مطالعه اثر فلز طلا به‌عنوان ارتقادهنده برای افزایش ویژگی فوتوکاتالیستی نیم‌رسانای مس (I) اکسید

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش، نانوذرات مس (I) اکسید با استفاده از مس استات به‌عنوان پیش ساز به روش فوق اشباع سنتز شد. به‌منظور افزایش ویژگی فوتوکاتالیستی Au بر روی نانوذرات Cu2O به روش تلقیح مرطوب بارگذاری شد و با استفاده از روش‌های پراش پرتو XRD) X)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و تجزیه عنصری به روش EDX مورد مشخصه یابی قرار گرفت. تخریب فوتوکاتالیستی رنگ آزویی Direct Red 264 با نانوذرات Cu2O و Au بارگذاری شده بر روی Cu2O تحت تابش نور مرئی و بدون تابش نور مرئی موردبررسی قرار گرفت. بازده تخریب فوتوکاتالیستی با کاتالیست‌های یادشده تحت تابش نور مرئی به ترتیب برابر با 71/63 و 18/96% به‌دست آمد. مطالعات ایزوترمیک تخریب فوتوکاتالیستی توسط این کاتالیست‌ها موردبررسی قرار گرفت. هم‌دماهای فریتز شلاندر 4 پارامتری و بادو به‌عنوان بهترین مدل با ضریب همبستگی 9960/0 و 9988/0 و کمترین میزان خطا به ترتیب برای نانوذرات Cu2O و Au بارگذاری شده بر روی Cu2O انتخاب شد.

کلیدواژه‌ها


[1] Borker, P., and Salker, A.V., Mater. Sci. Eng: B. 133, 55-60, 2006.
[2] Mahmoodi, N.M., Arami, M., Gharanjig, K., and Nourmohammadian, F., Color. Sci. Technol. 1, 1-6 2007.
[3] Konstantinou, I.K., and Albanis, T.A, Appl. Catal. B: Environ. 49(1), 1-14 2004.
[4] Prado, A.G.S., Bolzon, L.B., Pedroso, C.P., Moura, A.O., and Costa, L.L., Appl. Catal. B: Environ. 82, 219-224 2008.
[5] Mahmoodi, N.M., and Arami, M., J. Photochem. Photobiol. A: Chem. 182, 60-66, 2006.
[6] Behnajady, M.A., Modirshahla, N., Daneshvar, N., and Rabbani, M., Chem. Eng. J. 127, 167-176, 2007.
[7] Golob V, Ojstršek A. Removal of vat and disperse dyes from residual pad liquors. Dye. Pigment. 64, 57-6, 2005.
[8] Rostami-Vartoonia, A., Nasrollahzadeh, M., Salavati-Niasari, M. Atarod, M., J. Alloys. Compounds. 689, 15-20, 2016.
[9] Krishnakumar, B., Imaea, T., Miras, J., Esquena, J. Separation. Purification. Technol. 132, 281-288, 2014.
[10] Karimi, L., Zohoorib, S., Yazdanshenas. M.E., J. Saudi. Chem. Society. 18, 581-588, 2014.
[11] Eskandarloo, H., Badiei, A., Haug. Ch., Mater. Sci. Semicond. Process. 27, 240-253, 2014.
[12] Liu, Ch., Hsieh, Y-H , Lai, P-F., Li, Ch-H., Kao, Ch-L., Dyes. Pigment. 68, 191-195, 2006.
[13] Liu, X., Geng, B., Du, Q., Ma, J., Liu. X., Mater. Sci. Eng: A. 448, 7-14, 2007.
[14] Arshadi-Rastabi, Sh., Moghaddam, J., Eskandarian, M R., J. Ind. Eng. Chem. 22, 34-40, 2015.
[15] Bhosale, M.A., Bhanage, B.M., Advance. Powder. Technol. 27, 238-244, 2016.
[16] Wu, X., Zhang, D., Jiao, F., Wang, Sh., Colloids. Surfaces. A: Physicochem. Eng. Aspects. 508, 110-116, 2016.
[17] Liu, Sh-H., Wei, Y-Sh., Lu, J-Sh., Chemosphere. 154, 118-123, 2016.
[18] Wu, X., Cai, J., Li, Sh., Zheng, F., Lai, Zh., Zhu, L., Chen, T., J. Colloid. Interface Sci. 469, 138-146, 2016.
[19] Saadi, R., Saadi, Z., Fazaeli, R., Elmi Fard, N., Korean. J. Chem. Eng. 32,787-799, 2015.
[20] Porter, J., McKay, G., Choy, K., Chem. Eng. Sci. 54, 5863-5885, 1999.
[21] Marquardt, D. W., J. Society. Ind. Appl. Mathematics. 11, 431-441, 1963.
[22] Kapoor, A., Yang, R. T., Purification. 3, 187-192, 1989.