اثر نوع الیاف تقویت‌کننده شیشه در ویژگی‌های کششی و ضربه‌پذیری چندسازه‌‌های بسپاری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار شیمی پلیمر، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار شیمی معدنی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

یکی از مهم‌ترین اهداف در صنعت چندسازه‌‌ها، دست‌یابی به موادی است که خواص مطلوب را فراهم کند. در این پژوهش اثر ضخامت چندسازه‌‌ها، کسر حجمی الیاف شیشه تقویت‌کننده با شکل‌های هندسی متفاوت برای تعیین ویژگی‌های کششی و ضربه‌پذیری نمونه‌های چندسازه‌ای مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. نتیجه‌های به‌دست آمده نشان داد ویژگی‌های کششی و ضربه‌پذیری نمونه‌های چندسازه‌ای تابع نوع الیاف تقویت‌کننده و مقدار مصرفی آن است. آزمون کششی نشان داد، در مقایسه با نمونه‌های چندسازه‌ای سوزنی نمدی و دو جهتِ، چندسازه‌‌های ساخته شده از الیاف یک جهتِ حاوی 20 و 30 درصد کسر حجمی الیاف با ضخامت 3 و 5 میلی‌متر بالاترین استحکام، مدول کششی و کمترین کرنش را فراهم کردند. درصورتی‌که نتیجه‌های به‌دست آمده از آزمون ضربه‌پذیری نشان داد که نمونه‌های چندسازه‌ای حاوی الیاف دو جهتِ دارای درصد کسر حجمی الیاف و ضخامت‌های مشابه، بیشترین مقاومت ضربه‌پذیری و انرژی ضربه را در مقایسه با چندسازه‌‌های حاوی الیاف سوزنی نمدی و یک جهتِ به نمایش گذاشتند.

کلیدواژه‌ها


[1] Sathishkuma, T.P.; Satheeshkumar, R. S.; Naveen, J: J Reinf Plast Comp.; 33, 1258-1265, 2014.
[2] Etcheverry, M.S.; Barbosa, M.S.; Mater.; 5, 1084-1092, 2015.
[3] Abdullah, H.; Al-Araimi, S.; Siddiqui, R.A.; Mater.; 1, 134-142, 2000.
[4] Sampath-Rao, P.; Manzoor-Hus.; Ravi Shankar, D.V.; Int J Compos Mate.; 4, 48-55, 2014.
[5] Shokry, K.M.; World Appl Sci J.; 31, 1341-1351, 2014.
[6] Abdel-Magida, B.S.; Ziaeea, K.; Schneiderc, G.M.; Compo Struct.; 71, 320-329, 2005.
[7] Laoubia, K.; Hamadia, Z.; Ahmed-Benyahiab, A.; Seriera, A.; Azari, Z.; Compos Part B-Eng.; 56, 520-528-2014.
[8] Bisht, D.; Chauhan, H.; Int J Eng.; 4, 145-155, 2014.
[9] Dhakal, H.N.; Dhakal, Z.Y.; Richardson, M.O.; Richardson, W.; Compos Sci Technol.; 67, 1674-1684, 2007.
[10] Kim, J.K.; Sham, M.L.; Compos Sci Technol.; 60, 745-754, 2000.
[11] Vargas, C. N.; Miskolczi, L.; Bartha, G.; Mater Design.; 31, 185-192, 2010.
[12] Standard test method for tensile properties of polymer matrix composite materials, 2008.
[13] Standard test method for impact properties of unreinforced and reinforced plastics materials, 2007.