 32, 193-201, 2000.
[4] Preedy, V.R.; Wassif, W.S.; Baldwin, D.; Jones, J.; Falkous, G.; Marway, J.S.; Mantle, D.; Scout, D.L.; Int. J. Biochem. Cell Biol., 33, 1013-1026, 2001.
[5] Committee of Chinese Pharmacopoeia (2005) Chinese pharmacopoeia (Part II). Chemical Industry Press, Beijing.
[6] Al-Majed, A.A.; J. Pharm. Biomed. Anal., 21, 827-833, 1999.
[7] Ruiz, T.P.; Martinez-Lozano, C.; Tomas, V.; de Cardona, C.S.; J. Pharm. Biomed. Anal., 15, 33-38, 1996.
[8] Al-Majed, A.A.; Anal. Chim. Acta, 408, 169-175, 2000.
[9] Zhang, Z.; Baeyens, W.R.G.; Zhano, X.; Weken, G.V.D.; Anal. Chim. Acta, 347, 325-328, 1997.
[10] Suliman, F.E.O.; Al-Lawati, H.A.J.; Al-Kindy, A.M.Z.; Nour, I.E.M.; Salama, S.B.; Talanta, 61, 221-231, 2003.
[11] Corominas, B.G.T.; Pferzschner, J.; Icardo, M.C.; Zamora, L.L.; Calatayud, J.M.; J. Pharm. Biomed. Anal., 39, 281-284, 2005.
[12] Yusof, M.; Neal, R.; Aykin, N.; Ercal, N.; Biomed. Chromatogr., 14, 535-540, 2000.
[13] Saracino, M.A.; Cannistraci, C.; Bugamelli, F.; Morganti, E.; Neri, I.; Balestri, R.; Patrizi, A.; Raggi, M.A.; Talanta, 103, 355-360, 2013.
[14] Yang, X.; Yuan, H.; Wang, C.; Su, X.; Hu, L.; Xiao, D.; J. Pharm. Biomed. Anal., 45, 362-366, 2007.
[15] Zinellu, A.; Carru, C.; Sotgia, S.; Deiana, L.; J. Chromatogr. B, 803, 299-304, 2004.
[16] Chwatko, G.; Bald, E.; Talanta, 52, 509-515, 2000.
[17] Favaro, G.; Fiorani, M.; Anal. Chim. Acta, 332, 249-255, 1996.
[18] Martin, R.S.; Gawron, A.J.; Fogarty, B.A.; Regan, F.B.; Dempsey, E.; Lunte, S.M.; Analyst, 126, 277-280, 2001.
[19] Shahrokhian, S.; Sauri, A.; Khajehsharifi, H.; J. Electroanal. Chem., 565, 95-101, 2004.
[20] Torriero, A.A.J.; Salinas, E.; Marchevsky, E.J.; Raba, J.; Silber, J.J.; Anal. Chim. Acta, 580, 136-142, 2006.
[21] Owen Jr, C.A.; Randall, R.V.; Goldstein, N.P.; Am. J. Physiol., 228, 88-91, 1975.
[22] Raoof, J.B.; Ojani, R.; Chekin, F.; Electroanalysis, 19, 1883-1889, 2007.
[23] Raoof, J.B.; Ojani, R.; Majidian, M.; Chekin, F.; J. Appl. Electrochem., 39, 799-805, 2009.
[24] Fouladgar, M.; Int. J. Electrochem. Sci., 6, 705-716, 2011.
[25] Raoof, J.B.; Ojani, R.; Beitollah,i H.; Hossienzadeh, R.; Electroanalysis, 18, 1193-1201, 2006.
[26] Ensafi, A.A.; Khoddami, E.; Karimi-Maleh, H.; Int. J. Electrochem. Sci., 6, 2596-2608, 2011.
[27] Ojani, R.; Raoof, J.B.; Norouzi, B.; Electroanalysis, 20, 1378-1382, 2008.
[28] Bard, A. J.; Faulkner, L.R.; "Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications", John Wiely & Sons, 2001.
[29] Torriero, A.A.J.; Piola, H.D.; Martinez, N.A.; Panini, N.V.; Raba, J.; Silber, J.J.; Talanta, 71, 1198-1204, 2007.
[30] Khalilzadeh, B.; Hasanzadeh, M.; Sanati, S.; Saghatforoush, L.; Shadjou, N.; Ezzati Nazhad Dolatabadi, J.; Sheikhzadeh, P.; Int. J. Electrochem. Sci., 6, 4164-4175, 2011.
[31] Li, B.L.; Luo, J.H.; Luo, H.Q.; Li, N.B.; Sens. Actuators B, 186, 96-102, 2013.